Trwa ładowanie...
dzmhfky

OFE WARTA miesięczna struktura aktywów

...

dzmhfky
dzmhfky

04.11. Warszawa (PAP) - WARTA Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Miesięczna struktura aktywów (stan na dzień 29/10/2010)

1 . Obligacje, bony i inne papiery wartościowe 57,373 %
emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy
Bank Polski, a także pożyczki i kredyty
udzielane tym podmiotom
2 . Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, 0,000 %
opiewające na świadczenia pieniężne,
gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa
albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty,
kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane
przez te podmioty
3 . Depozyty bankowe i bankowe papiery 1,492 %
wartościowe, w walucie polskiej
4 . Depozyty bankowe i bankowe papiery 0,000 %
wartościowe, w walutach państw będących
członkami OECD oraz innych państw, z którymi
Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o
popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, z
tym że waluty te mogą być nabywane wyłącznie w
celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu
5 . Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 35,665 %
giełdowym, a także notowane na regulowanym
rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji
oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
6 . Akcje spółek notowanych na rynku pozagiełdowym 0,006 %
lub zdematerializowane zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi akcje spółek
niebędące przedmiotem obrotu na rynku
regulowanym, a także notowane na regulowanym
rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane,
lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa
poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne
na akcje tych spółek
7 . Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 0,131 %
8 . Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez 0,000 %
fundusze inwestycyjne zamknięte
9 . Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze 0,000 %
inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne
fundusze inwestycyjne otwarte
10 . Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 0,000 %
emitowane przez jednostki samorządu
terytorialnego, ich związki lub miasto
stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie
z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 6
11 . Inne niż zdematerializowane obligacje i inne 0,000 %
dłużne papiery wartościowe emitowane przez
jednostki samorządu terytorialnego, ich
związki lub miasto stołeczne Warszawa
12 . Obligacje przychodowe, o których mowa w 0,000 %
ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o
obligacjach
13 . Zdematerializowane zgodnie z ustawą, o której 0,000 %
mowa w pkt 6, obligacje emitowane przez
podmioty inne niż jednostki samorządu
terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne
Warszawa, które zostały zabezpieczone w
wysokości odpowiadającej pełnej wartości
nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu
14 . Inne niż zdematerializowane obligacje i inne 0,000 %
dłużne papiery wartościowe emitowane przez
inne podmioty niż jednostki samorządu
terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne
Warszawa, które zostały zabezpieczone w
wysokości odpowiadającej wartości nominalnej
wraz z ewentualnym oprocentowaniem
15 . Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 2,984 %
emitowane przez spółki publiczne, inne niż
papiery wartościowe, o których mowa w pkt 13 i
14
16 . Zdematerializowane zgodnie z przepisami 0,000 %
ustawy, o której mowa w pkt 6, obligacje i
inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w
pkt 10 i 13
17 . Listy zastawne 0,662 %
18 . Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 0,000 %
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku
regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej
19 . Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa 0,829 %
Krajowego na zasadach określonych w ustawie z
dnia 27 października 1994 r. o autostradach
płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
20 . Należności 0,199 %
21 . Środki pieniężne 0,659 %
100,000 %

kom abs

dzmhfky
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dzmhfky