Trwa ładowanie...
d4m0xcc
espi

MONNARI TRADE S.A. - Raport roczny R 2013

MONNARI TRADE S.A. - Raport roczny R 2013
Share
d4m0xcc
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody ze sprzedaży 145 552 131 783 34 565 31 575
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 020 8 466 3 804 2 028
Zysk (strata) brutto 17 017 8 233 4 041 1 973
Zysk (strata) netto 17 017 8 233 4 041 1 973
Przepływ środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 21 500 9 924 5 106 2 378
Przepływ środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 5 274 -4 160 1 252 -997
Przepływ środków pieniężnych netto z działalności finansowej -25 952 -2 407 -6 163 -577
Przepływy pieniężne netto 822 3 357 195 804
Średniważona ilośc akcji w okresie 30 563 089 30 989 244 30 563 089 30 989 244
Zysk (strata) na 1 akcję (w zł/EUR) 0,56 0,27 0,13 0,06
Rozwodniony zysk (strata) na 1 akcję (w zł/EUR) 0,56 0,27 0,13 0,06
2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31
Aktywa razem 102 005 107 986 24 596 26 414
Zobowiązania długoterminowe 50 1 049 12 257
Zobowiązania krótkoterminowe 13 476 35 476 3 249 8 678
Kapitał własny 88 478 71 462 21 334 17 480
Liczba akcji 30 563 089 30 563 089 30 563 089 30 563 089
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,89 2,34 0,70 0,57
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,89 2,34 0,70 0,57
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Monnari Trade SA - Raport Roczny R2013.pdf Raport roczny R 2013 Monnari Trade S.A.
d4m0xcc

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2013
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF zatwierdzonych przez Unię Europejską
w walucie
data przekazania: 2014-04-14
MONNARI TRADE Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
MONNARI TRADE S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
93-172 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Rzgowska 30
(ulica) (numer)
042 685 85 01
(telefon) (fax)
monnari@monnari.com.pl www.monnaritrade.com
(e-mail) (www)
7251784741 472333285
(NIP) (REGON)
DGA Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Towarowa 35, wpisany na listę KRBR po numerem 380
(podmiot uprawniony do badania)
d4m0xcc

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-14 Mirosław Misztal Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-14 Jadwiga Łęcka Główna Ksiegowa
Podpis osoby odpowiedzialnej za sporządzenie sprawozdania finansowego
2014-04-14 Miłosz Kolbuszewski Dyrektor Finansowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4m0xcc

Podziel się opinią

Share
d4m0xcc
d4m0xcc