Trwa ładowanie...
d2a51p0

ONE-2-ONE S.A. - Raport roczny R 2013

ONE-2-ONE S.A. - Raport roczny R 2013

Share
d2a51p0
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2013
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Przychody ze sprzedaży 8 588 2 141
Zysk (strata) brutto na sprzedaży -350 -603 -83 -144
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 052 -12 876 -250 -3 085
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -3 028 -15 403 -719 -3 691
Zysk (strata) netto -3 028 -25 376 -719 -6 080
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominujacego
SKONSOLIDOWANY BILANS
Aktywa trwałe 179 555 43 2 020
Aktywa obrotowe 966 891 233 789
Aktywa do sprzedaży 600 600 144 2 304
Aktywa razem 1 745 2 046 420 5 113
Kapitał własny -25 258 -22 230 -6 090 712
w tym: kapitał podstawowy 701 701 169 159
Zobowiązanie długoterminowe 0 0 0 518
Zobowiązana krótkoterminowe 27 003 24 276 6 511 3 883
Pasywa razem 1 745 2 046 421 5 113
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 0 -155 0 -37
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 139 0 33
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 0 -2 0 0
Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 21 21 5 5
Liczba akcji w sztukach 7 009 505 7 009 505 7 009 505 7 009 505
Zysk w PLN/EUR -3 028 000 -25 376 000 -719 069 -6 080 123
Zysk na jedną akcję w PLN/EUR -0,43 -3,62 -0,10 -0,87
Wartość księgowa na jedną akcję w PLN/EUR -0,33 -3,53 -0,08 -0,85
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
ON - spr fin MSR 2013.pdf Sprawozdanie finansowe za 2013 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2a51p0

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | ONE-2-ONE Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | ONE-2-ONE S.A. | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 60-527 | | Poznań | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Staszica | | 2/17 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 61 224 93 66 | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | info@one-2-one.pl | | www.one-2-one.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 779-21-52-320 | | 634196995 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | HLB Sarnowski & Wiśniewski Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Tomasz Długiewicz Prezes Zarządu Tomasz Długiewicz

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Tomasz Długiewicz Prezes Zarządu Tomasz Długiewicz

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2a51p0

Podziel się opinią

Share
d2a51p0
d2a51p0