Trwa ładowanie...
d45a7jh

MEDIATEL - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015

MEDIATEL - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015

Share
d45a7jh
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2015 półrocze / 2014 półrocze / 2015 półrocze / 2014
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ MEDIATEL
Przychody netto ze sprzedaży 36 917 55 628 8 930 13 313
Zysk brutto na sprzedaży 21 644 24 238 5 235 5 801
Zysk z działalności operacyjnej 19 792 21 258 4 787 5 088
EBITDA 26 936 28 504 6 516 6 822
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 10 681 22 371 2 584 5 354
Zysk (strata) netto 4 946 16 314 1 196 3 904
Średnioważona ilość akcji (w szt.) 130 848 646 132 408 458 130 848 646 132 408 458
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (zł/euro) 0,06 0,14 0,02 0,03
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 868 11 071 2 387 2 650
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 8 843 -10 320 2 139 -2 470
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -20 119 -17 291 -4 867 -4 138
Przepływy pieniężne netto razem -1 408 -16 540 -341 -3 958
DANE BILANSOWE 30 czerwca 2015 31 grudnia 2014 30 czerwca 2015 31 grudnia 2014
Aktywa obrotowe 29 934 43 852 7 137 10 288
Aktywa trwałe 520 965 542 949 124 205 127 384
Aktywa razem 561 146 586 801 133 785 137 672
Zobowiązania krótkoterminowe 77 804 102 016 18 549 23 934
Zobowiązania długoterminowe 131 786 139 130 31 420 32 642
Zobowiązania razem 209 590 241 146 49 969 56 576
Kapitał własny 340 963 345 655 81 290 81 096
WYBRANE DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MEDIATEL S.A.
Przychody netto ze sprzedaży 0 0 0 0
Zysk brutto na sprzedaży 0 0 0 0
Zysk z działalności operacyjnej -372 893 -49 -90 199 -12
EBITDA -372 893 -49 -90 199 -12
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -372 900 -360 -90 200 -86
Zysk (strata) netto -372 900 -360 -90 200 -86
Średnioważona ilość akcji (w szt.) 130 848 646 132 408 458 130 848 646 132 408 458
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (zł/euro) -3,48 0,00 -0,84 0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -55 -139 -13 -33
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 -300 0 -72
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 22 362 5 87
Przepływy pieniężne netto razem -33 -77 -8 -18
DANE BILANSOWE 30 czerwca 2015 31 grudnia 2014 30 czerwca 2015 31 grudnia 2014
Aktywa obrotowe 518 495 123 116
Aktywa trwałe 162 600 534 499 38 766 125 402
Aktywa razem 163 217 534 994 38 913 125 518
Zobowiązania krótkoterminowe 1 785 691 426 162
Zobowiązania długoterminowe 378 331 90 78
Zobowiązania razem 2 163 1 022 516 240
Kapitał własny 161 054 533 972 38 397 125 278
Ogłoszone przez Narodowy Bank Polski średnie kursu wymiany złotego w stosunku do EURO wyniosły w okresach objętych sprawozdaniem finansowym: Okres obrotowy Średni kurs w okresie* Kurs na ostatni dzień okresu od 01 stycznia 2015 do 30 czerwca 2015 4,1341 4,1944 od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 4,1893 4,2623 od 01 stycznia 2014 do 30 czerwca 2014 4,1784 4,1609 *) średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie
Ogłoszone przez Narodowy Bank Polski średnie kursu wymiany złotego w stosunku do EURO wyniosły w okresach objętych sprawozdaniem finansowym:
Okres obrotowy Średni kurs w okresie* Kurs na ostatni dzień okresu
od 01 stycznia 2015 do 30 czerwca 2015 4,1341 4,1944
od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 4,1893 4,2623
od 01 stycznia 2014 do 30 czerwca 2014 4,1784 4,1609
*) średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport półroczny PSr | 2015 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za półrocze roku obrotowego | 2015 | obejmujące okres | od 2015-01-01 do 2015-06-30 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-08-31 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MEDIATEL SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MEDIATEL | | Telekomunikacja (tel) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-486 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Francesca Nullo | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 501 55 00 | | +48 22 501 55 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | investor@mediatel.pl | | www.mediatel.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-03-02-640 | | 012512021 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | PKF Consult Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

d45a7jh

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
?Rozszerzony? skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
2015.06SSFGK MTL SA_final.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mediatel za I półrocze 2015 roku wraz ze sprawozdaniem z działalności
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu MTL SA_2015.06.30.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu GK MTL SA_2015.06.30.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-08-31 Paweł Paluchowski Prezes Zarządu
2015-08-31 Paweł Sobków Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45a7jh

Podziel się opinią

Share
d45a7jh
d45a7jh