Trwa ładowanie...
d2q71rr
espi

MFO S.A. - Raport kwartalny Q 3/2014

MFO S.A. - Raport kwartalny Q 3/2014
Share
d2q71rr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Przychody z działalności operacyjnej 152 731 128 364 36 536 30 396
Zysk na działalności operacyjnej 6 850 5 004 1 639 1 185
Zysk brutto 6 176 4 316 1 477 1 022
Zysk netto 5 038 3 849 1 205 911
Średnioważona liczba akcji (sztk.) 6 100 000 5 000 000 6 100 000 5 000 000
Zysk przypadający na 1 akcję (PLN oraz EUR) 1,17 1,06 0,28 0,25
Aktywa 108 224 83 613 25 919 19 831
Kapitał własny 48 615 30 441 11 643 7 220
Zobowiązania długoterminowe 16 540 6 434 3 961 1 526
Zobowiązania krótkoterminowe 43 068 46 738 10 315 11 085
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej - 1 612 1 481 - 386 351
XII.Przepływy pieniężne netto z działlności inwestycyjnej - 19 443 427 - 4 651 101
XIII.Przepływy pienięzne netto z działlności finansowej 17 223 - 2 397 4 120 - 568
Powyższe dane finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 oraz 2013 roku zostały przeliczone na euro według następujących zasad: • poszczególne pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września 2014 roku -4,1755 PLN/EUR oraz na dzień 30 września 2013 roku -4,2163 PLN/EUR, • poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia 2014 roku do 30 września 2014 roku - 4,1803 PLN/EUR oraz dla okresu od 1 stycznia 2013 roku do 30 września 2013 roku - 4,2231 PLN/EUR.
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 27/2014 z dnia 2014-11-12 o treści:
Zarząd spółki MFO SA niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej korektę raportu okresowego - kwartalnego za 3 kwartał 2014. Przyczyna dokonania korekty jest dostrzeżenie oczywistej omyłki pisarskiej dokonanej przy użyciu technik komputerowych. Pozycja 2 "WYBRANE DANE FINANSOWE" nagłówek kolumny 2 i 4 (okres porównawczy) powinna być zatytuowana "3 kwartały narastająco/ 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30".
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie finansowe MFO SA 3Q2014.pdf Raport kwartalny MFO SA 3 Q 2014

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TRUE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 3 / 2014
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2014-11-12
MFO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MFO S.A. Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
96-500 Sochaczew
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kożuszki Parcel 70A
(ulica) (numer)
+48 46 864 09 80 +48 46 864 09 89
(telefon) (fax)
mfo@mfo.pl www.mfo.pl
(e-mail) (www)
837-16-05-871 017195803
(NIP) (REGON)
d2q71rr

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-12 Tomasz Mirski Prezes Zarządu
2014-11-12 Jakub Czerwiński Członek Zarządu
2014-11-12 Adam Piekutowski Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2q71rr

Podziel się opinią

Share
d2q71rr
d2q71rr