Trwa ładowanie...
d450o3q
espi

NETIA - Transakcja wewnątrzgrupowa: Nabycie przez jednostkę zależną Emitenta papierów wartościowy ...

NETIA - Transakcja wewnątrzgrupowa: Nabycie przez jednostkę zależną Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta (77/2014)
Share
d450o3q

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 77 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-07 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | NETIA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Transakcja wewnątrzgrupowa: Nabycie przez jednostkę zależną Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Netia S.A. (dalej ?Netia?, ?Emitent?), informuje, iż w dniu 6 listopada 2014 r. spółka od niej zależna ? Telefonia Dialog Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej ?Telefonia Dialog?) nabyła 8, wyemitowanych przez Netię, imiennych obligacji serii A1 o numerach od 01 (jeden) do 08 (osiem), o wartości nominalnej 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych każda i łącznej wartości nominalnej 80.000.000,00 (osiemdziesiąt milionów) złotych, z terminem wykupu przypadającym w dniu 6 lutego 2015 r. (dalej ?Obligacje?). Podstawowe warunki emisji Obligacji są następujące: Wartość nominalna jednej obligacji równa jest cenie emisyjnej i wynosi 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych. Łączna wartość nominalna Obligacji jest równa cenie emisyjnej Obligacji i wynosi 80.000.000,00 (osiemdziesiąt milionów) złotych. Emitent zobowiązuje się do wykupu Obligacji w dniu 6 lutego 2015 r. (dalej ?Dzień Wykupu?). Wykup Obligacji następuje poprzez zapłatę na rzecz nabywcy Obligacji wartości
nominalnej Obligacji wraz z należnymi i niezapłaconymi odsetkami. Obligacje są oprocentowane według stopy procentowej Wibor 3M, ustalonej na dzień poprzedzający dzień emisji, powiększonej o marżę 0,9% w stosunku rocznym, przez cały okres ważności Obligacji, aż do Dnia Wykupu. Okresem odsetkowym jest cały okres ważności Obligacji, to jest okres od dnia emisji Obligacji do Dnia Wykupu. Odsetki będą płatne w Dniu Wykupu. Obligacje są niezabezpieczone. Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosi 1.217.875.000,00 (jeden miliard dwieście siedemnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych. Perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta na Dzień Wykupu szacowane są na kwotę 1.250.000.000,00 (jeden miliard dwieście pięćdziesiąt milionów) złotych. Celem nabycia Obligacji jest optymalizacja płynności finansowej w Grupie Kapitałowej Netia. Emisja przez Netię oraz nabycie przez Telefonię Dialog obligacji serii A1 wiąże się z nadejściem terminu wykupu obligacji serii WW,
wyemitowanych przez Netię oraz nabytych przez Telefonię Dialog (por. raport bieżący nr 59/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r.) na tożsamą kwotę i na tych samych warunkach. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 6 w związku z § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NETIA SA
(pełna nazwa emitenta)
NETIA Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-822 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Poleczki 13
(ulica) (numer)
330-20-00 330-23-23
(telefon) (fax)
anna_kuchnio@netia.pl www.netia.pl
(e-mail) (www)
526-02-05-575 011566374
(NIP) (REGON)
d450o3q

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-07 Paweł Szymański członek zarządu
2014-11-07 Maricn Osiecki prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d450o3q

Podziel się opinią

Share
d450o3q
d450o3q