Trwa ładowanie...
d21u9re
d21u9re
espi

NEMEX S.A. - Zawiadomienie o zmianie posiadania przez akcjonariusza (18/2014)

NEMEX S.A. - Zawiadomienie o zmianie posiadania przez akcjonariusza (18/2014)
Share
d21u9re

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NEMEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie posiadania przez akcjonariusza | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym do Emitenta wpłynęło zawiadomienie od Pana Dariusza Mileckiego - Prezesa Zarządu Spółki - o zakupie przez podmiot z nim powiązany tj. FCT Investment Limited akcji Emitenta. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Prezesa Zarządu w trybie art.160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi podmiot, w którym pełni funkcję Dyrektora Generalnego oraz jest jedynym akcjonariuszem, w dniu 01 kwietnia 2014 r. zakupił 35.322.500 (trzydzieści pięć milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset) akcji na podstawie umowy cywilno-prawnej. Akcje zostały zakupione przez FCT Investment Ltd po cenie 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję, zatem łączna wartość transakcji wyniosła 3.532.250 złotych. Zgodnie z informacjami przekazanymi dodatkowo przez Prezesa Zarządu w trybie art. 69 ust. 1. pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. 2005 Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) przed wspomnianą transakcją spółka FCT Investment Ltd posiadała 97.398.500 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 9,17% kapitału zakładowego, uprawniających do wykonywania 97.398.500 głosów stanowiących 9,17% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Natomiast po transakcji spółka posiada 132.721.000 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 12,49% kapitału zakładowego, uprawniających do wykonywania 132.721.000 głosów stanowiących 12,49% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Zatem nastąpiło przekroczenie progu 10% głosów w górę. Spółka FCT Investment Ltd nie wyklucza dalszego zwiększania swojego zaangażowania w spółkę Nemex S.A. Ponadto spółka FCT Investment Limited jest większościowym akcjonariuszem spółki LED Holding S.A., która w momencie sporządzania zawiadomienia posiadała 3.000.00 akcji Emitenta, które uprawniały do wykonywania 3.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, stanowiących 0,28% ogółu
głosów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NEMEX SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NEMEX S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-867 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Chłodna 51
(ulica) (numer)
22 266 04 47
(telefon) (fax)
biuro@nemex.pl www.nemex.pl
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-14 Dariusz Pilich Dyrektor ds Rynku Kapitałowego

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21u9re

Podziel się opinią

Share
d21u9re
d21u9re