Trwa ładowanie...
d17ma49
espi

LW BOGDANKA S.A. - Warunkowa rejestracja papierów wartościowych w KDPW (5/2013)

LW BOGDANKA S.A. - Warunkowa rejestracja papierów wartościowych w KDPW (5/2013)
Share
d17ma49

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LW BOGDANKA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Warunkowa rejestracja papierów wartościowych w KDPW | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdance ("Spółka") informuje, iż w dniu 25 stycznia 2013 roku otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w którym informuje o uchwale Zarządu, który postanowił zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych ("KDPW") 34.754 akcje zwykłe na okaziciela serii B spółki Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. o wartości nominalnej 5,00 zł każda oraz nadać im kod PLLWBGD00016, pod warunkiem podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone kodem PLLWBGD00016, przez spółkę prowadzącą ten rynek regulowany. Zarejestrowanie wskazanych akcji nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w decyzji spółki prowadzącej ten rynek regulowany jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku
regulowanym. Podstawa prawna: Podstawa prawna przekazania raportu: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu w związku z § 34 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LW BOGDANKA S.A. Surowcowy (sur)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
21-013 Puchaczów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bogdanka
(ulica) (numer)
(81) 462 56 00 (81) 462 56 17
(telefon) (fax)
bogdanka@lw.com.pl www.bogdanka.eu
(e-mail) (www)
713-000-57-84 430309210
(NIP) (REGON)
d17ma49

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-25 Zbigniew Stopa Prezes Zarządu
2013-01-25 Waldemar Bernaciak Z-ca Prezesa Zarządu ds. Handlu i Logistyki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17ma49

Podziel się opinią

Share
d17ma49
d17ma49