Trwa ładowanie...
d15c5ea
miesiąc

OFE POCZTYLION miesięczna struktura aktywów

Miesięczna struktura aktywów lipiec 2008


Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i
funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy...

Share
d15c5ea

Miesięczna struktura aktywów lipiec 2008

Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy strukturę aktywów OFE Pocztylion na koniec miesiąca lipca 2008 r.

Data wyceny: 31/07/2008

d15c5ea

Kategoria lokaty Udział w wartości aktywów (%) 1. Obligacje, bony skarbowe i inne papiery emitowane przez Skarb Państwa i NBP, a także pożyczki i kredyty 66,86 udzielane tym podmiotom

 1. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe opiewające na świadczenia pieniężne gwarantowane lub 0,00 poręczane przez Skarb Państwa lub NBP a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez SP albo NBP
 1. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej 1,70
 1. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walutach państw będących członkami OECD oraz innych 0,00 państw, z którymi Rzeczypospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu
 1. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku 27,47 giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
 1. Akcje spółek notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z 0,00 przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 7. Akcje NFI 0,10
 1. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne inwestycyjne 0,65 fundusze zamknięte lub fundusze inwestycyjne mieszane
 1. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze 0,00 inwestycyjne otwarte
 1. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, 0,00 ich związki lub m.st. Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym
 1. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki 0,00 samorządu terytorialnego, ich związki lub m. st. Warszawa
 1. Obligacje przychodowe o których mowa w Ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach 0,00
 1. Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 0,00 finansowym obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, m.st. Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu.
 1. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne 0,00 podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, m.st. Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz ewentualnym oprocentowaniem
 1. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż papiery wartościowe wymienione w pkt.13 i 14 1,78 emitowane przez spółki publiczne
 1. Dematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 0,00 finansowymi obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż wymienione w pkt.10 i 13
 1. Listy zastawne 0,00
 1. Kwity depozytowe, w rozumieniu Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, dopuszczone do 0,00 publicznego obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 1. Środki pieniężne 0,94
 1. Należności i inne 0,50

kom mra

d15c5ea

Podziel się opinią

Share
d15c5ea
d15c5ea