Trwa ładowanie...
d14nqel
d14nqel
espi

MEDIACAP S.A. - Zbycie akcji Spółki przez Versalin Limited (16/2014)

MEDIACAP S.A. - Zbycie akcji Spółki przez Versalin Limited (16/2014)
Share
d14nqel

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-31 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MEDIACAP S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zbycie akcji Spółki przez Versalin Limited | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MEDIACAP S.A. (dalej Spółka) informuje, iż na podstawie zawiadomień otrzymanych 31 lipca 2014 r. od Versalin Limited, na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku oraz od pana Marka Żołędziowskiego, w trybie art. 69 a ust. 1 pkt 3) w zw. z art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o podpisaniu umowy zbycia przez Versalin Limited, osoby blisko powiązanej z Członkiem Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 925 968 (dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem) akcji Spółki, za cenę 2.777.904,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset cztery złote), czyli po cenie 3 PLN
(trzy złote) za jedną akcję. Podpisanie umów zbycia akcji nastąpiło poza rynkiem NewConnect w dniu 30 lipca 2014 roku. W dniu 30 lipca 2014 r. podpisane zostały następujące umowy: - umowa zbycia przez Versalin Limited na rzecz Posella Limited 452 674 (czterystu pięćdziesięciu dwóch tysięcy sześciuset siedemdziesięciu czterech) akcji Spółki, za cenę 1 358 022 PLN (słownie: milion trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy i dwadzieścia dwa złote), czyli po cenie 3 PLN (trzy złote) za jedną akcję. Podpisanie umowy nabycia nastąpiło poza rynkiem NewConnect w dniu 30 lipca 2014 roku, - umowa zbycia przez Versalin Limited na rzecz Frinanti Limited 419 779 (czterystu dziewiętnastu tysięcy siedmiuset siedemdziesięciu dziewięciu) akcji Spółki, za cenę 1 259 337 PLN (słownie: milion dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych), czyli po cenie 3 PLN (trzy złote) za jedną akcję. Podpisanie umowy nabycia nastąpiło poza rynkiem NewConnect w dniu 30 lipca 2014 roku, - umowa zbycia przez Versalin
Limited na rzecz Edyty Gurazdowskiej 53 515 (pięćdziesięciu trzech tysięcy pięciuset piętnastu) akcji Spółki, za cenę 160 545 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych), czyli po cenie 3 PLN (trzy złote) za jedną akcję. Podpisanie umowy nabycia nastąpiło poza rynkiem NewConnect w dniu 30 lipca 2014 roku. Transakcja spowodowała pośrednie zbycie akcji w Spółce przez Marka Żołędziowskiego. Przed dokonaniem wyżej wymienionych transakcji Marek Żołędziowski posiadał pośrednio 925 968 akcji, stanowiących 5,74 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 925 968 głosów, co stanowiło 5,74 % ogólnej liczby głosów. Na skutek zbycia przez Versalin Limited przedmiotowych akcji Marek Żołędziowski nie posiada aktualnie żadnych akcji, stanowiących jakikolwiek udział w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy. Zawiadomienia zawierały także następujące informacje w stosunku do Versalin Limited: (i) liczba akcji posiadanych przez Versalin
Limited przed zmianą udziału: 925 968 akcji, co stanowiło 5,74 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 925 968 głosów, co stanowiło 5,74 % ogólnej liczby głosów w Spółce; (ii) liczba aktualnie posiadanych akcji bezpośrednio wynosi 0 akcji, co stanowi 0 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 0 głosów, co stanowi 0 % ogólnej liczby głosów w Spółce; (iii) żaden podmiot zależny od Versalin Limited nie posiada akcji Spółki; (iv) Versalin Limited jest podmiotem zależnym od Marka Żołędziowskiego; (v) Versalin Limited nie zawarła umowy z osobami trzecimi, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MEDIACAP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEDIACAP S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-244 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bema 65
(ulica) (numer)
22 463 99 07 22 463 99 08
(telefon) (fax)
office@mediacap.pl www.mediacap.pl
(e-mail) (www)
521-279-33-67 012976217
(NIP) (REGON)
d14nqel

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-31 Jacek Olechowski Edyta Gurazdowska Prezes Zarządu Członek Zarządu Jacek Olechowski Edyta Gurazdowska

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d14nqel

Podziel się opinią

Share
d14nqel
d14nqel