Trwa ładowanie...
d319nxm
d319nxm
espi

MOSTALZAB - Dalsze działania w ramach restrukturyzacji majątku Emitenta (5/2015)

MOSTALZAB - Dalsze działania w ramach restrukturyzacji majątku Emitenta (5/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d319nxm

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MOSTALZAB | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Dalsze działania w ramach restrukturyzacji majątku Emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (Emitent, MZ) mając na względzie postanowienia Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 listopada 2013 r., zawarł w dniu 26 stycznia 2015 r. z MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. w Gliwicach (GPBP- spółka zależna Emitenta) Umowę przeniesienia własności przedsiębiorstwa jako aport do spółki zależnej (Umowa) w zamian za 73.044 akcje imienne GPBP o wartości nominalnej i emisyjnej 100,00 zł każda. Przedmiotem Umowy jest przeniesienie przez Emitenta na rzecz spółki zależnej własności zorganizowanej część przedsiębiorstwa w postaci Ośrodka Usług Dźwigowych, w skład której wchodzą w szczególności następujące składniki majątku: a) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz prawo własności, stanowiących odrębne nieruchomości, budynków i urządzeń, b) maszyny i urządzenia oraz pozostałe składniki majątku trwałego, c) zapasy, d) prawa z umów leasingu, e) środki pieniężne zgromadzonych w kasie. Ponadto na mocy umowy
dzierżawy OUD zawartej pomiędzy Emitentem a GPBP z dniem 1 września 2014 r. na spółkę zależną przeszedł zakład pracy w rozumieniu Kodeksu pracy, tym samym GPBP pozostała stroną wszystkich stosunków pracy łączących te podmioty na dzień jego wydzierżawienia. Po realizacji transakcji, o którym mowa powyżej, Emitent posiada 96,73 % w kapitale zakładowym GPBP oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu GPBP. Realizując zapisy Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 listopada 2013 r., Emitent zbył w okresie wcześniejszym na rzecz podmiotu zewnętrznego zorganizowaną część przedsiębiorstwa, tj. Okręgową Stację Kontroli Pojazdów, stanowiącą ówcześnie część Ośrodka Usług Dźwigowych i Kontroli Pojazdów (raporty bieżące nr 17/2014, nr 37/2014). Proces wniesienia Ośrodka Usług Dźwigowych aportem do spółki zależnej jest jednym z elementów restrukturyzacji Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE S.A., której założenia Rada Nadzorcza przyjęła w dniu 11 lutego 2013 r., mającej na celu zmniejszenie kosztów
funkcjonowania, efektywniejsze wykorzystanie posiadanych zasobów ludzkich oraz majątku. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MOSTOSTAL ZABRZE SA
(pełna nazwa emitenta)
MOSTALZAB Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-800 Zabrze
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wolności 191
(ulica) (numer)
(0-32) 37 34 230, 37 34 231 (0-32) 271 50 47
(telefon) (fax)
post@mz.pl mostostal.zabrze.pl
(e-mail) (www)
648-000-18-23 271590750
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-27 Bogusław Bobrowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d319nxm

Podziel się opinią

Share
d319nxm
d319nxm