Trwa ładowanie...
d3baygu
d3baygu
espi

MOSTALZAB - Zawarcie znaczącej umowy oraz ustanowienie hipoteki (13/2012)

MOSTALZAB - Zawarcie znaczącej umowy oraz ustanowienie hipoteki (13/2012)
Share
d3baygu

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-02-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MOSTALZAB | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy oraz ustanowienie hipoteki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Mostostal Zabrze Holding S.A. ("Emitent") w dniu 15 lutego 2012 r. zawarł umowę, której przedmiotem jest udzielenie pożyczki Przedsiębiorstwu Robót Inżynieryjnych S.A. Holding ("PRInż", spółka zależna Emitenta) w wysokości 8.522.127,68 zł (słownie: osiem milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące sto dwadzieścia siedem złotych 68/100). Termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami ustalono na dzień 30 czerwca 2013 r. Zabezpieczenie umowy pożyczki stanowić będzie hipoteka łączna do kwoty 9.400.000 zł (słownie: dziewięć milionów czterysta tysięcy złotych) na nieruchomościach będących w użytkowaniu wieczystym PRInż Nieruchomości Sp. o.o. (spółka zależna PRInż) położonych w Katowicach i Rudzie Śląskiej. Warunki na jakich zawarta została umowa pożyczki nie odbiegają od standardowych warunków na jakich zawierane są tego typu umowy. Łączna wartość umów pożyczek zawartych przez Emitenta z PRInż w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 23.297.842,82 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem
tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote 82/100) co stanowi ponad 10% kapitałów własnych Emitenta. Umowę o największej wartości stanowi umowa pożyczki zawarta w dniu 16 sierpnia 2011 r. oraz umowa pożyczki zawarta w dniu 15 lutego 2012 r. na kwotę 8.522.127,68 zł (słownie: osiem milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące sto dwadzieścia siedem złotych 68/100) każda. Ponadto w dniu 15 lutego 2012 r. do siedziby Emitenta wpłynęło zawiadomienie z Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział XI Ksiąg Wieczystych o dokonaniu w dniu 6 lutego 2012 r. wpisu hipoteki umownej do kwoty 14.900.000 zł (słownie: czternaście milionów dziewięćset tysięcy złotych) na rzecz Emitenta. Hipoteka została ustanowiona na nieruchomościach gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym PRInż Nieruchomości Sp. z o.o. oraz własności budynków, położonych w Katowicach, dla których Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW KA1K/00032236/8. Wartość ewidencyjna aktywów, na których
ustanowiono hipotekę wynosi 12.989.411,66 zł (słownie: dwanaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych czterysta jedenaście złotych 66/100). Hipoteka umowna, o której mowa powyżej, została ustanowiona dla zabezpieczenia spłaty dwóch pożyczek na łączną kwotę 13.135.715,14 zł (słownie: trzynaście milionów sto trzydzieści pięć tysięcy siedemset piętnaście złotych, 14/100), które zostały udzielone PRInż przez Emitenta w okresie ostatnich 12 miesięcy i stanowi wartość większą niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1 mln euro. Pomiędzy Spółką a PRInż występują następujące powiązania: ? kapitałowe - Emitent posiada 99,45 % w kapitale zakładowym PRInż oraz 99,45 % w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PRInż, ? osobowe - Pan Zbigniew Opach, Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta oraz Pan Leszek Juchniewicz, Prezes Zarządu Emitenta są odpowiednio Przewodniczącym oraz Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej PRInż. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (.....). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SA
(pełna nazwa emitenta)
MOSTALZAB Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-800 Zabrze
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wolności 191
(ulica) (numer)
(0-32) 37 34 230, 37 34 231 (0-32) 271 50 47
(telefon) (fax)
post@mz.pl mostostal.zabrze.pl
(e-mail) (www)
648-000-18-23 271590750
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-16 Leszek Juchniewicz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3baygu

Podziel się opinią

Share
d3baygu
d3baygu