Trwa ładowanie...
d15i4wd

NOWAGALA - Raport roczny R 2014

NOWAGALA - Raport roczny R 2014

Share
d15i4wd
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 145 278 159 017 34 678 37 762
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -15 742 -11 030 -3 758 -2 619
Zysk (strata) brutto -4 822 33 094 -1 151 7 859
Zysk (strata) netto -1 859 35 237 -444 8 368
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 579 20 258 3 003 4 811
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 377 -3 056 -1 284 -726
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 805 -18 331 -431 -4 353
Przepływy pieniężne netto, razem* 5 512 -1 113 1 316 -264
Aktywa razem 237 767 271 273 55 784 65 411
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 52 946 57 004 12 422 13 745
Zobowiązania długoterminowe 18 800 10 794 4 411 2 603
Zobowiązania krótkoterminowe 34 146 46 210 8 011 11 142
Kapitał własny 184 821 214 269 43 362 51 666
Kapitał zakładowy 46 894 56 114 11 002 13 531
Liczba akcji 46 893 621 56 114 378 - -
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,04 0,75 -0,01 0,18
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,04 0,75 -0,01 0,18
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,94 4,57 0,92 1,10
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,94 4,57 0,92 1,10
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,08 - 0,02 -
*bilansowa zmiana wartości środków pieniężnych z uwzględnieniem zmiany wyceny z tytułu różnic kursowych
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu 2014.pdf
Jednostkowe Sprawozdanie finansowe 2014 CNG SA.pdf
Jednostkowe sprawozdanie z działalności 2014.pdf
Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego jednostkowe 2014.pdf
Oświadczenie Zarządu CNG SA biegły rewident jednostkowe 2014.pdf
Oświadczenie Zarządu CNG SA - rzetelność sprawozdania jednostkowego 2014.pdf
Jednostkowa opinia i raport biegłego rewidenta 2014.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d15i4wd

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-23 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CERAMIKA NOWA GALA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NOWAGALA | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 26-200 | | Końskie | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Ceramiczna | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 041 39 01 100 | | 041 39 01 102 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@nowa-gala.com.pl | | www.nowa-gala.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 658-10-02-540 | | 290556362 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | TPA Horwath Horodko Audit Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Waldemar Piotrowski prezes zarządu
2015-03-23 Paweł Górnicki wiceprezes zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Zbigniew Polakowski główny księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d15i4wd

Podziel się opinią

Share
d15i4wd
d15i4wd