Trwa ładowanie...
d3yzelu
d3yzelu
espi

M.W. TRADE - Zawarcie umowy znaczącej (77/2014)

M.W. TRADE - Zawarcie umowy znaczącej (77/2014)
Share
d3yzelu

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 77 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-10 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | M.W. TRADE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd M.W. Trade SA (Spółka, Emitent) informuje, że 9 grudnia 2014 roku wpłynęła do Spółki podpisana obustronnie, zawarta z Jednostką Samorządu Terytorialnego (JST), umowa (Umowa). Tym samym łączna wartość szeregu umów podpisanych z ww. podmiotem, w okresie krótszym niż 12 miesięcy, wyniosła blisko 8,91 mln zł, przekroczyła poziom 10% kapitałów własnych Emitenta i spełniła kryterium uznania tych umów za umowę znaczącą. Umową o najwyższej wartości ? spośród ujętych w kalkulacji ? jest Umowa z 5 grudnia 2014 roku na kwotę prawie 7,91 mln zł brutto, podpisana w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. Umowa ustala zasady zbycia przez JST nieruchomości gruntowej połączonego z jej dzierżawą. Kary umowne ew. naliczone z przyczyn leżących po stronie JST mogą osiągnąć równowartość ceny netto nieruchomości powiększonej o naliczony podatek VAT, a zapłata tych kar wyłącza uprawnienia do dochodzenia innych roszczeń odszkodowawczych. Umowa została zawarta pod warunkiem niewykonania przez Agencję
Nieruchomości Rolnych (ANR) przysługującego jej w stosunku do nieruchomości prawa pierwokupu (umowa końcowa przenosząca własność nieruchomości zostanie zawarta po doręczeniu oświadczenia ANR o nieskorzystaniu z tego prawa). Pozostałe szczegółowe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w transakcjach tego typu. Podstawa prawna przekazania raportu: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

M. W. TRADE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
M.W. TRADE Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-317 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powstańców Śląskich 125/200
(ulica) (numer)
71 790 20 50 71 790 20 55
(telefon) (fax)
relacje_inwestorskie@mwtrade.pl www.mwtrade.pl
(e-mail) (www)
897 16 95 167 933004286
(NIP) (REGON)
d3yzelu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-10 Rafał Wasilewski Prezes Zarządu
2014-12-10 Maciej Mizuro Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3yzelu

Podziel się opinią

Share
d3yzelu
d3yzelu