Trwa ładowanie...
d40qite
espi

MEGARON S.A. - Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki MEGARON S...

MEGARON S.A. - Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki MEGARON S.A. na dzień 18 kwietnia 2014 r. (9/2014)

Share
d40qite

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2014 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MEGARON S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki MEGARON S.A. na dzień 18 kwietnia 2014 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki MEGARON S.A. z siedzibą w Szczecinie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Szczecina­-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301201, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402? i 402? Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MEGARON S.A. I. Data, godzina i miejsce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2014 r. (piątek) o godz. 10:00 w siedzibie Megaron S.A. przy ul. Pyrzyckiej 3 e,f w Szczecinie. Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Statucie
Spółki oraz Regulaminie Rady Nadzorczej Megaron S.A. 6. Wolne wnioski. 7. Zamknięcie obrad. II. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu. A. Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (5%) kapitału zakładowego MEGARON S.A. mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden (21) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 28 marca 2014 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Do żądania składanego zarówno w formie elektronicznej, jak i pisemnej należy dołączyć kopię świadectwa depozytowego oraz właściwe dokumenty identyfikujące Akcjonariusza, o których mowa w
pkt C. B. Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (5%) kapitału zakładowego MEGARON S.A. mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do żądania składanego zarówno w formie elektronicznej jak i pisemnej należy dołączyć właściwe dokumenty identyfikujące Akcjonariusza, o których mowa w pkt. C Każdy z Akcjonariuszy może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw objętych porządkiem obrad. C. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Akcjonariusz MEGARON S.A. może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na walnym
zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu udzielane jest na piśmie lub w postaci elektronicznej. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu poprzez pełnomocnika udostępniony jest od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.megaron.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia. Akcjonariusze zawiadamiają Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu adresu e-mail walnezgromadzenie@megaron.com.pl. W
zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa Akcjonariusz podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i pełnomocnikiem. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę walnego zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, Akcjonariusz przesyła do Spółki tekst pełnomocnictwa. W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, zawiadomienie wysyłane do Spółki o udzieleniu takiego pełnomocnictwa powinno zawierać w załączniku: w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną ? skan jego dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości Akcjonariusza, w przypadku Akcjonariusza będącego osobą prawną ? skan odpisu z KRS
potwierdzający uprawnienia do reprezentacji danego Akcjonariusza. Spółka może dodatkowo podjąć odpowiednie dalsze działania służące identyfikacji osoby reprezentującej Akcjonariusza/y kontaktującego/ych się w ten sposób ze Spółką oraz weryfikacji jego/ich prawa do wykonywania ww. uprawnień. Weryfikacja może polegać, w szczególności, na zwrotnym zapytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do Akcjonariusza i pełnomocnika, na przykład w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy Akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji, a tym samym stanowić będzie podstawę do odmowy dokonania przez Zarząd stosownego ogłoszenia. W przypadku, gdy Akcjonariusz udzielił pełnomocnictwa w formie pisemnej, pełnomocnik obowiązany jest okazać przy sporządzeniu listy obecności oryginał pełnomocnictwa, odpis z rejestru, w którym Akcjonariusz jest zarejestrowany lub innego dokumentu potwierdzającego
umocowanie osób działających w imieniu takiego Akcjonariusza oraz dokument pozwalający na identyfikację pełnomocnika. W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych powyżej dokumentów sporządzony jest w języku innym niż język polski, pełnomocnik obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. D. Możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. E. Sposób wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się podczas obrad walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. F. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin walnego zgromadzenia nie
przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. III. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, przypadającym zgodnie z treścią art. 4061 k.s.h. na szesnaście (16) dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jest dzień 2 kwietnia 2014r. IV. Informacja o prawie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu. Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w tym zgromadzeniu. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż w dniu 21 marca 2014 r.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa (tj. nie później niż w dniu 3 kwietnia 2014 r.), podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia
imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółka ustali na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych sporządza przedmiotowy wykaz na podstawie wykazów przekazanych nie później niż na dwanaście (12) dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. W przypadku uprawnionych z akcji imiennych, którym przysługuje prawo głosu, otrzymują oni prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. lista
Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Szczecinie przy ul. Pyrzyckiej 3 e, f, w godzinach od 7:30 do 15:30, na trzy (3) dni powszednie przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, tj. w dniach 15, 16 i 17 kwietnia 2014 r. Lista Akcjonariuszy zostanie sporządzona przez Spółkę w oparciu o wykaz sporządzony i udostępniony Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zgodnie z art. 4063 § 8 k.s.h. Akcjonariusz MEGARON S.A. może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno zostać przesłane do Spółki na adres walnezgromadzenie@megaron.com.pl. V. Dokumenty i informacje dotyczące walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 § 2 k.s.h. Akcjonariusz Spółki ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia (7 dni) przed
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. Zgodnie z art. 4023 § 1 k.s.h. tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona podczas walnego zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz inne informacje dotyczące tego zgromadzenia, będą dostępne od dnia jego zwołania na stronie internetowej Spółki www.megaron.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia. VI. Adres strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej Spółki www.megaron.com.pl VII. Rejestracja obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać formalności rejestracyjnych w dniu obrad walnego zgromadzenia, od godz. 8:00 w sekretariacie siedziby Spółki. VIII. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką. Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Akcjonariusze Spółki mogą
kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności mogą zgłaszać wnioski, żądania, zadawać pytania oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mail: walnezgromadzenie@megaron.com.pl Ryzyko związane z użyciem przez Akcjonariusza MEGARON S.A. elektronicznej formy komunikacji ze Spółką leży po stronie Akcjonariusza. W przypadku, gdy Akcjonariusz przesyła drogą elektroniczną dokumenty, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, obowiązany jest on dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do Akcjonariusza drogą elektroniczną, powinny być sporządzone w formie pliku PDF. Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.megaron.com.pl Podstawa prawna: § 38 ust. 1
pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w związku z art. 402? i art. 402? Kodeksu spółek handlowych. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o NZWZ 18.04.2014.pdf | Ogłoszenie o NZWZ 18.04.2014 | | | | | | | | | |
| | Informacje o ogólnej liczbie akcji.pdf | Informacje o ogólnej liczbie akcji | | | | | | | | | |
| | Projekty Uchwał na NWZ 18.04.2014.pdf | Projekty Uchwał na NWZ 18.04.2014 | | | | | | | | | |
| | Formularz wykonywania prawa głosu.pdf | Formularz wykonywania prawa głosu | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d40qite

| | | MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MEGARON S.A. | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 70-892 | | Szczecin | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Pyrzycka | | 3 e, f | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 91 46 64 62 | | 91 46 64 541 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kontakt@megaron.com.pl | | www.megaron.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 852-05-08-938 | | 810403202 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Piotr Sikora Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d40qite

Podziel się opinią

Share
d40qite
d40qite