Trwa ładowanie...
d2x3xib
d2x3xib
espi

MIRACULUM S.A. - Zbycie aktywów o znacznej wartości (84/2014)

MIRACULUM S.A. - Zbycie aktywów o znacznej wartości (84/2014)
Share
d2x3xib

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 84 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MIRACULUM S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zbycie aktywów o znacznej wartości | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Miraculum S.A. (dalej: ?Spółka?) informuje, że w dniu wczorajszym, tj. 25 listopada 2014 roku Spółka zawarła z La Rive S.A. z siedzibą w Grudziądzu (dalej: "La Rive") umowę sprzedaży (dalej: ?Umowa?), na mocy której z chwilą zapłaty ceny La Rive nabędzie wszelkie prawa, rzeczy (nośniki praw) oraz roszczenia lub ekspektatywy składające się na markę ?Brutal?, to jest w szczególności: 1. prawa do znaków towarowych, na które udzielono praw ochronnych: ? znak towarowy słowny Brutal ? nr prawa ochronnego 55227 ? znak towarowy słowno ? graficzny B Brutal ? nr prawa ochronnego 265730 ? znak towarowy słowno ? graficzny B nr prawa ochronnego 57668 2. znaki towarowe i prawa z dokonanych zgłoszeń znaków towarowych, na które nie zostały jeszcze udzielone prawa ochronne, 3. autorskie prawa majątkowe, 4. receptury produktów, 5. know-how, 6. prawa do domeny internetowej związanej z marką ?Brutal?. Istotne warunki Umowy: Cena sprzedaży wynosi 6.150.000 (sześć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych brutto.
Marka ?Brutal? nie figuruje w księgach Spółki, zatem jej wartość bilansowa wynosi ?0? zł. Zapłata części ceny w kwocie 5.535.000 (pięć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy) złotych nastąpi w dniu zawarcia Umowy. Zapłata pozostałej części ceny w kwocie 615.000 (sześćset piętnaście tysięcy) złotych nastąpi w terminie jednego dnia roboczego od dnia przekazania La Rive przez Spółkę dokumentów wymaganych zgodnie z Umową. Zarząd ocenia, że nastąpi to najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia 9 grudnia 2014 roku. Pozostałe warunki Porozumienia nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów. Porozumienie nie zostało zawarte z zastrzeżeniem terminu ani warunku. Porozumienie nie przewiduje stosowania kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10% wartości Umowy lub wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000 euro, według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień zawarcia Umowy.
Porozumienie zostało uznane za umowę znaczącą, ponieważ cena sprzedaży marki ?Brutal? przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Spółka i osoby nią zarządzające lub nadzorujące oraz La Rive i osoby nią zarządzające nie są ze sobą powiązane. Sprzedaż marki "Brutal" zapewni środki na sfinansowanie kapitału obrotowego, aby zabezpieczyć kontrakty produkcyjne w pierwszym kwartale 2015 roku.. Transakcja sprzedaży marki "Brutal" jest związana z przyjętą przez Zarząd Spółki strategią, która zakłada m.in. zmianę w dotychczasowej polityce sprzedażowo-marketingowej w celu odwrócenia trendu i powrót do wzrostów sprzedaży, w szczególności na bardziej rentownych kategoriach takich jak pielęgnacja twarzy i ciała oraz asortyment do makijażu. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MIRACULUM S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-348 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
prof. Michała Bobrzyńskiego 14
(ulica) (numer)
12-376-83-05 12-376-84-03
(telefon) (fax)
inwestor@miraculum.pl www.miraculum.pl
(e-mail) (www)
726 23 92 016 472905994
(NIP) (REGON)
d2x3xib

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-26 Monika Nowakowska Prezes Zarządu
2014-11-26 Grzegorz Golec Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2x3xib

Podziel się opinią

Share
d2x3xib
d2x3xib