Trwa ładowanie...
d1m5tz6
rząd

Obradowała Rada Ministrów (komunikat)

...

Share
d1m5tz6

19.10. Warszawa - CIR informuje:

Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd przyjął:

- projekt ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw,

d1m5tz6

- projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

- projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny,

- projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw,

- projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

d1m5tz6

Rada Ministrów przyjęła informację o realizacji ustawy o grach hazardowych w I półroczu 2010 r.

Podjęła uchwałę w sprawie niektórych działań związanych z realizacją programu wieloletniego pod nazwą "Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012".

Zatwierdziła aneks nr 3 do umowy offsetowej z 18 czerwca 2010 roku zawarty pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej z jednej strony oraz EADS-Construcciones Aeronauticas S.A. z drugiej strony.

Wyraziła zgodę na:

d1m5tz6

- utworzenie instytucji gospodarki budżetowej pn. Centrum Usług Logistycznych,

- utworzenie instytucji gospodarki budżetowej pn. Centralny Ośrodek Informatyki,

- utworzenie instytucji gospodarki budżetowej pn. Centralny Ośrodek Sportu.

Rząd zaakceptował:

d1m5tz6

- założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz niektórych innych ustaw,

- założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze i ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym,

- założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie niektórych innych ustaw,

- założenia do projektu ustawy o kontroli w administracji rządowej.

d1m5tz6

Rząd przyjął wniosek ministra środowiska dotyczący zarządzania jednostkami AAU - materiał rozpatrywany był w trybie zastrzeżonym.


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów.

Projekt nowelizacji ustawy wdraża przepisy prawa unijnego (chodzi o dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/14/WE z marca 2009 r.) dotyczące systemów gwarantowania depozytów oraz terminu wypłaty. Dyrektywa wprowadziła obowiązek podwyższenia sumy gwarantowanej do wypłaty oraz zniesienia udziału własnego.

d1m5tz6

Implementację dyrektywy podzielono na dwa etapy: w pierwszym etapie dokonano zmian w ustawie z 23 października 2008 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz o zmianie innych ustaw oraz w 2009 r. poprzez nowelizację ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy Prawo bankowe.

Drugim etapem wypełniania obowiązku dostosowawczego jest przedkładany projekt nowelizacji ustawy. Zawarto w nim przepisy określające, że wypłata odpowiednio zweryfikowanych roszczeń deponentów banku odnoszących się do depozytów, które są niedostępne, nastąpi w terminie 20 dni roboczych, licząc od:

- daty ustalenia, że bank z powodu zaistniałej sytuacji nie jest w stanie spłacić depozytów i nie będzie mógł ich spłacić w terminie późniejszym,

- wydania przez sąd decyzji, której skutkiem jest zawieszenie roszczeń deponentów wobec banku, o ile decyzja ta została wydana przed okolicznościami wskazanymi wyżej.

Jednocześnie nowe przepisy zakładają podwyższenie maksymalnej stawki funduszu środków gwarantowanych o 0,15 punktu procentowego. W ten sposób zagwarantowany zostanie odpowiedni poziom zasobów BFG. Ma to bezpośredni związek z przepisem, na podstawie którego w projekcie nowelizacji ustawy zapisano podniesienie kwoty gwarantowanej do 100 tys. euro. Wyższy poziom gwarancji powinien pozytywnie wpłynąć na zwiększenie zaufania do sektora bankowego osób fizycznych oraz mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przedłożony przez ministra finansów.

Projekt dostosowuje przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do prawa wspólnotowego oraz precyzuje zasady opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez podatników podatków dochodowych z tytułu udziału w spółkach nie będących osobami prawnymi.

W części dotyczącej dostosowania przepisów do prawa wspólnotowego, główne zmiany zakładają usunięcie wątpliwości interpretacyjnych pojawiających się przy stosowaniu niektórych przepisów, a także:

w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

- wprowadzenie zwolnienia podmiotowego dla zagranicznych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych,

- rozszerzenie zwolnienia dotyczącego odsetek i należności licencyjnych na podmioty z siedzibą w państwie EOG innym niż państwo Unii Europejskiej,

- likwidację ulgi dla producentów biokomponentów, w związku z decyzją Komisji Europejskiej, opublikowaną 15 października 2009 r.;

w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

- wprowadzenie zwolnienia dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną uczestniczącego w transakcji wymiany udziałów,

- zdefiniowanie pojęcia pracowniczego programu emerytalnego.

W części dotyczącej zasad opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez podatników podatków dochodowych z tytułu udziału w spółkach niebędących osobami prawnymi projektowana ustawa reguluje m.in. skutki wnoszenia wkładów niepieniężnych do tych spółek, zasady ustalania ich wartości początkowej oraz podatkowe skutki likwidacji takich spółek lub wystąpienia z nich wspólnika.

Proponowane zmiany utrzymują zasadę, że spółki osobowe prawa handlowego i spółki cywilne nie są podatnikami podatku dochodowego, czyli zachowują zasadę braku podmiotowości tych spółek dla celów podatku dochodowego.

Proponowane rozwiązania będą obowiązywać od 1 stycznia 2011 r., z wyjątkiem przepisu dotyczącego zniesienia ulgi dla producentów biokomponentów, który wejdzie w życie 1 maja 2011 r.


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny, przedłożony przez ministra sprawiedliwości.

Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych do projektu nowelizacji Kodeksu karnego jest zdefiniowanie i stworzenie ochrony prawnej w reakcji na zjawisko funkcjonujące jako "stalking".

Pod tym pojęciem kryje się zespół powtarzalnych, złośliwych i dręczących zachowań, które wywołują u ofiary lęk oraz wzbudzają poczucie zagrożenia. Chodzi szczególnie o: uporczywe kontakty osobiste z wykorzystaniem telefonów, wysyłanie korespondencji w każdej formie (pisemnej lub elektronicznej), śledzenie, rozsyłanie fałszywych informacji, obecność w pobliżu miejsca pracy lub zamieszkania, nękanie osób najbliższych.

Takie zachowania będą podlegać karze pozbawienia wolności do 3 lat.

Podobnej karze będą podlegać osoby, które - wykorzystując wizerunek innej osoby lub jej dane osobowe - wyrządzają jej szkodę majątkową lub osobistą. Przepis ten jest odpowiedzią na występujące coraz częściej zjawisko zamieszczania w Internecie zdjęć różnych osób wraz z komentarzami, zamawianie na koszt innych osób różnych towarów i usług, a przede wszystkim rozpowszechnianie w ramach tworzonych bez wiedzy i zgody ofiar kont osobistych na popularnych portalach społecznościowych.

Zagrożeniem pozbawienia kary od roku do 10 lat pozbawienia wolności będzie podlegać przestępstwo uporczywego nękania, w wyniku którego ofiara targnęła się na życie.

W projekcie ustawy przyjęto, że ściganie sprawców powyższych czynów będzie następowało na wniosek osoby pokrzywdzonej.


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra sprawiedliwości.

Przedkładany projekt nowelizacji ustawy stanowi kolejny element działań reformujących system wymiaru sprawiedliwości. Zaproponowane w nim zmiany mają na celu elastyczne ukształtowanie struktury organizacyjnej sądów rejonowych i okręgowych, racjonalne wykorzystanie kadry orzeczniczej oraz środków finansowych przeznaczonych na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Część zmian obejmuje również zasady sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów powszechnych ukierunkowaną na usprawnienie ich zarządzaniem.

Jedną z ważnych propozycji jest uwolnienie sędziów od obowiązków administracyjnych. Zostaną one powierzone dyrektorom sądów, którzy będą powoływani spośród specjalistów od zarządzania instytucjami publicznymi, finansów publicznych i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. Do kompetencji menedżera-zarządcy sądu należeć będzie odpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie infrastruktury sądów oraz zarządzanie personelem tych instytucji. Dzięki takiej strukturze prezesi sądów będą mogli skupić się wyłącznie na kierowaniu podstawową działalnością sądu, czyli orzecznictwem oraz pracą z sędziami i pozostałym personelem pionu orzeczniczego (referendarzami sądowymi i asystentami).

Do projektu ustawy wprowadzono regulację, zgodnie z którą do wydziałów ksiąg wieczystych oraz wydziałów gospodarczych ds. rejestrowych będą kierowani wyłącznie referendarze sądowi. Będą oni pełnić funkcję przewodniczących tych wydziałów.

Prezes sądu będzie mógł dokonywać nowego podziału czynności w każdym czasie, jeżeli będą tego wymagały okoliczności związane z należytą organizacją pracy sądu. Sędziowie uzyskają także prawo zaskarżenia do kolegium sądu apelacyjnego decyzji prezesa sądu w przypadkach, gdy zmieni się zakres ich obowiązków. Odwołania sędziów wszystkich szczebli rozpatrywać będzie kolegium sądu apelacyjnego.

Projekt ustawy wprowadza modyfikujące zmiany w kwestii delegowania sędziów do pracy w innym sądzie. Delegowania do sądu równorzędnego lub niższej instancji dokonywać ma prezes sądu apelacyjnego, pod warunkiem, że delegowany oraz właściwe kolegium sądu wyrazi na to zgodę. Czas oddelegowania nie może przekroczyć 6 miesięcy w roku.

Zgodnie z projektem ustawy, obowiązywać ma system okresowych ocen pracy sędziów. Chodzi o standardy należytego wypełniania przez sędziów zakresu obowiązków. Zdaniem rządu, system ocen będzie również inspirował i motywował sędziów do doskonalenia zawodowego. Oceny okresowe będą jednym z elementów uwzględnianych przy ubieganiu się sędziego na wyższe stanowisko. Ocena ma być dokonywana co 4 lata. Oceniającymi będą sędziowie wizytatorzy powoływani przez sędziów apelacyjnych.

W projekcie ustawy uregulowano kwestie nadzoru. Sprecyzowano go jako zapewnienie właściwego toku wewnętrznego urzędowania sądu. Nadzór zewnętrzny ma sprawować minister sprawiedliwości, natomiast nadzór wewnętrzny będzie sprawowany przez prezesów sądów. W projekcie określono uprawnienia nadzorcze (zewnętrzne i wewnętrzne), aby działania te nie krzyżowały się, ale wzajemnie dopełniały.

Zmieni się tryb rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów. Proponuje się, by skargi i wnioski dotyczące pociągnięcia sędziów do odpowiedzialności dyscyplinarnej były przekazywane właściwemu rzecznikowi dyscyplinarnemu.

Będą funkcjonować dwa nowe organy samorządu sędziowskiego - zgromadzenie ogólne sędziów apelacji oraz zebrania sędziów danego sądu. W zgromadzeniu ogólnym sędziów okręgu zostanie zwiększona liczba sędziów sądów rejonowych (do połowy jego członków).

Projekt nowelizacji ustawy proponuje zmiany struktury organizacyjnej sądów rejonowych. W każdym z nich będą funkcjonować dwa wydziały: cywilny, w którym będą rozpatrywane również sprawy rodzinne i nieletnich, oraz karny dla szeroko rozumianych spraw z zakresu prawa karnego. Nie oznacza to, że w każdym przypadku będzie konieczne utworzenie w sądzie odrębnej jednostki organizacyjnej do rozpatrywania danego rodzaju spraw, np. wydziału rodzinnego, wydziału pracy lub ubezpieczeń społecznych czy wydziału gospodarczego. Wydziały będą tworzone w zależności od potrzeb i rodzaju napływających spraw.

Obligatoryjnie w każdym sądzie okręgowym będą funkcjonować dwa wydziały - karny i cywilny. W wydziale cywilnym sądu okręgowego rozpatrywane będą sprawy z zakresu gospodarczego oraz pracy.

Taki podział zakresu rozpoznawania spraw w wydziałach nie oznacza rezygnacji ze specjalizacji sędziów. Prezesi sądów, przydzielając poszczególne sprawy sędziom, będą zobowiązani brać pod uwagę ich specjalizację.

Wprowadzone będą tzw. sądy funkcjonalne. Ma to związek z powoływaniem w sądach dyrektora sądu. W sądach funkcjonalnych nie będzie on powoływany, nie będą tam bowiem tworzone oddziały administracyjne, kadrowe czy finansowe. Sprawy te przejmą odpowiednie struktury w sądach okręgowych.

Zgodnie z projektem nowelizacji, ograniczono możliwość wieloletniego pełnienia przez te same osoby wymiennie funkcji prezesa i wiceprezesa sądu. Po upływie przewidzianej kadencji osoby te wrócą do pracy orzeczniczej. Prezesa i wiceprezesa sądu apelacyjnego i okręgowego będzie powoływał minister sprawiedliwości. Ich odpowiedników w sądach rejonowych - prezes przełożonego sądu okręgowego. Kandydatów na prezesa sądów wszystkich szczebli będą wyłaniać zebrania sędziów danego okręgu.

Zmiany objęły także przepisy dotyczące kolegiów sądów. Sędziom sądów rejonowych przywrócono prawo do zasiadania w składzie kolegium sądu okręgowego.

Wprowadzono kryteria dokonywania ocen kwalifikacji kandydatów na stanowiska sędziowskie. Będą one uwzględniać przede wszystkim poziom merytoryczny orzecznictwa kandydata. Dzięki temu wyłonione zostaną osoby wyróżniające się wysokim poziomem wiedzy prawniczej, swymi dokonaniami potwierdzające słuszność awansu.

Przy Krajowej Radzie Sądownictwa powołana ma być Komisja Konkursowa, która będzie sporządzać listę kandydatów na wolne stanowisko sędziowskie. Lista ma być udostępniana w Biuletynie Informacji Publicznej.

Do projektu nowelizacji ustawy wprowadzono przepisy, na podstawie których możliwy będzie powrót do służby sędziego przeniesionego w stan spoczynku ze względu na stan zdrowia. Do tej pory osoby, które całkowicie odzyskały zdrowie, nie mogły wrócić do służby sędziowskiej.


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, przedłożony przez ministra finansów.

Projekt nowelizacji ustawy wdraża do prawa polskiego rozwiązania ujęte w dyrektywie Rady 2010/12/UE z lutego 2010 r. w sprawie struktury oraz stawek podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe.

Projektowana regulacja zakłada, że od 2011 r. obowiązywać będą wyższe o 4 proc. stawki podatku akcyzowego na papierosy. Podobny 4-procentowy wzrost akcyzy będzie dotyczył cygar i cygaretek i tytoniu do palenia.

W związku z tym od 1 stycznia 2011 r. stawka podatku akcyzowego będzie wynosiła:

- na papierosy: stawka kwotowa - 158,36 zł za 1 tys. sztuk papierosów i stawka procentowa w wysokości 31,41 proc.,

- na tytoń do palenia: stawka kwotowa - 102,32 zł za każdy kilogram i stawka procentowa 31,41 proc.,

- na cygara i cygaretki: stawka kwotowa ma wynosić 244,40 zł za każdy 1 tys. sztuk.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy, zniesiona będzie najpopularniejsza kategoria cenowa (NKC). Zastąpi ją średnia ważona detaliczna cena sprzedaży, która stanowi iloraz całkowitej wartości wszystkich papierosów albo tytoniu do palenia, znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy i ilości tych papierosów albo tytoniu do palenia.

Celem tej zmiany jest dostosowanie do wymagań unijnych. Średnia ważona detaliczna cena sprzedaży jest niezbędna do wyznaczenia poziomu minimalnej stawki akcyzy na papierosy oraz wyznaczenia minimalnego wspólnotowego obciążenia podatkiem akcyzowym.

Zaproponowano, by wysokość minimalnej stawki akcyzy kształtowała się na poziomie 100 proc. całkowitej kwoty akcyzy, liczonej od średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów z roku poprzedniego.

Zmieniono ponadto definicję papierosów, cygar, cygaretek oraz tytoniu do palenia, dostosowując je do zapisów dyrektywy.


Rada Ministrów zapoznała się z informacją o realizacji ustawy o grach hazardowych w I półroczu 2010 r., przedłożoną przez ministra finansów.

Ustawa z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych obowiązuje od 1 stycznia 2010 r. Największe zmiany spowodowała w segmencie gier na automatach.

Z blisko 53 tys. automatów o niskich wygranych, eksploatowanych na koniec grudnia 2009 r., w I półroczu tego roku funkcjonowało średnio 27 tys. Liczba salonów gier na automatach zmniejszyła się z 287 do 277, gdzie w I półroczu tego roku eksploatowano 7371 automatów, tj. ponad 160 mniej niż na koniec roku ubiegłego.

Plan dochodów budżetu państwa na 2010 r. z podatku od gier przewiduje dochody w wysokości 1.570 mln zł. Ze stopnia realizacji dochodów z gier za okres pierwszego półrocza 2010 r. wynika, że nie ma zagrożenia dla realizacji zaplanowanych na ten rok dochodów budżetu państwa z tego tytułu. Z planowanej na cały rok kwoty 1.570 mln zł w I półroczu do budżetu państwa wpłynęło 838 mln zł, tj. 53,4 proc.

Mimo mniejszej liczby eksploatowanych automatów o niskich wygranych odnotowano wzrost wpływów z podatku z tego tytułu w porównaniu z rokiem ubiegłym o 37 proc. Wzrost wpływów z podatku od gier w porównaniu z I półroczem roku ubiegłego odnotowano również w salonach gier na automatach (o 16 proc.) oraz od zakładów wzajemnych (o 6 proc.).

Opodatkowano również nowy segment gier, czyli loterie audioteksowe (loterie, w których uczestniczy się poprzez odpłatne połączenie telefoniczne lub wysyłanie sms-ów z wykorzystaniem publicznej sieci telekomunikacyjnej), co przyniosło 8,3 mln zł wpływów do budżetu państwa.

W okresie sprawozdawczym przekazano opłaty za zezwolenia i egzaminy w wysokości 19,1 mln zł na rachunki Ministerstwa Finansów (4,8 mln zł) i izb celnych (14,3 mln zł). W porównaniu z analogicznym okresem 2009 r. były one niższe o 9,3 mln zł. Ma to związek z zaprzestaniem wydawania zezwoleń na prowadzenie gier na automatach o niskich wygranych i gier na automatach w salonach gier.

Od stycznia do czerwca br. Służba Celna (SC) przeprowadziła 9315 kontroli gier hazardowych oraz gier na automatach o niskich wygranych. Nieprawidłowości stwierdzono w 1228 przypadkach. W trakcie kontroli 6961 punktów z automatami o niskich wygranych, nieprawidłowości i uchybienia stwierdzono w przypadku 1040 punktów (15 proc.).

Urzędy celne wszczęły 1171 postępowań przygotowawczych w sprawach karnych skarbowych przeciwko organizacji gier hazardowych. Ponad 75 proc. spraw (896) dotyczyło naruszeń przepisów prawa podczas urządzania gier na automatach o niskich wygranych oraz zakładów wzajemnych. W 79 sprawach nałożono kary grzywny w drodze postępowania mandatowego.

Służba Celna zidentyfikowała nowe zjawisko - wykorzystywanie terminali internetowych (zwanych też "kioskami internetowymi") do nielegalnego urządzania gier hazardowych. W trakcie 45 kontroli miejsc, gdzie nielegalnie urządzano takie gry, SC zabezpieczyła 24 terminale internetowe. Urządzenia te umożliwiały graczom rozgrywanie gier hazardowych, tak jak na automatach.


Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie niektórych działań związanych z realizacją programu wieloletniego pod nazwą "Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012", przedłożony przez ministra finansów.

Rada Ministrów będzie akceptowała działania programu, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku których może nastąpić przekroczenie kwoty 23,2 mld zł. Kwota ta stanowi sumę zaciągniętych zobowiązań finansowych związanych z realizacją programu, liczoną od 1 sierpnia 2010 r.


Rada Ministrów zatwierdziła aneks nr 3 z 18 czerwca 2010 r. do umowy offsetowej z 28 sierpnia 2001 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej z jednej strony z EADS-Construcciones Aeronauticas SA z drugiej, przedłożony przez ministra gospodarki.

Podstawą do zawarcia aneksu nr 3 do umowy offsetowej z Eads-Casa jest zgoda ministra gospodarki na zastąpienie odszkodowania i kary w wysokości 11.772.809,4 USD z powodu niewykonania zobowiązania offsetowego nr 2,4, nowym zobowiązaniem offsetowym. Takie odszkodowanie miał zapłacić zagraniczny dostawca z tytułu niewywiązania się z podjętych zobowiązań na rzecz Instytutu Lotnictwa.

W aneksie nr 3 przewidziano, że do umowy zostaną wprowadzone: dwa zobowiązania offsetowe o łącznej wartości 12.140.000.00 USD, jedno zobowiązanie offsetowe o wartości 4.000.000.00 USD.

Ponadto do aneksu wprowadzono przepisy zabezpieczające poprzez włączenie do niego Gwarancji Korporacyjnej. Zostaną w niej zawarte zapisy dotyczące kwot, jakich Skarb Państwa będzie oczekiwał w przypadku niewykonania zobowiązań oraz kary za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zlecenia. W dokumencie zmieniono ponadto definicje i procedury mające związek z realizacją umowy offsetowej. Termin jej realizacji wyznaczono na 18 września 2011 r.

Wartość umowy offsetowej po podpisaniu aneksu nr 3 wynosi 385.768.000.00 USD.


Rada Ministrów przyjęła wniosek o wyrażenie zgody na utworzenie instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą "Centrum Usług Logistycznych", przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Rada Ministrów zgodziła się na utworzenie nowej instytucji gospodarki budżetowej - "Centrum Usług Logistycznych". Powstanie ona poprzez przekształcenie części gospodarstw pomocniczych Policji i gospodarstwa pomocniczego MSWiA. Nowo utworzonej instytucji zostanie także przekazane mienie części zakładów budżetowych likwidowanych w resorcie spraw wewnętrznych i administracji, a także część zasobów jednostek budżetowych Policji, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań.

Przedmiotem działalności Centrum będzie m.in.:

- świadczenie usług szkoleniowych, w tym w zakresie bezpieczeństwa;

- świadczenie usług dotyczących zakwaterowania funkcjonariuszy i członków ich rodzin oraz pracowników cywilnych resortu;

- prowadzenie obsługi technicznej i napraw taboru samochodowego Policji oraz innych jednostek MSWiA;

- prowadzenie dystrybucji paliw;

- zabezpieczenie funkcjonowania lotniska Warszawa-Babice;

- prowadzenie działalności wspierającej działania lotnictwa służb porządku publicznego;

- wykonywanie przewozów lotniczych na potrzeby organów administracji rządowej.

Organem założycielskim nowej instytucji będzie komendant główny Policji. Źródłem przychodów Centrum będą m.in. wpływy ze sprzedaży usług, towarów i składników majątkowych, przychody z umów najmu i dzierżawy składników majątkowych przekazanych instytucji na własność, a także przychody finansowe, w tym z tytułu oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Zysk, uzyskany przez Centrum, zostanie przeznaczony na jego rozwój (inwestycje i wzrost środków rozwojowych) oraz Fundusz Wsparcia Policji.

Możliwość wykorzystania bazy, pozyskanej z przekształconych gospodarstw pomocniczych i zlikwidowanych zakładów budżetowych, pozwoli złagodzić trudną sytuację mieszkaniową i kwaterunkową funkcjonariuszy (i ich rodzin) w czasie pełnienia przez nich obowiązków służbowych. Instytucja zapewni ok. 1,3 tys. miejsc noclegowych, po przystępnych cenach, dla funkcjonariuszy i ich rodzin. Niewykorzystane miejsca noclegowe będzie można wynająć na wolnym rynku.

Przejęte przez Centrum budynki (z zakładów i gospodarstw) pozwolą na stworzenie dobrze działającej bazy szkoleniowej na ok. 3,3 tys. miejsc. Włączenie do Centrum ośrodków szkolenia Policji w Kiekrzu i Sieradzu zwiększy efektywność ich funkcjonowania. Połowa świadczonych usług będzie wykorzystana na potrzeby Policji, natomiast pozostałe 50 proc., jako usługi komercyjne, będzie można skierować do podmiotów zewnętrznych. Oznacza to, że ośrodki te będą uzyskiwać przychody ze swej działalności i tym samym efektywniej działać.

W ramach programu pilotażowego przewiduje się włączenie do Centrum 9 stacji obsługi technicznej pojazdów służbowych i działalności lotniczej. Występuje w nich średnio 20 proc. wolnych mocy produkcyjnych, które będzie można sprzedać podmiotom zewnętrznym.

Nowa instytucja przejmie środki pieniężne, należności i zobowiązania zlikwidowanych zakładów budżetowych i przekształcanych gospodarstw pomocniczych. Powstanie Centrum pozwoli skutecznie zabezpieczyć potrzeby jednostek resortu w zakresie m.in. szkoleniowym, kwaterunkowym, transportowym i teleinformatycznym. Baza logistyczna Centrum będzie również dostępna dla innych jednostek administracji rządowej i samorządowej, a także odbiorców komercyjnych. Centrum będzie wspomagać przede wszystkim działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym.


Rada Ministrów przyjęła wniosek o wyrażenie zgody przez Radę Ministrów na utworzenie instytucji gospodarki budżetowej przez ministra spraw wewnętrznych i administracji pod nazwą: Centralny Ośrodek Informatyki, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Rada Ministrów zgodziła się na utworzenie instytucji gospodarki budżetowej - Centralnego Ośrodka Informatyki (COI).

Dla zachowania ciągłości realizacji zadań publicznych, COI powinien przejąć zadania od likwidowanych w listopadzie br. wojewódzkich ośrodków informatyki (WOI). Funkcjonowanie COI bazować będzie na wiedzy i doświadczeniu wybranych pracowników wojewódzkich ośrodków informatyki.

Struktura organizacyjna COI będzie rozproszona i będzie składać się z 12 oddziałów na terenie całego kraju. Planuje się utworzenie oddziałów COI (jeśli będzie to możliwe w obecnych siedzibach WOI) w następujących miastach: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa.

Zadaniem COI będzie odpłatne wykonywanie usług na rzecz ministra spraw wewnętrznych i administracji, pozwalających na sprawną realizację zadań publicznych wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym. COI będzie realizował zadania w obszarze funkcjonowania centralnej ewidencji pojazdów (CEP) i centralnej ewidencji kierowców (CEK).

Centralny Ośrodek Informatyki będzie się też zajmował odpłatnym wykonywaniem usług na rzecz MSWiA w zakresie budowy, rozwoju i eksploatacji innych systemów eleinformatycznych prowadzonych (przewidzianych do prowadzenia) przez ministra. COI będzie odpłatanie wykonywał usługi na rzecz innych podmiotów. Chodzi o prowadzenie spraw związanych ze wsparciem budowy, rozwoju i eksploatacji systemów informatycznych i teleinformatycznych jednostek administracji rządowej (w tym terenowej) oraz jednostek samorządu terytorialnego. Zaplanowano także wykonywanie przez COI innych zadań z zakresu informatyki i teleinformatyki na rzecz osób trzecich.

Powstanie COI powinno doprowadzić do podniesienia bezpieczeństwa państwa poprzez zapewnienie pełnej wiedzy o projektowanych, wdrażanych i eksploatowanych systemach informatycznych i teleinformatycznych w obszarze CEP i CEK. Powstanie COI zapewni ciągłość zadań realizowanych dla MSWiA i innych jednostek publicznych. Umożliwi też obniżenie kosztów realizowania systemów informatycznych i teleinformatycznych związanych z CEP i CEK.

Centralny Ośrodek Informatyki przychody będzie uzyskiwać m.in. ze sprzedaży usług świadczonych na rzecz ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz innych podmiotów. Zysk nowej jednostki zostanie przeznaczony na inwestycje związane z utrzymaniem i rozwojem rejestrów, za które odpowiada MSWiA.


Rada Ministrów przyjęła wniosek o wyrażenie przez Radę Ministrów zgody na utworzenie instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą: Centralny Ośrodek Sportu, przedłożony przez ministra sportu i turystyki.

Rada Ministrów zgodziła się na utworzenie instytucji gospodarki budżetowej - Centralnego Ośrodka Sportu (COS). Powstanie on w miejsce likwidowanego państwowego zakładu budżetowego -Centralnego Ośrodka Sportu. Nowo utworzona jednostka zachowa tę samą nazwę ze względu na jej renomę, wieloletnią tradycję i rozpoznawalność.

COS będzie realizował zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej. Będą one polegały na tworzeniu warunków organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych do realizacji szkoleń sportowych, prowadzonych przez polskie związki sportowe i inne podmioty. W ramach tej działalności przewidziano m.in. budowę, rozbudowę, remont i utrzymanie obiektów sportowych. Założono współudział COS w organizacji zawodów sportowych oraz zarządzanie obiektami sportowymi.

COS będzie prowadził też działalność dodatkową, która ma polegać na wykorzystywaniu posiadanej bazy organizacyjno-technicznej i noclegowej do świadczenia usług promujących sport i turystykę, w tym organizacji konferencji edukacyjnych i szkoleń.

Źródłem przychodów COS będą przede wszystkim środki pochodzące z odpłatnego świadczenia usług na rzecz polskich związków sportowych i innych podmiotów, a także dotacje z budżetu państwa i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Planuje się również pozyskiwanie środków z funduszy unijnych. COS przejmie także pozostałe po likwidacji zakładu budżetowego środki pieniężne, jego należności i zobowiązania.

Planuje się też wyposażenie COS przez ministra sportu w nieruchomości niezbędne do prowadzenia działalności przez tę jednostkę. Chodzi o nieruchomości, które są w zarządzie COS-państwowego zakładu budżetowego, za wyjątkiem nieruchomości przeznaczonej pod budowę Stadionu Narodowego.


Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz niektórych innych ustaw, przedłożone przez ministra pracy i polityki społecznej.

W założeniach przewidziano uregulowanie wypłaty przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) należności pracownikom podmiotu polskiego, znajdującego się w Polsce, wobec którego sąd państwa członkowskiego UE ogłosił upadłość.

Ponadto Fundusz będzie mógł umorzyć należności osobom fizycznym i pracodawcom, którzy trwale zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej lub pozostają w stanie upadłości bądź likwidacji. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami Fundusz może jedynie odstąpić od dochodzenia zwrotu należności.

Kolejną propozycją jest umożliwienie Funduszowi ustalania warunków zwrotu należności na zasadach pomocy de minimis podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, które aktualnie nie są pracodawcami znajdującymi się w trudnej sytuacji w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej.

Uregulowana będzie sytuacja dotycząca dłużnika, który zawarł układ z wierzycielami w postępowaniu upadłościowym. Na postawie nowych przepisów Fundusz będzie mógł zawrzeć z dłużnikiem porozumienie dotyczące określenia warunków zwrotu przysługującej mu należności, w sytuacji gdy doprowadzi to do zwrotu wierzytelności w całości. W porozumieniu będą określone warunki zwrotu wypłaconych świadczeń (raty lub odroczenie spłaty z jednoczesnym naliczeniem odsetek). Wysokość odsetek będzie ustalona w takiej wysokości, by nie stanowiło to pomocy publicznej.

Zgodnie z założeniami, Fundusz uzyska możliwość fakultatywnego umarzania należności w sytuacji, gdy postępowanie egzekucyjne zostało umorzone w całości z urzędu. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, Fundusz ma zamkniętą drogę do dalszego dochodzenia należności. Praktyka wskazuje jednak, że komornikowi nie zawsze udaje się ustalić w pierwszym postępowaniu egzekucyjnym majątek podlegający egzekucji. Zdarza się, że zostaje on ujawniony po zamknięciu postępowania. Do tej pory Fundusz nie miał prawa dochodzić spłaty wypłaconych świadczeń. Nowe przepisy umożliwią wszczęcie egzekucji.

W założeniach przedstawiono również rozwiązania dotyczące stworzenia firmom dogodnych warunków spłaty należności wobec Funduszu. Chodzi o firmy, które zawarły układ w ramach postępowania upadłościowego i mają realne szanse na poprawę swojej sytuacji finansowej. Fundusz będzie mógł zawrzeć z dłużnikiem porozumienie dotyczące określenia warunków zwrotu wypłaconych świadczeń.

W projekcie nowelizacji ustawy zostaną zawarte przepisy umożliwiające czasowe oddelegowanie pracownika Funduszu do pracy w innym miejscu niż siedziba Funduszu. Ma to związek z planowanymi przekształceniami struktury tego urzędu, które wynikają z przejęcia (z początkiem stycznia 2012 r.) obsługi Funduszu przez marszałków województw. Takie rozwiązanie jest zgodne z ustawą Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, zgodnie z którą od 2012 r. Fundusz nie będzie mieć osobowości prawnej.


Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, przedłożone przez ministra sprawiedliwości.

Założenia do projektu nowelizacji ustawy zakładają, że wynagrodzenia syndyka, w tym wstępna wysokość tego wynagrodzenia oraz zaliczki na wynagrodzenie syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy, którzy płacą podatek od towarów i usług, będą podwyższone o kwotę tego podatku. Będzie ona zgodna ze stawką podatku przewidzianą dla danego rodzaju czynności w odrębnych przepisach i obowiązującą w dniu orzekania o tym wynagrodzeniu. Podwyżka obejmie także wynagrodzenia tymczasowego nadzorcy sądowego i zarządcy przymusowego.

Założenia przewidują, że w projekcie nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym zostaną zamieszczone przepisy dotyczące wynagrodzeń kuratora zobowiązanego do płacenia podatku od towarów i usług. Wynagrodzenie to, a także zaliczki przyznawane kuratorom, zostaną podwyższone o kwotę podatku VAT.

W przypadku, gdy kuratorzy, syndycy, nadzorcy i zarządcy skorzystają ze zwolnienia z podatku VAT, ich wynagrodzenie nie będzie zwiększane. Sąd przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia powinien zbadać, czy osoby te wykorzystały tę możliwość.


Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra środowiska.

W założeniach do projektu nowelizacji ustawy przyjęto rozwiązania, dzięki którym gminy będą mogły przejąć obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Jednocześnie projekt przewiduje wzmocnienie funkcji kontrolnych gmin tak, aby mogły one monitorować działania podejmowane zarówno przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców odbierających od nich odpady komunalne.

Gminy wchodzące w skład regionów gospodarki odpadami komunalnymi, które są określone w wojewódzkich planach gospodarki odpadami, będą zobowiązane do budowy i utrzymania instalacji do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Chodzi o pozostałości po sortowaniu odpadów komunalnych przeznaczone do składowania oraz odpadów zielonych.

Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem, gminy w każdym przypadku będą wyłaniały w przetargu podmioty odbierające odpady od właścicieli. Pozwoli to zwolnić właścicieli nieruchomości z obowiązku podpisywania umów z przedsiębiorcami na odbiór odpadów komunalnych. Oznacza to, że za przejęcie tych obowiązków gmina będzie pobierała od właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami. W opłacie zostaną uwzględnione koszty m.in. odbierania, transportu, zbierania, odzysku (w tym recyklingu).

Zgodnie z założeniami, w przypadku gmin, które nie przejmą od właścicieli nieruchomości obowiązku gospodarowania odpadami komunalnymi, będą obowiązywały dotychczasowe zasady dotyczące odbioru odpadów od właścicieli. Gmina w tym przypadku będzie wymagała od przedsiębiorców rozliczeń w kwestii gospodarowania odpadami (poziom odzysku i recyklingu oraz redukcji masy odpadów ulegających biodegradacji).

W celu wyeliminowania mankamentów obecnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wprowadzony zostanie obowiązek składania sprawozdań z realizacji powierzonych zadań przez: gminy, przedsiębiorców odbierających odpady i marszałków województw.

Wprowadzenie nowych przepisów umożliwi uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz zapewni ich selektywne zbieranie u źródła. Zmniejszy się ilość odpadów komunalnych, w tym ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska. Zwiększy się liczba nowoczesnych instalacji do odzysku, w tym recyklingu oraz unieszkodliwiania odpadów. Nowe regulacją pozwolą również całkowicie wyeliminować nielegalne składowiska odpadów (np. wyrzucanie śmieci do lasów).

Przyjęcie tych rozwiązań oznacza dostosowanie prawa polskiego do unijnego, które nakłada na nasz kraj konieczność osiągnięcia określonych poziomów odzysku i recyklingu odpadów komunalnych oraz redukcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i kierowanych na składowiska.


Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o kontroli w administracji rządowej, przedłożone przez Rządowe Centrum Legislacji.

Proponowane przepisy mają poprawić efektywność kontroli wewnątrz administracji rządowej, a tym samym przyczynić się do budowy sprawnego państwa i zwiększenia zaufania obywateli do jego organów.

Kontrola administracji rządowej ma służyć poprawie jej funkcjonowania. Chodzi o eliminowanie nieprawidłowości w wykonywaniu działań publicznych i gospodarowaniu środkami publicznymi. Obowiązujące w tej dziedzinie regulacje prawne są niespójne i rozproszone w wielu aktach o różnej randze. To nie gwarantuje skuteczności prowadzonych kontroli, a tym samym nie zapewnia realizacji podstawowych zadań nałożonych na organy państwa. Dlatego zaproponowano wprowadzenie jednolitego modelu, zasad i trybu wykonywania takiej kontroli.

Rozwiązania zawarte w projekcie ustawy będą dotyczyć naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez te organy oraz wojewodów. Zapisy ustawy obejmą także jednostki samorządu terytorialnego, jednak tylko pod kątem wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej.

Tak określony zakres podmiotowy wynika z podstawowego założenia projektowanej ustawy, tj. wprowadzenia jednolitego systemu kontroli w całej administracji rządowej. Dotyczyć to będzie także organów samorządu terytorialnego i innych podmiotów w zakresie w jakim wykonują zadania z zakresu administracji rządowej.

W projekcie ustawy określony zostanie zakres, tryb i sposób przeprowadzania kontroli w administracji rządowej. Regulacje ustawowe odnosić się będą do kontroli zewnętrznej, która jest wykonywana wobec organów oraz jednostek podległych i nadzorowanych.

Prezes Rady Ministrów - jako koordynujący i kontrolujący pracę rządu oraz zwierzchnik pracowników w administracji rządowej - będzie miał określone kompetencje w zakresie przeprowadzania kontroli w organach i jednostkach administracji rządowej oraz uprawnienia dotyczące koordynacji działalności kontrolnej.

Według założeń, zadaniem kontroli będzie zapobieganie błędom w działaniu administracji. System kontroli musi wykrywać takie błędy, wskazywać sytuacje przyczyniające się do ich powstawania oraz stwarzać możliwość zapobiegania ich powstawaniu w przyszłości. Dlatego w przepisach ustawowych szczególny nacisk zostanie położony na właściwe przygotowanie kontroli. Chodzi o to, że prawidłowe zebranie i opracowanie informacji dotyczącej przedmiotu kontroli decyduje o jej sprawnym przeprowadzeniu.

W projekcie zostaną także jednoznacznie zdefiniowane kryteria kontroli. W efekcie kontrole przeprowadzane będą pod kątem: legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.

Projekt ustawy określi także, jakie dokumenty będą uprawniać do przeprowadzenia kontroli. Wskaże środki dowodowe w postępowaniu kontrolnym oraz sposób dokumentowania czynności kontrolnych i sporządzania dokumentacji pokontrolnej. W projekcie zostanie określony tryb przekazywania wystąpienia pokontrolnego i postępowania odwoławczego.

Ustawa ma zagwarantować procedurę zgłaszania zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego. Przewidziano w niej także możliwość przeprowadzania kontroli w trybie uproszczonym, mniej sformalizowanym i pozwalającym na szybkie przedstawienie wniosków pokontrolnych.

W projektowanych przepisach zostanie położny duży nacisk na rozwój zawodowy kadry kontrolerskiej i jej bezstronność w przeprowadzaniu czynności kontrolnych. Określone zostaną także prawa i obowiązki pracowników kontrolowanej instytucji.

Przewidywane rozwiązania nie spowodują dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

Projektowana ustawa nie będzie zawierać przepisów upoważniających do wydawania rozporządzeń. Jedynym dokumentem wydawanym na jej podstawie będą standardy kontroli w administracji rządowej, publikowane na stronach KPRM.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ aja/

d1m5tz6

Podziel się opinią

Share
d1m5tz6
d1m5tz6