Trwa ładowanie...
d39efcg

NETIA - Transakcja wewnątrzgrupowa: Nabycie przez jednostkę zależną Emitenta papierów wartościowy ...

NETIA - Transakcja wewnątrzgrupowa: Nabycie przez jednostkę zależną Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta (4/2015)

Share
d39efcg

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | NETIA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Transakcja wewnątrzgrupowa: Nabycie przez jednostkę zależną Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Netia S.A. (dalej jako: ?Netia?, ?Emitent?), informuje, iż w dniu 6 lutego 2015 r., spółka od niej zależna ? Telefonia Dialog Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: ?Telefonia Dialog?) nabyła 8, wyemitowanych przez Netię, imiennych obligacji serii A4 o numerach od 01 (zero jeden) do 08 (zero osiem), o jednostkowej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) i łącznej wartości nominalnej 80.000.000,00 zł (osiemdziesiąt milionów złotych), z terminem wykupu przypadającym w dniu 6 maja 2015 r. (dalej jako: ?Obligacje?). Podstawowe warunki emisji Obligacji są następujące: Wartość nominalna jednej obligacji równa jest cenie emisyjnej i wynosi 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych). Łączna wartość nominalna Obligacji jest równa cenie emisyjnej Obligacji i wynosi 80.000.000,00 zł (osiemdziesiąt milionów złotych). Emitent zobowiązuje się do wykupu Obligacji w dniu 6 maja 2015 r. (dalej jako: ?Dzień Wykupu?). Wykup Obligacji następuje poprzez
zapłatę na rzecz nabywcy Obligacji wartości nominalnej Obligacji wraz z należnymi i niezapłaconymi odsetkami. Obligacje są oprocentowane według stopy procentowej Wibor 3M, ustalonej na dzień poprzedzający dzień emisji, powiększonej o marżę 0,9% w stosunku rocznym, przez cały okres ważności Obligacji, aż do Dnia Wykupu. Okresem odsetkowym jest cały okres ważności Obligacji, to jest okres od dnia emisji Obligacji do Dnia Wykupu. Odsetki będą płatne w Dniu Wykupu. Obligacje są niezabezpieczone. Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na dzień 30 września 2014 r. wynosi 1.184.518.000,00 (jeden miliard sto osiemdziesiąt cztery miliony pięćset osiemnaście tysięcy) złotych. Perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta na Dzień Wykupu szacowane są na kwotę 1.250.000.000,00 (jeden miliard dwieście pięćdziesiąt milionów) złotych. Celem nabycia Obligacji jest optymalizacja płynności finansowej w Grupie Kapitałowej Netia. Emisja przez Netię oraz nabycie przez Telefonię Dialog obligacji serii A4 wiąże się z nadejściem
terminu wykupu obligacji serii A1, wyemitowanych przez Netię oraz nabytych przez Telefonię Dialog (por. raport bieżący nr 77/2014 z dnia 7 listopada 2014 r.) na tożsamą kwotę i na tych samych warunkach. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6 w związku z § 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d39efcg

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NETIA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NETIA | | Telekomunikacja (tel) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-822 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Poleczki | | 13 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 330-20-00 | | 330-23-23 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | anna_kuchnio@netia.pl | | www.netia.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-02-05-575 | | 011566374 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-06 Paweł Szymański członek zarządu
2015-02-06 Marcin Osiecki prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d39efcg

Podziel się opinią

Share
d39efcg
d39efcg