Trwa ładowanie...
d217vl4
espi

MLP GROUP S.A. - Raport roczny R 2013

MLP GROUP S.A. - Raport roczny R 2013

Share
d217vl4
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody 7 605 7 950 1 806 1 905
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu (8 574) (5 280) (2 036) (1 265)
Zysk /(strata) na działalności operacyjnej (1 712) 2 381 (407) 570
Zysk /(strata) przed opodatkowaniem (17 173) 3 439 (4 078) 824
"Zysk /(strata) netto
z działalności kontynuowanej" (10 050) 2 724 (2 387) 653
Całkowite dochody ogółem (10 050) 2 724 (2 387) 653
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 23 939 419 5 685 100
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (38 985) (2 318) (9 258) (555)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 73 421 2 073 17 436 497
Przepływy środków pieniężnych netto, razem 58 375 174 13 863 42
WYBRANE DANE FINANSOWE na dzień: 31 grudnia 2013 31 grudnia 2012 31 grudnia 2013 31 grudnia2012
Aktywa trwałe 129 018 121 192 31 110 29 644
Aktywa obrotowe 97 824 40 398 23 588 9 882
Aktywa razem 226 842 161 590 54 698 39 526
Zobowiązania długoterminowe - 544 - 133
Zobowiązania krótkoterminowe 41 033 37 063 9 894 9 066
Kapitał własny, w tym: 185 809 123 983 44 804 30 327
Kapitał zakładowy 4 529 3 774 1 092 923
Pasywa razem 226 842 161 590 54 698 39 526
Liczba akcji (w szt.) 18 113 255 15 094 379 18 113 255 15 094 379
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 10,26 8,21 2,47 2,01
Powyższe dane finansowe za 2013 i 2012 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:- pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2013 roku: 1 EUR= 4,1472 PLN, na dzień 31 grudnia 2012 roku: 1EUR = 4,0882 PLN,- pozycje z Jednostkowego rachunku zysków lub strat oraz inne całkowite dochody, a także z Jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego od 1.01.2013 do 31.12.2013: 1EUR =4,2110 PLN (dla okresu od 1.01.2012 do 31.12.2012L 1 EUR= 4,1736 PLN)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
MLP Group SA Jednostkowy raport roczny 2013.pdf Jednostkowy Raport Roczny Spółki MLP Group SA za rok zakończony 31 grudnia 2013 wraz z Opinią i Raportem biegłego rewidenta

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d217vl4

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-12 | | | | | | | |
| | | MLP GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | MLP GROUP S.A. | | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 05-800 | | Pruszków | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | 3-go Maja | | 8 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 738 30 10 | | +48 22 738 30 19 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 534-10-12-136 | | 010971300 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 Michael Shapiro Prezes Zarządu
2014-03-12 Radosław T. Krochta Wiceprezes Zarządu
2014-03-12 Dorota Jagodzińska-Sasson Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 Maria Ratajczyk Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d217vl4

Podziel się opinią

Share
d217vl4
d217vl4