Trwa ładowanie...
ds5tt4a
ds5tt4a
espi

MIRACULUM S.A. - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Miraculum S.A. w dn ...

MIRACULUM S.A. - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Miraculum S.A. w dniu 26 listopada 2014 r. (85/2014)
Share
ds5tt4a

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 85 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MIRACULUM S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Miraculum S.A. w dniu 26 listopada 2014 r. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Miraculum S.A. zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33, poz. 259) przekazuje poniżej do publicznej wiadomości treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. w dniu 26 listopada 2014 r. Uchwała Nr 1 z dnia 26 listopada 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Grzegorza Golec. Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została jednogłośnie podjęta. Uchwała Nr 2 z dnia 26 listopada 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę od byłego Prezesa Zarządu Spółki, Pani Moniki Nowakowskiej, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu przez nią zarządu §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Miraculum S.A. postanawia uchylić w całości Uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę od byłego Prezesa Zarządu Spółki, Pani Moniki Nowakowskiej, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu przez nią zarządu. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. W głosowaniu tajnym brało udział 1.654.106 akcji, co stanowi 30,59% kapitału zakładowego Spółki. Oddano 1.654.106 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.654.106 głosów, głosów przeciw nie było, spośród uczestniczących w głosowaniu nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. Uchwała Nr 3 z dnia 26 listopada 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę od byłego Wiceprezesa Zarządu Spółki, Pani Urszuli Pierzchały, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu przez nią zarządu §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Miraculum S.A. postanawia uchylić w całości Uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę od byłego Wiceprezesa Zarządu Spółki, Pani Urszuli Pierzchały, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu przez nią zarządu. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. W głosowaniu tajnym brało udział 1.741.797 akcji, co stanowi 32,21% kapitału zakładowego Spółki, oddano 1.741.797
ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.741.797 głosów, głosów przeciw nie było, spośród uczestniczących w głosowaniu nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. Uchwała Nr 4 z dnia 26 listopada 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie zmiany statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: I. §22 ust.1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: ?1. Zarząd Spółki składa się z co najmniej dwóch i nie więcej niż z pięciu osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą?. otrzymuje brzmienie: ?1. Zarząd Spółki składa się z co najmniej jednej i nie więcej niż z trzech osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą?. II. §22 ust.4 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: ?4. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka
Zarządu, Zarząd może nadal działać, o ile jego liczebność nie spadnie poniżej 2 (dwóch) osób. Nie wyklucza to uprawnienia Rady Nadzorczej do uzupełnienia składu Zarządu.? otrzymuje brzmienie: ?4. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu, Zarząd może nadal działać, o ile jego liczebność nie spadnie poniżej 1 (jeden) osoby. Nie wyklucza to uprawnienia Rady Nadzorczej do uzupełnienia składu Zarządu.?. III. §25 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: ?Oświadczenia woli w imieniu Spółki składają dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.? otrzymuje brzmienie: ?Oświadczenia woli w imieniu Spółki składają dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. W wypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu reprezentuje Spółkę samodzielnie.? W głosowaniu brało udział 1.814.797 akcji, co stanowi 33,56% kapitału zakładowego Spółki. Oddano 1.814.797 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.814.797 głosów, głosów
przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwałą w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MIRACULUM S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-348 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
prof. Michała Bobrzyńskiego 14
(ulica) (numer)
12-376-83-05 12-376-84-03
(telefon) (fax)
inwestor@miraculum.pl www.miraculum.pl
(e-mail) (www)
726 23 92 016 472905994
(NIP) (REGON)
ds5tt4a

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-26 Monika Nowakowska Prezes Zarządu
2014-11-26 Grzegorz Golec Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ds5tt4a

Podziel się opinią

Share
ds5tt4a
ds5tt4a