Trwa ładowanie...
d3jfq7m

NTT SYSTEM S.A. - Raport roczny R 2013

NTT SYSTEM S.A. - Raport roczny R 2013

Share
d3jfq7m
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody ze sprzedaży 697 591 657 028 165 659 157 425
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 392 4 188 1 518 1 003
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 687 3 842 638 921
Zysk (strata) netto 2 113 2 391 502 573
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -24 468 10 067 -5 810 2 412
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -554 -767 -132 -184
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 11 714 15 519 2 782 3 718
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -13 308 24 819 -3 160 5 947
Liczba akcji (w szt.) 54 764 310 55 400 000 54 764 310 55 400 000
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) 0.04 0.04 0.01 0.01
31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012
Aktywa razem 272 410 246 387 65 685 60 268
Zobowiązania długoterminowe 3 270 3 389 788 829
Zobowiązania krótkoterminowe 145 148 119 477 34 999 29 225
Kapitał własny 123 992 123 521 29 898 30 214
Kapitał podstawowy 83 100 83 100 20 038 20 327
Liczba akcji (w szt.) 54 724 206 55 400 000 54 724 206 55 400 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2.27 2.23 0.55 0.55
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarzadu NTT System_2013.pdf List Prezesa Zarządu
Sprawozdanie finansowe_2013.pdf Sprawozdanie finansowe za rok 2013
Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Spolki_2013.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013 r.
Opinia i Raport Biegłego Rewidenta z badania spr finans_2013.pdf Opinia i Raport Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2013 r.
oswiadczenia.pdf Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego oraz w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3jfq7m

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | NTT SYSTEM S.A. | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 05-077 Warszawa-Wesoła | | Zakręt | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Trakt Brzeski | | 89 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | +48 (22) 773 62 00, +48 (22) 773 62 98 | | +48 (22) 773 62 99 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | inwestor@ntt.pl | | www.ntt.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 113-25-18-415 | | 15854360 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Tadeusz Kurek Prezes Zarządu Tadeusz Kurek
2014-03-21 Jacek Kozubowski Wiceprezes Zarzadu Jacek Kozubowski
2014-03-21 Witold Markiewicz Wiceprezes Zarzadu Witold Markiewicz
2014-03-21 Krzysztof Porębski Członek Zarządu Krzysztof Porębski

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Arkadiusz Garwoła Główny Księgowy Arkadiusz Garwoła

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3jfq7m

Podziel się opinią

Share
d3jfq7m
d3jfq7m