Trwa ładowanie...

MF przewiduje zawieszenie ulg i zwolnień w PIT

Resort finansów chce zawiesić część ulg i zwolnień w PIT, jeżeli dług publiczny przekroczy poziom 55 proc. PKB. Taki zapis znalazł się w opublikowanej we wtorek strategii zarządzania długiem publicznym w latach 2011-2014.

Share
MF przewiduje zawieszenie ulg i zwolnień w PIT
Źródło: WP.PL, Fot: Konrad Żelazowski
d1cs8h0

"Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2011-2014" jest elementem pakietu, w skład którego wchodzi m.in. projekt budżetu na 2011 rok i ustawy okołobudżetowej. Nad dokumentami tymi pracuje we wtorek Rada Ministrów.

Zgodnie ze strategią, w tym roku państwowy dług publiczny wyniesie 53,2 proc. PKB (750,8 mld zł). W przyszłym roku ma sięgnąć 54,2 proc. PKB (811,4 mld zł), rok później 54,3 proc. (873,9 mld zł), w 2013 r. - spadnie do 53,7 proc. (922,5 mld zł), a w 2014 r. do 52,7 proc. (964,8mld zł).

d1cs8h0

MF przyznaje w dokumencie, że zamierza wzmocnić tzw. procedury ostrożnościowe. Jeżeli relacja państwowego długu publicznego do PKB przekroczyłaby 55 proc., wprowadzone byłyby czasowo kolejne podwyżki stawek VAT (nie licząc podwyżki VAT w 2011 r.). Przewidziano także "okresowe wyłączenie stosowania części ulg i zwolnień w podatku dochodowym osób fizycznych". Strategia nie precyzuje, o jakie ulgi chodzi. Z informacji PAP ze źródła zbliżonego do rządu wynika, że może chodzić np. o ulgę prorodzinną.

Resort chce zakazać zaciągania przez administrację rządową nowych zobowiązań na przygotowanie inwestycji. Zakaz nie dotyczyłby zobowiązań związanych z inwestycjami współfinansowanymi z udziałem środków z UE.

W strategii napisano, że rząd dokonałby też przeglądu obowiązujących przepisów "w celu przedstawienia propozycji dodatkowych rozwiązań prawnych, mających wpływ na poziom dochodów budżetu państwa".

MF przewiduje też zmiany legislacyjne, które będą miały wpływ na gospodarkę finansową jednostek sektora finansów publicznych. Najważniejszą z nich jest projekt zmiany ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z nią jednostki sektora finansów publicznych będą musiały lokować swoje pieniądze na kontach resortu finansów. Do sektora zostanie włączone Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Zmiana ta pozwoli obniżyć potrzeby pożyczkowe o 19,8 mld zł.

d1cs8h0

Planowane jest wprowadzenie tzw. reguły wydatkowej. Zakłada ona, że w okresie obowiązywania procedury nadmiernego deficytu (kiedy przekracza on 3 proc. PKB) ograniczenie wzrostu wydatków o charakterze uznaniowym (tzw. elastycznych) oraz nowych wydatków prawnie zdeterminowanych do poziomu tempa inflacji powiększonej o 1 pkt proc.

Z dokumentu wynika, że dług sektora tzw. general government (liczony wg. metodologii unijnej) w przyszłym roku wyniesie 57,1 proc. PKB, w 2012 - 57,8 proc., w latach 2013-14 - 57,6 proc. Relacja kosztów obsługi długu SP do PKB ma zostać utrzymana na poziomie 2,6-2,7 proc.

MF wyjaśnia w strategii, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych, przekroczenie progu 50 proc. PKB w 2010 r. oznaczać będzie konieczność przyjęcia w ustawie budżetowej na 2012 r. relacji deficytu budżetowego do dochodów nie wyższej niż założona w budżecie na 2011 r.

"W latach 2010-12 relacja długu do PKB będzie utrzymywać się blisko progu 55 proc. Oznacza to występowanie ryzyka przekroczenia tego progu i uruchomienia sankcji wynikających z ustawy o finansach publicznych" - napisano w dokumencie. MF zaznacza, że z uwagi na znaczny udział walut obcych w długu Skarbu Państwa, duże znaczenie dla kształtowania się relacji będzie miał poziom kursu złotego na koniec poszczególnych lat.

d1cs8h0

"Spadkowi relacji państwowego długu publicznego do PKB towarzyszyć będzie wzrost relacji długu sektora general government do PKB do poziomu 57,8 proc. w 2012 r., a następnie jej stabilizacja. Przy przyjętych założeniach w horyzoncie Strategii nie wystąpi zagrożenie przekroczenia przez tę relację progu 60 proc. przewidzianego w Traktacie z Maastricht" - zapewnia resort finansów.

Dokument, który we wtorek ma zatwierdzić rząd, zostanie przedstawiony Sejmowi wraz z uzasadnieniem projektu ustawy budżetowej.

d1cs8h0

Podziel się opinią

Share
d1cs8h0
d1cs8h0