Trwa ładowanie...
davj8us
espi

MENNICA - Zawarcie transakcji nabycia znaczących aktywów przez Spółkę (73/2014)

MENNICA - Zawarcie transakcji nabycia znaczących aktywów przez Spółkę (73/2014)
Share
davj8us

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 73 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-09 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MENNICA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie transakcji nabycia znaczących aktywów przez Spółkę | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005r. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm. ) (?Ustawa?) Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (?Emitent?) informuje o zawarciu w dniu 9 lipca 2014 roku przez Emitenta transakcji nabycia 8.039.564 sztuk notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. Warszawie akcji Spółki Netia S.A. ("Akcje"), o łącznej wartości nominalnej 8.039.564 zł, za łączna cenę 44.213.104,33 złotych. Akcje stanowiące przedmiot transakcji, stanowią 2,31 % w kapitale zakładowym Netia S.A. Przed zawarciem transakcji nabycia Akcji Emitent wraz ze spółką w 100% zależną od Emitenta- Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower Spółka Komandytowo-Akcyjna (?Spółka Zależna?) posiadał 36.754.706 akcji Spółki dających prawo do 36.754.706 głosów, stanowiących 10.56 % udziału w kapitale zakładowym Netia S.A i tyle samo głosów.
Transakcja nabycia Akcji została zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w obrocie anonimowym jako transakcja pakietowa. Transakcja nabycia Akcji zostanie rozliczona w dniu 14 lipca 2014 roku. W wyniku zawartej transakcji Emitent wraz ze Spółką Zależną posiadają 44.794.270 akcji dających prawo do 44.794.270 głosów, co stanowi 12,8752 % w kapitale zakładowym Spółki Netia S.A. Emitent dokonał nabycia Akcji ze środków własnych. Emitent traktuje nabyte Akcje jako długoterminową lokatę kapitałową. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MENNICA POLSKA SA
(pełna nazwa emitenta)
MENNICA Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-851 Warszawa,
(kod pocztowy) (miejscowość)
Waliców 11
(ulica) (numer)
022 656 40 00 022 620 52 22
(telefon) (fax)
mennica@mennica.com.pl www.mennica.com.pl
(e-mail) (www)
527-00-23-255 010635937
(NIP) (REGON)
davj8us

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-09 Grzegorz Zambrzycki Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
2014-07-09 Małgorzata Lis-Wąsowska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

davj8us

Podziel się opinią

Share
davj8us
davj8us