Trwa ładowanie...
dj826yt
espi

MACROLOGIC - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014

MACROLOGIC - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014
Share
dj826yt
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
sprawozdanie skonsolidowane
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 13 463 13 430 3 214 3 218
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 307 2 870 551 688
Zysk (strata) brutto 2 342 2 879 559 690
Zysk (strata) netto 1 806 2 254 431 540
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 341 3 573 797 856
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 690 -1 781 -403 -427
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 418 3 896 -338 933
Przepływy pieniężne netto, razem 233 5 688 56 1 362
Aktywa, razem (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 37 536 37 796 8 999 9 114
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 749 6 602 2 337 1 592
Zobowiązania długoterminowe (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 855 691 205 167
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 894 5 911 2 132 1 425
Kapitał własny (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 27 787 31 194 6 661 7 522
Kapitał podstawowy (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 889 1 889 453 455
Liczba akcji (w szt.) (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 888 719 1 888 719 1 888 719 1 888 719
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,96 1,19 0,23 0,29
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 14,71 16,52 3,53 3,98
sprawozdanie jednostkowe
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 12 489 12 332 2 981 2 955
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 245 2 761 536 662
Zysk (strata) brutto 2 283 3 124 545 748
Zysk (strata) netto 1 815 2 574 433 617
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 224 3 513 770 842
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 545 -1 661 -369 -398
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 393 3 916 -333 938
Przepływy pieniężne netto, razem 286 5 768 68 1 382
Aktywa, razem (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 36 406 36 727 8 728 8 856
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 263 6 205 2 221 1 496
Zobowiązania długoterminowe (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 801 616 192 149
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 462 5 589 2 029 1 347
Kapitał własny (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 27 143 30 522 6 507 7 360
Kapitał podstawowy (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 889 1 889 453 455
Liczba akcji (w szt.) (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 888 719 1 888 719 1 888 719 1 888 719
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,96 1,36 0,23 0,33
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 14,37 16,16 3,44 3,90
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 2,75 2,50 0,66 0,60
Wartość wypłaconej w roku 2013 dywidendy za rok 2012 została przeliczona na euro wg kursu średniego NBP z dnia podjęcia uchwały: uchwała numer 8 ZWZA z dnia 19.03.2013 r., kurs 4,1465 zł. Wartość wypłaconej w roku 2014 dywidendy za rok 2013 została przeliczona na euro wg kursu średniego NBP z dnia podjęcia uchwały: uchwała numer 8 ZWZA z dnia 03.03.2014 r., kurs 4,1978 zł.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
20141qMCL.pdf Sprawozdanie Grupy Macrologic i Macrologic SA za I kwartał 2014

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2014
kwartał / rok
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 1 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania:
MACROLOGIC SA
(pełna nazwa emitenta)
MACROLOGIC Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
03-717 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kłopotowskiego 22
(ulica) (numer)
022 566 222 022 5118116
(telefon) (fax)
office@macrologic.pl www.macrologic.pl
(e-mail) (www)
522-000-28-25 012205939
(NIP) (REGON)
dj826yt

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-22 Barbara Skrzecz-Mozdyniewicz Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dj826yt

Podziel się opinią

Share
dj826yt
dj826yt