Trwa ładowanie...
d204bhl
d204bhl
rząd

Obradowała Rada Ministrów (komunikat)

...
Share
d204bhl

25.08. Warszawa - CIR informuje:

Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd przyjął założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Rada Ministrów wydała także rozporządzenia:

d204bhl

- zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

- w sprawie stawek rekompensat stosowanych dla poszczególnych województw.

Rząd zatwierdził umowę offsetową zawartą między Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentowanym przez ministra gospodarki, a Pratt & Whitney Canada.


Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przedłożone przez ministra finansów.

d204bhl

Ministerstwo Finansów proponuje nowy sposób rozliczenia przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r.

Założenia do nowelizacji ustawy zakładają wprowadzenie, jako podstawowej reguły, obowiązku sporządzania rocznego obliczenia podatku przez płatnika z urzędu - bez konieczności wcześniejszego składania wniosku przez podatnika w tej sprawie.

W założeniach proponuje się także możliwość rozliczania przez płatnika w PIT-40 niektórych ulg podatkowych. Płatnik dokonujący rocznego obliczenia podatku - na wniosek podatnika wyrażony w oświadczeniu - będzie mógł uwzględnić w tym rozliczeniu odliczenie od dochodu ulgi internetowej i od podatku ulgi na dzieci.

Zaproponowano również, aby w składanym oświadczeniu podatnik mógł wskazywać organizację pożytku publicznego, na rzecz której ma być przekazany 1 proc. należnego podatku. W tym przypadku w rocznym obliczeniu podatku płatnik przekaże do urzędu podatkowego dane podane przez płatnika, a organ podatkowy przekaże podatek na ogólnych zasadach.

d204bhl

Ponadto Ministerstwo Finansów proponuje, aby organy rentowe przekazywały roczne obliczenie podatku sporządzone na drukach PIT-40 i PIT-11A na nośnikach cyfrowych, a nie jak obecnie, w formie papierowej.


Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przedłożone przez ministra pracy i polityki społecznej.

Z początkiem roku 2010 wejdzie w życie ustawa o emeryturach pomostowych, która zakłada utworzenie Funduszu Emerytur Pomostowych. Pracodawcy zatrudniający pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze będą przekazywać na ten fundusz składki.

d204bhl

W rozporządzeniu określono, w jakiej kolejności pokrywane będą należności z tytułu składek na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP). Przewidziano, że należności na FEP będą zaspokajane po składkach na ubezpieczenia społeczne. Określono również kolejność zaliczenia składek w przypadku wystąpienia nadpłaty składek na FEP. W pierwszej kolejności zaspokajane będą składki do FEP, potem składki na ubezpieczenia społeczne, następnie zdrowotne, a w dalszej kolejności na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.


Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie stawek rekompensat stosowanych dla poszczególnych województw, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Ze względu na duży spadek cen mleka i ograniczone środki budżetowe zdecydowano o znacznym obniżeniu stawek rekompensat za mleko, wypłacanych dostawcom hurtowym i bezpośrednim tego surowca, którzy całkowicie zrezygnują z jego produkcji. Stawki rekompensat ustalono na poziomie 0,05 zł za 1 kg dostarczonego mleka. Ze względu na niską wartość jednostkową stawki, ustalono jednolitą wysokość dla wszystkich województw. Na wypłatę rekompensat w 2009 r. potrzeba ok. 810 tys. zł budżetu państwa, przy założeniu że skorzysta z nich ok. 2 proc. uprawnionych producentów. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Rada Ministrów zatwierdziła umowę offsetową zawartą między Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentowanym przez ministra gospodarki, a Pratt & Whitney Canada, przedłożoną przez ministra gospodarki.

d204bhl

Umowa offsetowa zawarta między Skarbem Państwa a Pratt & Whitney Canada została podpisana w grudniu 2008 r. Jest ona związana z umową dostawy silników do samolotów M28 Bryza w związku z dostarczeniem ich Siłom Zbrojnym RP.

Umowę offsetową zawarto na siedem lat. Jej wartość wynosi 25 500 000,00 USD. Uwzględniono w niej dwa bezpośrednie zobowiązania offsetowe (skierowane do WSK "PZL" Rzeszów SA i Pratt & Whitney Kalisz Sp. z o.o.) oraz jedno pośrednie zobowiązanie offsetowe (skierowane do Instytutu Lotnictwa).

Jeśli chodzi o korzyści, to dzięki umowie offsetowej wzrośnie pozycja WSK "PZL" Rzeszów SA jako dostawcy, w szczególności dostawcy i producenta bardzo złożonych części, uważanych za niezbędne komponenty silników lotniczych. Realizacja umowy oznacza także zakup dodatkowych komponentów od Pratt & Whitney Kalisz, zapewniając spółce transfer know-how dotyczący tego przedsięwzięcia. Z kolei zakup przez Pratt & Whitney Canada od Instytutu Lotnictwa usług związanych z badaniem materiałów lotniczych wykorzystywanych w turbinach gazowych, może umożliwić dalszą współpracę między tymi firmami.

UWAGA: Komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść. (PAP)

kom/ aja/

d204bhl

Podziel się opinią

Share
d204bhl
d204bhl