Trwa ładowanie...
dbxwxzj
pte

OFE WARTA półroczna struktura aktywów

Zgodnie z art. 193 ust. 3 oraz art. 194 ust. 1 Ustawy z dnia 28 sierpnia
1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z
późniejszymi zmianami (Tekst jednolity:...

Share
dbxwxzj

Zgodnie z art. 193 ust. 3 oraz art. 194 ust. 1 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z późniejszymi zmianami (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 70, poz. 627) Otwarty Fundusz Emerytalny WARTA informuje:

Półroczna Struktura Aktywów (stan na dzień 30/06/2008)

Składnik aktywów / Emitent Wartość na dzień Procentowy / Data wykupu 30/06/2008 r. udział w aktywach Funduszu 1. Obligacje, bony i inne 1 141 009 058,06 56,03 % papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom

BON SKARBOWY 2008-09-10 83 943 827,64 4,12 % DS0509 2009-05-24 129 802 400,00 6,37 % DS1013 2013-10-24 38 358 000,00 1,88 % DS1015 2015-10-24 21 373 590,00 1,05 % DS1110 2010-11-24 93 054 485,20 4,57 % DZ1111 2011-11-24 64 149 334,00 3,15 % IZ0816 2016-08-24 21 172 942,61 1,04 % OK0709 2009-07-25 93 250 000,00 4,58 % PP1013 2013-10-24 50 341 000,00 2,47 % PS0310 2010-03-24 104 678 700,00 5,14 % PS0412 2012-04-25 69 415 167,89 3,41 % PS0511 2011-05-24 90 017 849,49 4,42 % WZ0118 2018-01-25 101 860 466,61 5 % WZ0911 2011-09-24 80 635 702,50 3,96 %

 1. Obligacje i inne dłużne 0 0 % papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty
 1. Depozyty bankowe i bankowe 172 167 000,00 8,45 % papiery wartościowe, w walucie polskiej RABOBANK 2008-07-01 92 167 000,00 4,53 %
dbxwxzj

Składnik aktywów / Emitent Wartość na dzień Procentowy / Data wykupu 30/06/2008 r. udział w aktywach Funduszu

 1. Akcje spółek notowanych na 532 688 783,81 26,16 % regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek

Bank Polska Kasa Opieki SA 57 186 719,70 2,81 % Globe Trade Centre S.A. 23 676 717,12 1,16 % KGHM Polska Miedź S.A. 33 972 869,19 1,67 % Polski Koncern Naftowy 40 576 632,56 1,99 % ORLEN S.A. Powszechna Kasa 48 184 500,00 2,37 % Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Telekomunikacja Polska S.A. 28 869 354,78 1,42 % 5. Akcje spółek notowanych na 1 239 660,00 0,06 % rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek

 1. Akcje narodowych funduszy 3 524 575,60 0,17 % inwestycyjnych
 1. Certyfikaty inwestycyjne 0 0 % emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte
 1. Jednostki uczestnictwa 0 0 % zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte
 1. Obligacje i inne dłużne 0 0 % papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5
 1. Inne niż zdematerializowane 0 0 % obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa
 1. Obligacje przychodowe, o 0 0 % których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach
dbxwxzj

Składnik aktywów / Emitent Wartość na dzień Procentowy / Data wykupu 30/06/2008 r. udział w aktywach Funduszu

 1. Zdematerializowane zgodnie 0 0 % z ustawą, o której mowa w pkt 5, obligacje emitowane przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu
 1. Inne niż zdematerializowane 0 0 % obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem
 1. Obligacje i inne dłużne 110 703 618,00 5,44 % papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 12 i 13
 1. Zdematerializowane zgodnie 0 0 % z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt 9 i 12
 1. Listy zastawne 20 072 000,00 0,99 %
 1. Kwity depozytowe, w 0 0 % rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 1. Należności 53 651 768,14 2,63 %
 1. Środki pieniężne 1 446 441,90 0,07 %

Aktywa razem 2 036 502 905,51 100 %

kom abs/

dbxwxzj

Podziel się opinią

Share
dbxwxzj
dbxwxzj