Trwa ładowanie...
d1fptxu
espi

mBank - Umowy mBanku S.A. z jedną ze spółek zależnych (58/2014)

mBank - Umowy mBanku S.A. z jedną ze spółek zależnych (58/2014)
Share
d1fptxu
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 58 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-22
Skrócona nazwa emitenta
mBank
Temat
Umowy mBanku S.A. z jedną ze spółek zależnych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki mBank S.A. ("Bank") podaje do wiadomości, że w okresie od dnia 27 sierpnia 2013 r. do dnia 22 lipca 2014 r. Bank zawarł kilka umów z jednym z klientów Banku, będącym spółką zależną od Banku ("Spółka"), których łączna wartość wyniosła 1.144.790.400zł. Umową o największej wartości była umowa kredytowa zawarta w dniu 27 sierpnia 2013 r. o wartości 100.000.000 euro (424.730.000 zł. według kursu NBP z dnia 27 sierpnia 2013 r.). Oprocentowanie kredytu ustalone w oparciu o stawkę EURIBOR powiększoną o marżę Banku. Umowa nie zawierała warunków zawieszających, rozwiązujących oraz kar umownych. Łączna wartość umów przekracza wartość 10 % kapitałów własnych Banku. Dodatkowa podstawa Prawna: § 78 ust. 3 Rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

mBank SA
(pełna nazwa emitenta)
mBank Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-950 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
SENATORSKA 18
(ulica) (numer)
829-00-00 829-00-33
(telefon) (fax)
www.mbank.pl
(e-mail) (www)
526-021-50-88 001254524
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-22 Maciej Mołdawa Zastępca Dyrektora Departamentu Compliance

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1fptxu

Podziel się opinią

Share
d1fptxu
d1fptxu