Trwa ładowanie...
du5wc2r
du5wc2r
espi

ODLEWNIE - zawarcie aneksu do umowy z Raiffeisen Bank Polska S.A. (11/2014)

ODLEWNIE - zawarcie aneksu do umowy z Raiffeisen Bank Polska S.A. (11/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
du5wc2r

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-10 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ODLEWNIE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | zawarcie aneksu do umowy z Raiffeisen Bank Polska S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że w dniu 9 grudnia 2014 roku Spółka podpisała z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Aneks nr 5 do Umowy o Limit Wierzytelności Nr CRD/L/36760/12 z dnia 1 lutego 2012 roku (raport bieżący nr 3/2012 z dnia 01.02.2012 r., raport bieżący nr 1/2013 z dnia 15.01.2013 r., raport bieżący nr 1/2014 z dnia 08.01.2014 r.). W ramach niniejszego aneksu okres obowiązywania umowy został przedłużony do dnia 27 stycznia 2017 roku oraz została zwiększona górna kwota limitu umowy do wysokości 9.000.000 (dziewięć milionów) złotych. W ramach limitu umowy Spółka może zaciągnąć kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 8.000.000,00 (osiem milionów) złotych, ustanawiać akredytywy do kwoty stanowiącej równowartość 1.000.000,00 (jeden milion) złotych i zawierać walutowe transakcje terminowe typu forward do kwoty stanowiącej równowartość 1.000.000 (jeden milion) złotych. Łączna kwota zadłużenia wynikająca z wykorzystania
limitu umowy nie może przekroczyć 9.000.000 (dziewięć milionów) złotych. Zabezpieczeniem umowy jest udzielone Bankowi pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków Spółki w Raiffeisen Bank Polska S.A., hipoteka do kwoty 13.500.000 (trzynaście milionów pięćset) złotych na prawie wieczystego użytkowania gruntu, położonego w Starachowicach przy Al. Wyzwolenia 70, dla którego Sąd Rejonowy w Starachowicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr KI1H/00023237/0 wraz z cesją praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości z zastrzeżeniem, że suma ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nie może być niższa niż 9.000.000 (dziewięć milionów) złotych oraz potwierdzona cesja należności od pięciu kontrahentów Spółki. Oprocentowanie kredytu udzielonego w ramach Aneksu Nr 5 do Umowy o Limit Wierzytelności Nr CRD/L/36760/12 z dnia 1 lutego 2012 r. stanowi suma stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w PLN i marży Banku w wysokości 1,2% w skali roku. Z tytułu
podpisania niniejszego Aneksu Bank pobierze jednorazową prowizję w wysokości 32.000,00 (trzydzieści dwa tysiące) złotych. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Umowa nie spełnia kryterium znaczącej umowy zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 2 ust. 1 pkt 44b RRM GPW (Dz. U. 2014.133 j.t.). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ODLEWNIE POLSKIE SA
(pełna nazwa emitenta)
ODLEWNIE Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
27-200 Starachowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Aleja Wyzwolenia 70
(ulica) (numer)
(0-41) 275 86 00 (0-41) 275 86 82
(telefon) (fax)
zarzad@odlewniepolskie.pl odlewniepolskie.pl
(e-mail) (www)
664-00-05-475 290639763
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-10 Zbigniew Ronduda Prezes Zarządu
2014-12-10 Leszek Walczyk Wiceprezes Zarządu
2014-12-10 Ryszard Pisarski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

du5wc2r

Podziel się opinią

Share
du5wc2r
du5wc2r