Trwa ładowanie...
d41g3ws
dom
06-01-2009 14:34

OFE WARTA miesięczna struktura aktywów

Zgodnie z art. 193 ust. 2 oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 28
sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych z późniejszymi zmianami (tekst jednolity:...

Share
d41g3ws

Zgodnie z art. 193 ust. 2 oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 70, poz. 627) Otwarty Fundusz Emerytalny WARTA informuje:

MIESIĘCZNA STRUKTURA AKTYWÓW (stan na dzień 31/12/2008)

1 . Obligacje, bony i inne papiery wartościowe 69,357 % emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 2 . Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, 0,000 % opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty 3 . Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, 1,166 % w walucie polskiej 4 . Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 21,370 % giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 5 . Akcje spółek notowanych na rynku pozagiełdowym 0,000 % lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku
regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 6 . Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 0,152 % 7 . Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez 0,000 % fundusze inwestycyjne zamknięte 8 . Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze 0,000 % inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 9 . Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 0,000 % emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5 10 . Inne niż zdematerializowane obligacje i inne 0,000 % dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa 11 . Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie 0,000 % z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach

12 . Zdematerializowane zgodnie z ustawą, o której 0,000 % mowa w pkt 5, obligacje emitowane przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 13 . Inne niż zdematerializowane obligacje i inne 0,000 % dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem 14 . Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 5,323 % emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 12 i 13 15 . Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, 0,000 % o której mowa w pkt 5, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt 9 i 12 16 . Listy zastawne 0,964 % 17 . Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 0,000 % lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 18 . Należności 1,495 % 19 . Środki pieniężne 0,173 % 100,000 % kom abs/

d41g3ws
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d41g3ws
d41g3ws