Trwa ładowanie...
d116c95
d116c95
espi

NOTORIA SERWIS S.A. - Zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy (32/2012)

NOTORIA SERWIS S.A. - Zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy (32/2012)
Share
d116c95

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 32 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-05-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NOTORIA SERWIS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki NOTORIA SERWIS S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że: w dniu 11 maja 2012 r. otrzymał od akcjonariusza Presspublica Sp. z o.o., który posiada 500001 akcji Spółki, tj. powyżej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, żądanie zamieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 czerwca 2012 roku (raporty bieżące ESPI nr 29/2012 oraz 30/2012) następujących spraw: 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 stycznia 2012 r., kontynuowanego w dniu 29 lutego 2012 r. w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej. 2. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pana Arkadiusza Szymanek. 3. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Dróżdż. 4. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pani Joanny Billewicz-Fotowicz. 5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Zyberta. 6. Podjęcie uchwały w
sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pana Adama Wrzosek. 7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pana Jacka Nowaka. 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Notoria Serwis S.A. 9. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej Notoria Serwis S.A. 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 20 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyznania szczególnych uprawnień akcjonariuszowi Spółki i o zmianie Statutu Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie szczególnych uprawnień akcjonariusza Spółki Pana Artura Sieranta. 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 21 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 lutego 2012 r. i zmiany Statutu Spółki w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji Serii "D", z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmian Statutu Spółki. 13. Przedstawienie informacji przez
Zarząd Spółki w zakresie sytuacji finansowej Spółki w pierwszym i po pierwszym kwartale 2012 roku, w szczególności w zakresie struktury kosztów i przychodów w roku 2012 oraz w zakresie założeń budżetowych na rok 2012 i ich realizacji po pierwszych 5 miesiącach. 14. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Zarządu Spółki. w dniu 14 maja 2012 r. otrzymał od akcjonariuszy Artura Sierant oraz Arkadiusza Szymanek, posiadających łącznie 200688 akcji Spółki, tj. powyżej 1/20 oraz jednocześnie 1/5 kapitału zakładowego Spółki, żądanie zamieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 czerwca.2012 roku następujących spraw: 1. Zmiana § 11 ust. 4 Statutu Spółki. 2. Zmiana § 11 ust. 6 Statutu Spółki. 3. Zmiana § 11 ust. 7 Statutu Spółki. 4. Dodanie ust. 11 do § 13 Statutu Spółki modyfikującego zasady odwoływania oraz zawieszania w czynnościach Członków Zarządu przez Walne Zgromadzenie. 5. Zmiana § 13 ust. 7 Statutu Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w
zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z możliwością pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych. 7. Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz ? w razie nieobsadzenia w tym trybie wszystkich mandatów ? wybór Rady Nadzorczej w głosowaniu zwykłym. 8. Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu Spółki. w dniu 14 maja 2012 r. otrzymał od akcjonariusza Artura Sierant posiadającego 118988 akcji Spółki, tj. powyżej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, żądanie zamieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 czerwca 2012 roku, jako pierwszego punktu merytorycznego, następującej sprawy: 1. Powołanie pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania Spółki przy zawarciu umowy z Członkiem Zarządu. Treść zmienionego porządku obrad jest następująca: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.
Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Powołanie pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania Spółki przy zawarciu umowy z Członkiem Zarządu. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, wniosku zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2011. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011; wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2011. 9. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2011. 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie: a. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z
działalności Spółki za rok obrotowy 2011; b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011; c. sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011; d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011; e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011. 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 stycznia 2012 r., kontynuowanego w dniu 29 lutego 2012 r. w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pana Arkadiusza Szymanek. 13. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Dróżdż. 14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pani Joanny Billewicz-Fotowicz. 15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Zyberta. 16. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania ze
składu Rady Nadzorczej Pana Adama Wrzosek. 17. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pana Jacka Nowaka. 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Notoria Serwis S.A. 19. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej Notoria Serwis S.A. 20. Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz ? w razie nieobsadzenia w tym trybie wszystkich mandatów ? wybór Rady Nadzorczej w głosowaniu zwykłym. 21. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 20 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyznania szczególnych uprawnień akcjonariuszowi Spółki i o zmianie Statutu Spółki. 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie szczególnych uprawnień akcjonariusza Spółki Pana Artura Sieranta. 23. Zmiana § 13 ust. 7 Statutu Spółki. 24. Zmiana § 11 ust. 4 Statutu Spółki. 25. Zmiana § 11 ust. 6 Statutu Spółki. 26. Zmiana § 11 ust. 7 Statutu Spółki. 27. Dodanie ust. 11 do § 13 Statutu Spółki
modyfikującego zasady odwoływania oraz zawieszania w czynnościach Członków Zarządu przez Walne Zgromadzenie. 28. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 21 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.02.2012 r. i zmiany Statutu Spółki w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji Serii "D", z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmian Statutu Spółki. 29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z możliwością pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych. 30. Przedstawienie informacji przez Zarząd Spółki w zakresie sytuacji finansowej Spółki w pierwszym i po pierwszym kwartale 2012 roku, w szczególności w zakresie struktury kosztów i przychodów w roku 2012 oraz w zakresie założeń budżetowych na rok 2012 i ich realizacji po
pierwszych 5 miesiącach. 31. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Zarządu Spółki. 32. Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu Spółki. 33. Zamknięcie obrad. Projekty uchwał zaproponowane przez akcjonariusza Presspublica Sp. z o.o. oraz uzasadnienie: Uchwała Nr (...) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 stycznia 2012 r., kontynuowanego w dniu 29 lutego 2012 r. w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna w Warszawie uchyla uchwałę nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 stycznia 2012 r. kontynuowanego w dniu 29 lutego 2012 r. w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr (...) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej
Pana Arkadiusza Szymanek §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna w Warszawie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Arkadiusza Szymanek. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr (...) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Dróżdż §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna w Warszawie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Dróżdż. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr (...) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pani Joanny Billewicz-Fotowicz §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna w Warszawie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią Joannę Billewicz-Fotowicz. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr (...) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Zyberta §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna w Warszawie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Zyberta. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr (...) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pana Adama Wrzosek §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna w Warszawie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Adama Wrzosek. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr (...) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pana Jacka Nowaka §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna w Warszawie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Jacka Nowaka. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą
podjęcia. Uchwała Nr (...) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Notoria Serwis S.A. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna w Warszawie działając na podstawie § 12 ust. 1 zdanie 3. Statutu Spółki, określa liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na maksymalną liczbę 7 (siedmiu) członków, jednakże nie niższą niż 5 (pięciu) członków i jednocześnie postanawia, że wygaśnięcie mandatu któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej do momentu kiedy Rada Nadzorcza Spółki liczy nie mniej niż 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, nie pozbawia Rady Nadzorczej prawa do wykonywania jej uprawnień i działania jako organ nadzorujący Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr (...) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki §1 Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna w Warszawie, działając na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana . §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr.(...) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 20 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyznania szczególnych uprawnień akcjonariuszowi Spółki i o zmianie Statutu Spółki §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna w Warszawie uchyla uchwałę nr 20 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyznania szczególnych uprawnień akcjonariuszowi Spółki i o zmianie Statutu Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr (...) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna z dnia 4 czerwca 2012 r. roku w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie szczególnych uprawnień
akcjonariusza Spółki Pana Artura Sieranta §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna w Warszawie dokonuje następującej zmiany w Statucie Spółki: w § 13 pkt 1 Statutu Spółki skreśla wyrazy "z zastrzeżeniem § 13 pkt 7" oraz skreśla pkt 7 tego paragrafu. §2 Upoważnia się Zarząd Spółki lub Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji. Dotychczasowe brzmienie § 13 Statutu Spółki: "§ 13 1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem §13 punkt 7. 2. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. Liczbę członków Zarządu określać będzie każdorazowo Rada Nadzorcza. 3. Rada Nadzorcza powierza jednemu z członków Zarządu funkcję Prezesa Zarządu. Jeżeli Zarząd składa się z więcej niż jednego członka, Rada Nadzorcza może również powierzyć pozostałym członkom Zarządu funkcję Wiceprezesów Zarządu. 4. Członek Zarządu może zostać zawieszony w czynnościach uchwałą Rady Nadzorczej, albo
uchwałą Walnego Zgromadzenia. 5. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata. 6. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok pełnienia przez nich funkcji członków Zarządu. 7. Tak długo jak Artur Sierant będzie akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje zapewniające prawo do wykonywania 5% (pięć procent) lub więcej ogólnej liczby głosów, jest on uprawniony do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Zarządu." Brzmienie § 13 Statutu Spółki po zmianie: "§ 13 1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. 2. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. Liczbę członków Zarządu określać będzie każdorazowo Rada Nadzorcza. 3. Rada Nadzorcza powierza jednemu z członków Zarządu funkcję Prezesa Zarządu. Jeżeli Zarząd składa się z więcej niż jednego członka, Rada Nadzorcza może również powierzyć pozostałym członkom Zarządu funkcję Wiceprezesów Zarządu. 4. Członek Zarządu może zostać zawieszony w
czynnościach uchwałą Rady Nadzorczej, albo uchwałą Walnego Zgromadzenia. 5. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata. 6. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok pełnienia przez nich funkcji członków Zarządu." Uchwała Nr (...) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 21 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmian Statutu Spółki. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna w Warszawie uchyla uchwałę nr 21 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w
sprawie zmian Statutu Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uzasadnienie do punktu 13 wniosku akcjonariusza Presspublica Sp. z o.o.: Presspublica jako akcjonariusz większościowy Spółki zamierza zadać Zarządowi Spółki pytania dotyczące sytuacji finansowej Spółki, w szczególności struktury kosztów i przychodów Spółki, mając na uwadze treść opublikowanego raportu za pierwszy kwartał 2012 r. Uchwała Nr (...) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna z dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie odwołania członka Zarządu Spółki §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna w Warszawie działając na podstawie art. 368 § 4 zdanie 2. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, z chwilą podjęcia niniejszej uchwały, odwołuje z funkcji Prezesa Zarządu Panią Paulinę Ewę Sztajnert. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr (...) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna z dnia 4 czerwca
2012 roku w sprawie odwołania członka Zarządu Spółki. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna w Warszawie działając na podstawie art. 368 § 4 zdanie 2. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, z chwilą podjęcia niniejszej uchwały, odwołuje z funkcji Wiceprezesa Zarządu Panią Julitę Magdalenę Ciecierską. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Projekty uchwał zaproponowane przez akcjonariusza Artura Sierant oraz Arkadiusza Szymanek oraz uzasadnienie: Uchwała nr (...) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Notoria Serwis S.A.z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany § 11 ust. 4 Statutu Spółki Uchwala się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie zmienia § 11 ust. 4 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: "Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a w razie ich nieobecności ? Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Bezpośrednio po otwarciu Walnego Zgromadzenia wybiera się
jego przewodniczącego." § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Dotychczasowe brzmienie § 11 ust. 4 Statutu Spółki: "Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a w razie ich nieobecności ? Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. W razie gdy żadna z tych osób nie jest obecna, Walne Zgromadzenie otwiera akcjonariusz posiadający największą liczbę akcji. Bezpośrednio po otwarciu Walnego Zgromadzenia wybiera się jego przewodniczącego." Proponowane brzmienie § 11 ust. 4 Statutu Spółki: "Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a w razie ich nieobecności ? Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Bezpośrednio po otwarciu Walnego Zgromadzenia wybiera się jego przewodniczącego." Uchwała nr (...) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Notoria Serwis S.A. z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany § 11 ust. 6 Statutu Spółki Uchwala się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie zmienia § 11 ust. 6 Statutu Spółki w ten sposób, że
otrzymuje on następujące brzmienie: "1) Prawo głosowania akcjonariuszy zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 15 % ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że dla potrzeb ustalania obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w ustawach, o których mowa w pkt 3 i 5 poniżej, takie ograniczenie prawa głosowania nie istnieje. Dla potrzeb niniejszego ustępu wykonywanie prawa głosu przez podmiot zależny uważa się za jego wykonywanie przez podmiot dominujący w rozumieniu ustaw, o których mowa w pkt 3 i 5 poniżej oraz dla obliczania liczby głosów przysługujących akcjonariuszowi sumuje się liczbę głosów z akcji i liczbę głosów, które uzyskałby ten akcjonariusz w przypadku zamiany posiadanych przez siebie kwitów depozytowych na akcje. 2) Akcjonariuszem w rozumieniu niniejszego ustępu jest każda osoba, w tym jej podmiot dominujący i zależny, której przysługuje bezpośrednio lub
pośrednio prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu na podstawie dowolnego tytułu prawnego; dotyczy to także osoby, która nie posiada akcji Spółki, a w szczególności użytkownika, zastawnika, osoby uprawnionej z kwitu depozytowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a także osoby uprawnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu mimo zbycia posiadanych akcji po dniu ustalenia prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz osoby, która uprawniona jest do wykonywania prawa głosu na podstawie przedwstępnej umowy sprzedaży akcji, bądź innego dowolnego tytułu prawnego. 3) Na potrzeby niniejszego ustępu przez podmiot dominujący oraz podmiot zależny rozumie się podmiot dominujący oraz podmiot zależny w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, a także odpowiednio osobę: a) mającą status przedsiębiorcy dominującego, przedsiębiorcy zależnego albo jednocześnie status przedsiębiorcy dominującego i zależnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów, lub b) mającą status jednostki dominującej, jednostki dominującej wyższego szczebla, jednostki zależnej, jednostki zależnej niższego szczebla, jednostki współzależnej albo mającą jednocześnie status jednostki dominującej (w tym dominującej wyższego szczebla) i zależnej (w tym zależnej niższego szczebla i współzależnej) w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub c) która wywiera (podmiot dominujący) lub na którą jest wywierany (podmiot zależny) decydujący wpływ w rozumieniu ustawy z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców, lub d) której głosy wynikające z posiadanych bezpośrednio lub pośrednio akcji Spółki podlegają kumulacji z głosami innej osoby lub innych osób na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji Spółki. 4) Akcjonariusze, których głosy podlegają kumulacji i redukcji zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu, zwani są łącznie Zgrupowaniem. Kumulacja głosów polega na zsumowaniu głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania. Redukcja głosów polega na pomniejszeniu ogólnej liczby głosów w Spółce przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania. Redukcja głosów jest dokonywana według następujących zasad: a) liczba głosów akcjonariusza, który dysponuje największą liczbą głosów w Spółce spośród wszystkich akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania, ulega pomniejszeniu o liczbę głosów równą nadwyżce ponad 15% ogólnej liczby głosów w Spółce przysługujących łącznie wszystkim akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania, b) jeżeli mimo redukcji, o której mowa w lit. a) powyżej, łączna liczba głosów przysługujących na Walnym
Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania przekracza próg określony w pkt. 1 niniejszego ustępu, dokonuje się dalszej redukcji głosów należących do pozostałych akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania. Dalsza redukcja głosów poszczególnych akcjonariuszy następuje w kolejności ustalanej na podstawie liczby głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania (od największej do najmniejszej). Dalsza redukcja jest dokonywana aż do osiągnięcia stanu, w którym łączna liczba głosów, którymi dysponują akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania nie będzie przekraczać 15% ogólnej liczby głosów w Spółce, c) w każdym przypadku akcjonariusz, któremu ograniczono wykonywanie prawa głosu, zachowuje prawo wykonywania co najmniej jednego głosu, d) ograniczenie wykonywania prawa głosu dotyczy także akcjonariusza nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu. 5) W celu ustalenia podstawy do kumulacji i redukcji głosów zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu, akcjonariusz Spółki,
Zarząd, Rada Nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów mogą żądać aby akcjonariusz Spółki udzielił informacji czy jest on osobą: a) mającą status przedsiębiorcy dominującego, przedsiębiorcy zależnego albo jednocześnie status przedsiębiorcy dominującego i zależnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, lub b) mającą status jednostki dominującej, jednostki dominującej wyższego szczebla, jednostki zależnej, jednostki zależnej niższego szczebla, jednostki współzależnej albo mającą jednocześnie status jednostki dominującej (w tym dominującej wyższego szczebla) i zależnej (w tym zależnej niższego szczebla i współzależnej) w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub c) która wywiera (podmiot dominujący) lub na którą jest wywierany (podmiot zależny) decydujący wpływ w rozumieniu ustawy z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o
przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców, lub d) której głosy wynikające z posiadanych bezpośrednio lub pośrednio akcji Spółki podlegają kumulacji z głosami innej osoby lub innych osób na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji Spółki. Uprawnienie, o którym mowa w niniejszym punkcie obejmuje także prawo żądania ujawnienia liczby głosów, którymi akcjonariusz Spółki dysponuje samodzielnie lub łącznie z innymi akcjonariuszami Spółki. Osoba, która nie wykonała lub wykonała w sposób nienależyty obowiązek informacyjny, o którym mowa w niniejszym punkcie, do chwili usunięcia uchybienia obowiązku informacyjnego może wykonywać prawo głosu wyłącznie z jednej akcji, a wykonywanie przez taką osobę prawa głosu z pozostałych akcji jest bezskuteczne. 6) W razie wątpliwości wykładni
postanowień niniejszego ustępu należy dokonywać zgodnie z art. 65 § 2 kodeksu cywilnego." § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Dotychczasowe brzmienie § 11 ust. 6 Statutu Spółki: "Żaden akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z więcej niż 20% ogólnej liczby akcji Spółki, przy czym wykonywanie praw z akcji przez podmiot zależny uważa się za wykonywanie praw przez podmiot dominujący w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z dnia 23 września 2005 r. nr 184, poz. 1539)." Proponowane brzmienie § 11 ust. 6 Statutu Spółki: "1) Prawo głosowania akcjonariuszy zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 15 % ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że dla potrzeb ustalania obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w ustawach, o
których mowa w pkt 3 i 5 poniżej, takie ograniczenie prawa głosowania nie istnieje. Dla potrzeb niniejszego ustępu wykonywanie prawa głosu przez podmiot zależny uważa się za jego wykonywanie przez podmiot dominujący w rozumieniu ustaw, o których mowa w pkt 3 i 5 poniżej oraz dla obliczania liczby głosów przysługujących akcjonariuszowi sumuje się liczbę głosów z akcji i liczbę głosów, które uzyskałby ten akcjonariusz w przypadku zamiany posiadanych przez siebie kwitów depozytowych na akcje. 2) Akcjonariuszem w rozumieniu niniejszego ustępu jest każda osoba, w tym jej podmiot dominujący i zależny, której przysługuje bezpośrednio lub pośrednio prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu na podstawie dowolnego tytułu prawnego; dotyczy to także osoby, która nie posiada akcji Spółki, a w szczególności użytkownika, zastawnika, osoby uprawnionej z kwitu depozytowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a także osoby uprawnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu mimo zbycia
posiadanych akcji po dniu ustalenia prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz osoby, która uprawniona jest do wykonywania prawa głosu na podstawie przedwstępnej umowy sprzedaży akcji, bądź innego dowolnego tytułu prawnego. 3) Na potrzeby niniejszego ustępu przez podmiot dominujący oraz podmiot zależny rozumie się podmiot dominujący oraz podmiot zależny w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, a także odpowiednio osobę: a) mającą status przedsiębiorcy dominującego, przedsiębiorcy zależnego albo jednocześnie status przedsiębiorcy dominującego i zależnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, lub b) mającą status jednostki dominującej, jednostki dominującej wyższego szczebla, jednostki zależnej, jednostki zależnej niższego szczebla, jednostki współzależnej albo mającą jednocześnie status jednostki dominującej (w tym dominującej wyższego szczebla) i zależnej (w tym zależnej niższego szczebla i współzależnej) w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994
r. o rachunkowości, lub c) która wywiera (podmiot dominujący) lub na którą jest wywierany (podmiot zależny) decydujący wpływ w rozumieniu ustawy z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców, lub d) której głosy wynikające z posiadanych bezpośrednio lub pośrednio akcji Spółki podlegają kumulacji z głosami innej osoby lub innych osób na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji Spółki. 4) Akcjonariusze, których głosy podlegają kumulacji i redukcji zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu, zwani są łącznie Zgrupowaniem. Kumulacja głosów polega na zsumowaniu głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania. Redukcja
głosów polega na pomniejszeniu ogólnej liczby głosów w Spółce przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania. Redukcja głosów jest dokonywana według następujących zasad: a) liczba głosów akcjonariusza, który dysponuje największą liczbą głosów w Spółce spośród wszystkich akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania, ulega pomniejszeniu o liczbę głosów równą nadwyżce ponad 15% ogólnej liczby głosów w Spółce przysługujących łącznie wszystkim akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania, b) jeżeli mimo redukcji, o której mowa w lit. a) powyżej, łączna liczba głosów przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania przekracza próg określony w pkt. 1 niniejszego ustępu, dokonuje się dalszej redukcji głosów należących do pozostałych akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania. Dalsza redukcja głosów poszczególnych akcjonariuszy następuje w kolejności ustalanej na podstawie liczby głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze
wchodzący w skład Zgrupowania (od największej do najmniejszej). Dalsza redukcja jest dokonywana aż do osiągnięcia stanu, w którym łączna liczba głosów, którymi dysponują akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania nie będzie przekraczać 15% ogólnej liczby głosów w Spółce, c) w każdym przypadku akcjonariusz, któremu ograniczono wykonywanie prawa głosu, zachowuje prawo wykonywania co najmniej jednego głosu, d) ograniczenie wykonywania prawa głosu dotyczy także akcjonariusza nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu. 5) W celu ustalenia podstawy do kumulacji i redukcji głosów zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu, akcjonariusz Spółki, Zarząd, Rada Nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów mogą żądać aby akcjonariusz Spółki udzielił informacji czy jest on osobą: a) mającą status przedsiębiorcy dominującego, przedsiębiorcy zależnego albo jednocześnie status przedsiębiorcy dominującego i zależnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, lub b) mającą
status jednostki dominującej, jednostki dominującej wyższego szczebla, jednostki zależnej, jednostki zależnej niższego szczebla, jednostki współzależnej albo mającą jednocześnie status jednostki dominującej (w tym dominującej wyższego szczebla) i zależnej (w tym zależnej niższego szczebla i współzależnej) w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub c) która wywiera (podmiot dominujący) lub na którą jest wywierany (podmiot zależny) decydujący wpływ w rozumieniu ustawy z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców, lub d) której głosy wynikające z posiadanych bezpośrednio lub pośrednio akcji Spółki podlegają kumulacji z głosami innej osoby lub innych osób na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w
związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji Spółki. Uprawnienie, o którym mowa w niniejszym punkcie obejmuje także prawo żądania ujawnienia liczby głosów, którymi akcjonariusz Spółki dysponuje samodzielnie lub łącznie z innymi akcjonariuszami Spółki. Osoba, która nie wykonała lub wykonała w sposób nienależyty obowiązek informacyjny, o którym mowa w niniejszym punkcie, do chwili usunięcia uchybienia obowiązku informacyjnego może wykonywać prawo głosu wyłącznie z jednej akcji, a wykonywanie przez taką osobę prawa głosu z pozostałych akcji jest bezskuteczne. 6) W razie wątpliwości wykładni postanowień niniejszego ustępu należy dokonywać zgodnie z art. 65 § 2 kodeksu cywilnego." Uchwała nr (...) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Notoria Serwis S.A. z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany § 11 ust. 7 Statutu Spółki Uchwala się co następuje: §1 Walne Zgromadzenie uchyla ust. 7 § 11 Statutu Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Dotychczasowe brzmienie § 11 ust. 7
Statutu Spółki: "Ograniczenie wynikające z ustępu poprzedzającego nie dotyczy założyciela Spółki ? Presspublica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie." Propozycja zmian § 11 ust. 7 Statutu Spółki: Uchyla się ust. 7 § 11 Statutu Spółki. Uchwała nr (...) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Notoria Serwis S.A. z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie dodania ust. 11 do § 13 Statutu Spółki Uchwala się co następuje: §1 Do § 13 Statutu Spółki dodaje się ust. 11, który otrzymuje następujące brzmienie: "Walne Zgromadzenie może odwołać oraz zawiesić w czynnościach Członków Zarządu uchwałą podjętą większością 2/3 głosów". §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 11 Statutu Spółki: Dotychczas Statut Spółki nie zawierał regulacji modyfikującej odwoływanie oraz zawieszanie w czynnościach Członków Zarządu przez Walne Zgromadzenie. Propozycja brzmienia § 13 ust. 11 Statutu Spółki: "Walne Zgromadzenie może odwołać oraz zawiesić w czynnościach Członków Zarządu uchwałą podjętą większością 2/3
głosów. Uchwała nr (...) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Notoria Serwis S.A. z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany § 13 ust. 7 Statutu Spółki Uchwala się co następuje: §1 Walne Zgromadzenie zmienia § 13 ust. 7 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: "Tak długo jak Artur Sierant (PESEL 66100601316) będzie akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje zapewniające prawo do wykonywania 7% (siedem procent) lub więcej ogólnej liczby głosów, jest on uprawniony do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Zarządu. Powyższe uprawnienie jest wykonywane w drodze doręczanego Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu danego członka Zarządu." §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 7 Statutu Spółki: "Tak długo jak Artur Sierant będzie akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje zapewniające prawo do wykonywania 5% (pięć procent) lub więcej ogólnej liczy głosów, jest on uprawniony do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Zarządu."
Proponowane brzmienie § 13 ust. 7 Statutu Spółki: "Tak długo jak Artur Sierant (PESEL 66100601316) będzie akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje zapewniające prawo do wykonywania 7% (siedem procent) lub więcej ogólnej liczby głosów, jest on uprawniony do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Zarządu. Powyższe uprawnienie jest wykonywane w drodze doręczanego Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu danego członka Zarządu." Uchwała nr (...) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Notoria Serwis S.A. z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z możliwością pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych Uchwala się co następuje: §1 1. Upoważnia się Zarząd, w drodze zmiany Statutu Spółki określonej w § 2 poniżej, do podwyższania kapitału zakładowego poprzez emisję akcji, z
możliwością pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na akcje, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego przez okres 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki dokonanej niniejszą uchwałą Walnego Zgromadzenia. 2. Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego będzie dokonywane na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w Statucie Spółki. 3. Zgodnie z art. 445 § 1 zd. 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie wskazuje, że motywem podjęcia niniejszej uchwały jest uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższania kapitału, a tym samym ułatwienie pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój Spółki w najbardziej optymalny Sposób. Zarząd Spółki, korzystając z upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, będzie mógł
dostosować wielkość i moment dokonania emisji do warunków rynkowych i bieżących potrzeb Spółki. Tego rodzaju usprawnienie wpłynie na znaczne skrócenie czasu niezbędnego do pozyskania kolejnej transzy kapitału, a tym samym na poprawienie pozycji Spółki w negocjacjach z inwestorami, a także na obniżenie kosztów pozyskania kapitału. 4. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wprowadzenia możliwości wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej w przypadku podwyższenia przez Zarząd kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego stanowi załącznik do niniejszej uchwały. §2 W związku z § 1 niniejszej uchwały, do Statutu Spółki dodaje się § 81 o następującym brzmieniu: "1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 750.000 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), w jednej lub kilku transzach (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do emitowania nowych akcji w ramach limitu określonego powyżej wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu dokonanej uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 04.06.2012 r. 2. Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki Zarząd może ograniczyć lub wyłączyć prawo pierwszeństwa nabycia akcji przez akcjonariuszy Spółki (prawo poboru) w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Zarząd w granicach kapitału docelowego. 3. Podwyższenia kapitału, o których mowa w ustępie 1, mogą również następować w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu nie późniejszym niż wskazany w ustępie 1. 4. Zarząd Spółki może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. 5. Uchwały Zarządu Spółki w sprawie ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej Spółki." § 3 1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na: 1) ubieganie się przez
Spółkę o wprowadzenie akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub ubieganie się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; 2) złożenie akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub inny podmiot uprawniony; 3) dokonanie dematerializacji akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 2. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do: 1) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do obrotu w Alternatywnym
Systemie Obrotu (NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; 2) złożenia akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub firmę inwestycyjną; 3) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. umowy o rejestrację akcji wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału docelowego. §4 Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z emisją akcji lub warrantów subskrypcyjnych w ramach kapitału docelowego, w tym do
podjęcia wszelkich czynności związanych z ich subskrypcją i przydziałem, a w szczególności do: 1) określenia szczegółowych warunków emisji akcji lub warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego, w szczególności liczby akcji lub warrantów, które będą wyemitowane w transzy lub serii, ceny emisyjnej akcji lub warrantów subskrypcyjnych poszczególnych emisji, ustalenie treści warrantów subskrypcyjnych, w szczególności ustanowienia ograniczeń w rozporządzaniu nimi; 2) ustalenia szczegółowych warunków, w tym terminów, subskrypcji oraz przydziału akcji lub warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego; 3) ustalenia dnia lub dni prawa poboru; 4) podjęcia innych uchwał oraz innych działań w sprawie niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały. §5 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Dotychczasowe brzmienie § 81 Statutu Spółki: Dotychczas Statut Spółki nie zawierał regulacji dotyczącej upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału
docelowego. Propozycja brzmienia § 81 Statutu Spółki: "1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 750.000 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych, w jednej lub kilku transzach (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do emitowania nowych akcji w ramach limitu określonego powyżej wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu dokonanej uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 04.06.2012 r. 2. Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki Zarząd może ograniczyć lub wyłączyć prawo pierwszeństwa nabycia akcji przez akcjonariuszy Spółki (prawo poboru) w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Zarząd w granicach kapitału docelowego. 3. Podwyższenia kapitału, o których mowa w ustępie 1, mogą również następować w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu nie późniejszym
niż wskazany w ustępie 1. 4. Zarząd Spółki może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. 5. Uchwały Zarządu Spółki w sprawie ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała nr (...)* Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Notoria Serwis S.A. z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami §1 Działając na podstawie art. 385 § 3 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna w Warszawie, uchwala co następuje: Akcjonariusze ? ..........................tworzący Grupę.........., w drodze głosowania oddzielnymi grupami, powołują do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna Pana/Panią ..... . §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. * liczba uchwał uzależniona od liczby mandatów RN Uchwała nr (...)* Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Notoria Serwis S.A. z dnia 4 czerwca 2012 r. w
sprawie powołania członka Rady Nadzorczej §1 Działając na podstawie art. 385 § 6 w zw. z art. 385 § 3 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna: - Pana/Panią ..... . §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. * liczba uchwał uzależniona od liczby mandatów RN Uzasadnienie do punktu 8 wniosku akcjonariuszy Artura Sierant oraz Arkadiusza Szymanek: Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych w razie powzięcia przez Walne Zgromadzenie proponowanych uchwał dotyczących zmiany Statutu Spółki niezbędne będzie uchwalenie jednolitego tekstu tego dokumentu. Projekt uchwały zaproponowany przez akcjonariusza Artura Sierant: Uchwała nr (...) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Notoria Serwis S.A. z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie powołania pełnomocnika upoważnionego do zawarcia umowy z Członkiem Zarządu Działając na podstawie art. 379 § 1 KSH uchwala się co następuje: §1 Walne Zgromadzenie
niniejszym powołuje Panią / Pana ..... na pełnomocnika upoważnionego do zawarcia umowy o pracę z Panią / Panem ..... na warunkach odpowiadających warunkom umowy o pracę Wiceprezesa Zarządu Spółki obowiązującym w dniu podejmowania niniejszej uchwały. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Podstawa prawna: art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych (Inne uregulowania) Załączniki: Ujednolicony porządek obrad uwzględniający zmiany zgłoszone przez akcjonariuszy Ujednolicone projekty uchwał uwzględniające zmiany zgłoszone przez akcjonariuszy Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (dla osób fizycznych) uwzględniający zmiany zgłoszone przez akcjonariuszy Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) uwzględniający zmiany zgłoszone przez akcjonariuszy Podstawa prawna: art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych (Inne uregulowania) | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | zalacznikkomunikat32_Ujednolicony porządek obrad.pdf | Ujednolicony porządek obrad uwzględniający zmiany zgłoszone przez akcjonariuszy | | | | | | | | | |
| | zalacznik_komunikat32Ujednolicone projekty uchwał.pdf | Ujednolicone projekty uchwał uwzględniające zmiany zgłoszone przez akcjonariuszy | | | | | | | | | |
| | zalacznikkomunikat32FORMULARZOSOBY FIZYCZNE.pdf | Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (dla osób fizycznych) uwzględniający zmiany zgłoszone przez akcjonariuszy | | | | | | | | | |
| | zalacznikkomunikat32FORMULARZOSOBY PRAWNE.pdf | Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) uwzględniający zmiany zgłoszone przez akcjonariuszy | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NOTORIA SERWIS S.A. usługi inne
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-814 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Miedziana 3A/17
(ulica) (numer)
(22) 654 22 45 (22) 654 22 46
(telefon) (fax)
notoria@notoria.pl www.notoria.pl
(e-mail) (www)
525-21-52-769 016200212
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-05-17 Paulina Sztajnert Prezes Zarządu
2012-05-17 Julita Ciecierska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d116c95

Podziel się opinią

Share
d116c95
d116c95