Trwa ładowanie...
d1o078a
espi

MENNICA - Raport kwartalny Q 4/2012

MENNICA - Raport kwartalny Q 4/2012
Share
d1o078a
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 809 716 871 109 194 009 210 408
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (-) 7 235 52 916 (-) 1 734 12 781
Zysk (strata) brutto (-) 6 150 48 391 (-) 1 474 11 688
Zysk (strata) netto (-) 6 832 38 772 (-) 1 637 9 365
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 43 646 49 297 10 676 11 907
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (-) 10 033 (-) 19 062 (-) 2 454 (-) 4 604
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (-) 26 676 (-) 38 894 (-) 6 525 (-) 9 394
Przepływy pieniężne netto, razem 6 937 (-) 8 659 1 697 (-) 2 091
Aktywa, razem 524 903 513 137 128 395 116 178
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 158 245 180 396 38 708 40 843
Zobowiązania długoterminowe 30 276 46 398 7 406 10 505
Zobowiązania krótkoterminowe 127 969 133 998 31 302 30 338
Kapitał własny 366 658 332 741 89 687 75 335
Kapitał zakładowy 51 832 59 138 12 678 13 389
Liczba akcji (w szt.) 51 832 136 59 137 700 51 832 136 59 137 700
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) (-) 0,13 0,66 (-) 0,03 0,16
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,07 5,63 1,73 1,27
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SprawozdaniekwartalneMPSA_31.12.2012.pdf Kwartalne sprawozdanie finansowe Mennicy Polskiej S.A. sporządzone na dzień 31.12.2012 roku wraz z dodatkowym komentarzem

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 4 / 2012
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 4 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-10-01 do 2012-12-31
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2013-02-27
MENNICA POLSKA SA
(pełna nazwa emitenta)
MENNICA Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-958 Warszawa,
(kod pocztowy) (miejscowość)
Pereca 21 21
(ulica) (numer)
022 656 40 00 022 620 52 22
(telefon) (fax)
mennica@mennica.com.pl www.mennica.com.pl
(e-mail) (www)
527-00-23-255 010635937
(NIP) (REGON)
d1o078a

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-27 Barbara Sissons Członek Zarzadu Dyrektor ds. Finansowych
2013-02-27 Danuta Ciosek Główny Księgowy Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1o078a

Podziel się opinią

Share
d1o078a
d1o078a