Trwa ładowanie...
d3rpimx
d3rpimx
espi

NEWAG S.A. - Zmniejszenie stanu posiadania przez akcjonariusza (3/2015)

NEWAG S.A. - Zmniejszenie stanu posiadania przez akcjonariusza (3/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3rpimx

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | NEWAG S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmniejszenie stanu posiadania przez akcjonariusza | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki NEWAG S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 27 stycznia 2015 roku powziął informację o wpłynięciu do Spółki w dniu 26 stycznia 2015 roku zawiadomienia od ING Otwarty Fundusz Emerytalny (Fundusz) o zbyciu akcji Spółki w transakcjach na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 21 stycznia 2015 roku, w efekcie których Fundusz zmniejszył stan posiadania akcji Spółki poniżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Przed zbyciem akcji Fundusz posiadał 2 365 722 (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia dwa) akcje Spółki, stanowiących 5,26% kapitału zakładowego Spółki i był uprawniony do 2 365 722 (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia dwa) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 5,26% ogólnej liczby głosów. W dniu 26 stycznia 2015 roku na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajduje się 1 955 722 (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia
dwa) akcji Spółki, co stanowi 4,35% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 1 955 722 (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia dwa) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 4,35% ogólnej liczby głosów. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NEWAG S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
33-300 Nowy Sącz
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wyspiańskiego 3
(ulica) (numer)
+48 18 449 63 60 +48 18 449 63 66
(telefon) (fax)
sekretariat@newag.pl www.newag.pl
(e-mail) (www)
7340009400 490490757
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-27 Zbigniew Konieczek Prezes Zarządu
2015-01-27 Bogdan Borek Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3rpimx

Podziel się opinią

Share
d3rpimx
d3rpimx