Trwa ładowanie...
d1bfy07
espi

MEDIACAP S.A. - Nabycie akcji Spółki przez Frinanti Limited (18/2014)

MEDIACAP S.A. - Nabycie akcji Spółki przez Frinanti Limited (18/2014)
Share
d1bfy07

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-31 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MEDIACAP S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji Spółki przez Frinanti Limited | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MEDIACAP S.A. (dalej Spółka) informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego 31 lipca 2014 r. od pana Filipa Friedmanna, w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o transakcji na akcjach Spółki. W dniu 30 lipca 2014 r. podpisana została następująca umowa: - umowa nabycia przez Frinanti Limited od Versalin Limited 419 779 (czterystu dziewiętnastu tysięcy siedmiuset siedemdziesięciu dziewięciu) akcji Spółki, za cenę 1 259 337 PLN (słownie: milion dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych), czyli po cenie 3 PLN (trzy złote) za jedną akcję. Podpisanie umowy nabycia nastąpiło poza rynkiem NewConnect w dniu 30 lipca 2014 roku. Transakcja spowodowała pośrednie nabycie akcji w Spółce przez Filipa Friedmanna. Przed dokonaniem wyżej wymienionych transakcji Filip Friedmann posiadał bezpośrednio i pośrednio 4 625 704, stanowiących 28,68 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 4 625 704 głosów, co stanowiło 28,68 %
ogólnej liczby głosów. Na skutek dokonania wskazanej wyżej transakcji Filip Friedman posiada aktualnie bezpośrednio i pośrednio 5 045 483 akcji, stanowiących 31,28 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 5 045 483 głosów, co stanowi 31,28 % ogólnej liczby głosów. Zawiadomienia zawierały także następujące informacje w stosunku do Frinanti Limited: (i) liczba akcji posiadanych przez Frinanti Limited przed zmianą udziału: 4 266 054 akcji, co stanowiło 26,45 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 4 266 054 głosów, co stanowiło 26,45 % ogólnej liczby głosów w Spółce; (ii) liczba aktualnie posiadanych akcji 4 685 833 akcji, co stanowi 29,05 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 4 685 833 głosów, co stanowi 29,05 % ogólnej liczby głosów w Spółce; (iii) żaden podmiot zależny od Frinanti Limited nie posiada akcji Spółki; (iv) Frinanti Limited jest podmiotem blisko związanym z Filipem Friedmannem; (v) Frinanti Limited nie zawarła umowy z osobami trzecimi, której przedmiotem jest
przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d1bfy07

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-31 Jacek Olechowski Edyta Gurazdowska Prezes Zarządu Członek Zarządu Jacek Olechowski Edyta Gurazdowska

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1bfy07

Podziel się opinią

Share
d1bfy07
d1bfy07