Trwa ładowanie...
d34yb7i
miesiąc
05-08-2008 16:51

OFE WARTA miesięczna struktura aktywów

Zgodnie z art. 193 ust. 2 oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia
1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z
późniejszymi zmianami (tekst jednolity:...

Share
d34yb7i

Zgodnie z art. 193 ust. 2 oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 70, poz. 627) Otwarty Fundusz Emerytalny WARTA informuje:

MIESIĘCZNA STRUKTURA AKTYWÓW (stan na dzień 31/07/2008)

 1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane 58,225% przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom
 1. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, 0,000% opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty
 1. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w 6,465% walucie polskiej
 1. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 27,509% giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
 1. Akcje spółek notowanych na rynku pozagiełdowym lub 0,000% zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
 1. Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 0,140%
 1. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze 0,000% inwestycyjne zamknięte
 1. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze 0,000% inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte
 1. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane 0,000% przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5
 1. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne 0,000% papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa
 1. Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z 0,000% dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach
 1. Zdematerializowane zgodnie z ustawą, o której mowa w 0,000% pkt 5, obligacje emitowane przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu
 1. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne 0,000% papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem
 1. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane 5,388% przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 12 i 13
 1. Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o 0,000% której mowa w pkt 5, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt 9 i 12
 1. Listy zastawne 0,977%
 1. Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 0,000% 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 1. Należności 0,839%
 1. Środki pieniężne 0,457%

kom mra

d34yb7i
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d34yb7i
d34yb7i