Trwa ładowanie...
dza54cu
dza54cu
espi

MAKARONY POLSKIE S.A. - Zawarcie umów o znaczącej wartości pomiędzy Makarony Polskie SA i spółką ...

MAKARONY POLSKIE S.A. - Zawarcie umów o znaczącej wartości pomiędzy Makarony Polskie SA i spółką zależną Stoczek Natura Sp. z o.o. (24/2013)
Share
dza54cu

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MAKARONY POLSKIE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umów o znaczącej wartości pomiędzy Makarony Polskie SA i spółką zależną Stoczek Natura Sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Spółka Makarony Polskie SA informuje, że w okresie krótszym niż 12 miesięcy zawarła ze swoją spółką zależną Stoczek Natura Sp. z o.o. (Makarony Polskie SA posiada 100% udziałów w tej spółce) umowy o łącznej wartości 7,9 mln zł. Umową o najwyższej wartości jest umowa pożyczki zawarta w dniu 23 października 2013 roku. Przedmiotem umowy pożyczki jest przekazanie przez Makarony Polskie SA środków w wysokości 4,3 mln zł celem refinansowania zobowiązań oprocentowanych spółki Stoczek Natura Sp. z o.o. w Banku BGŻ SA (o refinansowaniu kredytów zaciągniętych przez spółki Grupy Makarony Polskie Spółka informowała raportem bieżącym nr 22/2013 z dnia 18 października 2013 roku). Umowa pożyczki została zawarta na okres do dnia 31 grudnia 2014 roku. Warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Spłata pełnej kwoty pożyczki wraz z należnymi odsetkami zostanie dokonana przez spółkę Stoczek Natura Sp. z o.o. jednorazowo lub w częściach do dnia 31 grudnia 2014 roku. Kryterium uznania w/w umów
za umowy znaczące jest fakt, że zostały one zawarte w okresie krótszym niż 12 miesięcy, a ich szacunkowa łączna wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Makarony Polskie SA. Zawarcie przedmiotowej umowy pożyczki jest jednym z ostatnich elementów przebudowy finansowania bankowego Grupy Makarony Polskie mającego na celu: - zmianę struktury zadłużenia poprzez zwiększenie udziału zobowiązań długoterminowych w strukturze zadłużenia Grupy poprzez zastąpienie kredytów krótkoterminowych kredytami długoterminowymi ? inwestycyjnymi i obrotowymi (udział kredytów długoterminowych w sumie kredytów na dzień 31.12.2012 wynosił 12%, szacunkowa wartość udziału kredytów długoterminowych w sumie kredytów na dzień 31.12.2013 to około 62%), - poprawę bezpieczeństwa finansowania Grupy Makarony Polskie (wg szacunków Spółki wzrost udziału kapitałów stałych wyniesie ok. 7-9 p.p. w strukturze finansowania Grupy), - obniżenie kosztu kredytów - wg szacunków Spółki spadek wyniesie ok. 1 p.p. co wpłynie na niższe koszty
finansowe oraz wyższy wynik finansowy, - poprawę przepływów pieniężnych na poziomie działalności finansowej m.in. poprzez wynegocjowanie terminów karencji w kredytach długoterminowych w Banku BZ WBK w okresie do maja 2014r. ? zgodnie z aktualnymi umowami kredytowymi w Banku BGŻ SA istnieje konieczność spłaty 710,00 tys. zł kapitału kwartalnie, - uzyskanie kapitału na sfinansowanie inwestycji prowadzonych w projekcie "Koncentracji produkcji makaronu w Zakładzie w Rzeszowie" (wartość kredytu, która zostanie przeznaczona na te inwestycje to około 1,3 mln zł). W związku z przeprowadzonym refinansowaniem zobowiązań kredytowych spółki Stoczek Natura Sp. z o.o. wobec Banku BGŻ SA spółka ta nie będzie już stroną umów kredytowych. Zakończenie programu restrukturyzacji finansowej spółki Stoczek Natura Sp. z o.o. umożliwi wdrożenie nowej strategii rozwoju tej firmy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MAKARONY POLSKIE S.A. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
35-082 Rzeszów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Podkarpacka 15
(ulica) (numer)
017 8753010 017 8753011
(telefon) (fax)
biuro@makarony.pl www.makarony.pl
(e-mail) (www)
8133278856 691674708
(NIP) (REGON)
dza54cu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-24 Beata Majewska-Karp Prokurent
2013-10-24 Grażyna Kozielec Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dza54cu

Podziel się opinią

Share
dza54cu
dza54cu