Trwa ładowanie...
d4dcu6x
espi

LW BOGDANKA S.A. - Zawarcie umowy znaczącej na dostawę węgla energetycznego z Elektrownią Północ ...

LW BOGDANKA S.A. - Zawarcie umowy znaczącej na dostawę węgla energetycznego z Elektrownią Północ sp. z o.o. (28/2011)

Share
d4dcu6x

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LW BOGDANKA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej na dostawę węgla energetycznego z Elektrownią Północ sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd LW "Bogdanka" S.A. ("Spółka", "Sprzedający") informuje, iż w dniu 20 grudnia 2011 roku zawarł z Elektrownią Północ sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Kupujący") umowę wieloletnią na dostawę węgla energetycznego dla potrzeb planowanych bloków energetycznych elektrowni (Blok I, Blok II) o mocy od 780 MW do 1050 MW każdy w technologii pyłowej węglowej z kotłami na parametry nadkrytyczne, w gminie Pelplin ("Elektrownia"). Sumaryczna, szacunkowa wartość zawartej Umowy wg cen roku bieżącego wynosi 10,352 mld złotych netto przy założeniu, że dostawy będą trwały przez pełny okres 21 lat kalendarzowych od dnia rozpoczęcia dostaw. Dostawy węgla będą realizowane maksymalnie przez okres 21 lat kalendarzowych od momentu rozpoczęcia eksploatacji każdego bloku energetycznego Elektrowni (dnia rozpoczęcia dostaw) łącznie z okresem rozruchu każdego bloku energetycznego z zastrzeżeniem, że w pierwszym roku eksploatacji wielkości dostaw będą proporcjonalne w stosunku do całego roku kalendarzowego uzależnione od
rzeczywistej daty rozpoczęcia dostaw. Automatyczne wypowiedzenie Umowy lub jej części (w części dla Bloku I lub Bloku II) nastąpi przy braku uzyskania przez Kupującego zamknięcia finansowego, którego termin uzyskania jest czasowo ograniczony. Termin rozpoczęcia dostaw dla każdego bloku Elektrowni liczony jest od dnia zamknięcia finansowego (uzyskania finansowania dłużnego). W Umowie przewidziano następujące warunki jej wypowiedzenia, w przypadku: a. niespełniania przez dostarczany przez Sprzedającego węgiel parametrów granicznych określonych w Umowie przez określony okres czasu; b. dostarczenia/odebrania przez Sprzedającego/Kupującego ilości węgla poniżej ustalonej wielkości minimalnych dostaw/odbioru, z wyłączeniem przypadków niedostarczenia/nieodebrania spowodowanego występowaniem siły wyższej w tym okresie; c. zwłoki Kupującego w płatnościach; d. braku rozpoczęcia przez Kupującego komercyjnej eksploatacji bloków Elektrowni w terminach przewidzianych w Umowie; z zastrzeżeniem, że w takiej sytuacji strona,
z której winy nastąpiło wypowiedzenie, zobowiązana jest do zapłaty rocznej wartości dostaw liczonej od dnia rozwiązania umowy podzielonej na 12 równych miesięcznych rat. W Umowie przewidziano następujące kary umowne: a. za przekroczenie jakościowych parametrów granicznych określonych w Umowie - w wysokości od 1 (jednego) % do 5 (pięciu) % wartości rzeczywistej dostaw, których przekroczenie dotyczyło; b. za nieodebranie lub niedostarczenie wolumenu ilościowego węgla wynikającego z harmonogramu dostaw w wysokości 20 (dwudziestu) % wartości nieodebranego lub niedostarczonego węgla. Umowa nie przewiduje możliwości dochodzenia odszkodowań ponad wysokość ustalonych w umowie kar umownych. Zasady określania ceny węgla uzależnione są od dynamiki cen węgla na rynku krajowym i światowym. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach typowych dla organizacji finansowania projektów inwestycyjnych w modelu Project Finance. Kryterium uznania zawartej Umowy za znaczącą jest fakt, iż jej
wartość przekracza 10 (dziesięć) % wartości kapitałów własnych Spółki. Podstawa prawna przekazania raportu: §5 ust.1 pkt. 3 RMF GPW. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4dcu6x

| | | LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | LW BOGDANKA S.A. | | Surowcowy (sur) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 21-013 | | Puchaczów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-81) 462 56 00 | | (0-81) 462 56 17 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | bogdanka@lw.com.pl | | www.bogdanka.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 713-000-57-84 | | 430309210 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-20 Mirosław Taras Prezes Zarządu
2011-12-20 Waldemar Bernaciak Z-ca Prezesa Zarządu ds. Handlu i Logistyki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4dcu6x

Podziel się opinią

Share
d4dcu6x
d4dcu6x