Trwa ładowanie...
d1bu754
espi

MENNICA - Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną od Emitenta (5/2013)

MENNICA - Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną od Emitenta (5/2013)

Share
d1bu754

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MENNICA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną od Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mennicy Polskiej S.A.("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 22.02.2013 roku została zawarta pomiędzy spółką zależną od Emitenta-spółką Mennica Metale Szlachetne S.A. ("MMS") umowa, a Spółką Zakłady Azotowe Tarnów S.A. ("ZAT") której przedmiotem jest wykonanie, dostawa oraz sprzedaż przez MMS na rzecz ZAT pakietu siatek katalityczno-wychwytujących wykonanych z metali szlachetnych oraz rafinacja przez MMS złomu dostarczonych siatek, odzysk i zakup przez MMS metali szlachetnych ze złomu ("Umowa"). Zgodnie z Umową MMS zobowiązuje się do wykonania i dostawy do ZAT ww. siatek na warunkach określonych w Umowie, a następnie po okresie eksploatacji siatek przez ZAT, odzysku z nich metali szlachetnych. ZAT zobowiązała się odebrać dostarczone siatki i uiścić cenę wyliczoną zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie. Szacunkowa wartość umowy w okresie jej obowiązywania, w przypadku braku jej wypowiedzenia zgodnie za umownym, sześciomiesięcznym terminem wypowiedzenia, tj. w latach 2013-2015 wynosi w powyższym
zakresie 62,5 mln zł i jest oparta na notowaniach metali szlachetnych oraz kursie EUR/PLN z dnia 28.01.2013. Jednocześnie ZAT zobowiązała się do dostawy złomu powstałego z wyniku eksploatacji ww. siatek, natomiast MMS zobowiązała się go odebrać i nabyć zawarte w złomie metale szlachetne, po cenie wyliczonej zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie. Szacunkowa wartość Umowy w okresie jej obowiązywania w przypadku braku jej wypowiedzenia zgodnie za umownym, sześciomiesięcznym terminem wypowiedzenia, tj. w latach 2013-2015, w powyższym zakresie wynosi 52,5 milinów złotych i jest oparta na notowaniach metali szlachetnych oraz kursie EUR/PLN z dnia 28.01.2013 roku. Łączna, szacunkowa wartość Umowy w okresie jej obowiązywania, w przypadku braku jej wypowiedzenia zgodnie za umownym, sześciomiesięcznym terminem wypowiedzenia, tj. w latach 2013-2015, wynosi 115,0 mln zł i przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, a zatem jest umową znaczącą. Umowa została zawarta na 3 lata, z możliwością jej wypowiedzenia przez każdą
ze Stron za sześciomiesięcznym terminem wypowiedzenia i obowiązuje od dnia jej podpisania do 30-06-2015. W Umowie przewidziane zostało uprawnienie do naliczenia następujących kar bez wskazywania maksymalnego ich poziomu: - dla ZAT - w przypadku odbioru przez ZAT postawionych do dyspozycji siatek w terminie późniejszym niż 3 dni robocze od terminu odbioru potwierdzonego przez MMS w wysokości 0,025% ceny wykonania siatek za każdy dzień opóźnienia w odbiorze siatek. - dla MMS- w przypadku opóźnienia w dostawie siatek w wysokości 1% kosztu wykonania siatek niedostarczonych w terminie. Wartość transakcji i umów zawartych przez MMS z ZAT w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 35,9 mln PLN i przekracza 10% kapitałów własnych Spółki , co łącznie kwalifikuje je jako umowę znaczącą. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1bu754

| | | MENNICA POLSKA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MENNICA | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-958 | | Warszawa, | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Pereca 21 | | 21 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 656 40 00 | | 022 620 52 22 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | mennica@mennica.com.pl | | www.mennica.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 527-00-23-255 | | 010635937 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-22 Barbara Sissons Członek Zarządu Dyrektor ds.Finansowych
2013-02-22 Danuta Ciosek Główny Księgowy Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1bu754

Podziel się opinią

Share
d1bu754
d1bu754