Trwa ładowanie...
dp5olwk
espi

OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na cer ...

OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny (30/2014)
Share
dp5olwk

| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | TREŚĆ RAPORTU: | | | |
| | | | | |
| | Określenie waluty | PLN | | |
| | | | | |
| | Pozycja danych | bieżąca | poprzednia | |
| | Data wyceny | 2014-10-31 | 2014-09-30 | |
| | Wartość aktywów netto | 10 316 252,40 | 10 543 093,08 | |
| | Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 406,47 | 404,82 | |
| | | | | |
| | Wartość certyfikatu na koniec października 2014 r. wyniosła 406,47 PLN, co oznacza wzrost o 0,41% w stosunku do wyceny z końca września 2014 r. W tym czasie indeks warszawskiej giełdy WIG stracił na wartości 1,7%, podczas gdy indeks dużych spółek WIG30 1,5%. Relatywnie lepsza postawa funduszu w ostatnim miesiącu wynika m.in. z odpowiedniej selekcji krajowych walorów oraz ekspozycji na rynki zagraniczne. Spora zmienność na globalnych rynkach finansowych wymaga od zarządzających utrzymywania aktywnej postawy w polityce inwestycyjnej w nadchodzącym czasie. Październik upłynął pod znakiem wysokiej zmienności na zachodnich rynkach akcji. W pierwszej połowie miesiąca byliśmy świadkami gwałtownych spadków na giełdach, co można wiązać m.in. z rozczarowującymi danymi dotyczącymi gospodarki strefy euro, spekulacjami dotyczącymi konieczności udzielenia Grecji kolejnego wsparcia finansowego czy też z obawami o skutki rozpoczęcia cyklu podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych w przyszłym roku. Wysokie
poziomy, na jakich znajdowały się notowania skłoniły inwestorów do realizacji zysków w obliczu wymienionych powyżej ryzyk. Druga połowa października przyniosła uspokojenie nastrojów oraz zwyżki indeksów. Odbicie na giełdzie było widoczne zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, gdzie straty zostały odrobione z nawiązką. Tak pozytywne nastawienie inwestorów do rynku akcyjnego należy utożsamiać z przekraczającymi oczekiwania wynikami amerykańskich spółek. Po publikacji wyników ponad 70% spółek sklasyfikowanych w indeksie S&P500, około 3/4 z nich pozytywnie zaskoczyło analityków pod względem zysku na akcję. Zwyżkom na amerykańskiej giełdzie nie przeszkodziły również działania oraz komunikat po posiedzeniu Komitetu Otwartego Rynku (FOMC). Członkowie organu zdecydowali o całkowitym wygaszeniu programu skupu aktywów QE3. Inwestorzy najbardziej obawiali się jednak zniknięcia z komunikatu stwierdzenia, że stopy procentowe pozostaną na niskim poziomie przez ?dłuższy czas?. Tak się ostatecznie nie stało, choć wydaje się, że
władze monetarne w USA przygotowują rynki do stopniowego zacieśniania polityki pieniężnej. Może o tym świadczyć m.in. podkreślenie w komunikacie wyczerpywania się zjawiska niewykorzystania siły roboczej w Stanach Zjednoczonych. Krajowy parkiet odznaczał się z kolei większą stabilnością notowań na tle zachodnich giełd. Oprócz solidnych fundamentów, wycenom polskich walorów mogły pomóc obniżki stóp procentowych, których skala przekroczyła konsensus rynkowy. Rada Polityki Pieniężnej postanowiła dokonać cięcia stopy referencyjnej o 50 punktów bazowych. Stopa lombardowa została obniżona aż o 100 punktów bazowych, natomiast stopa depozytowa została utrzymana na tym samym poziomie. Tym samym, po raz pierwszy od kwietnia 2003 roku zawężony został korytarz stóp procentowych z 3 do 2 punktów procentowych. Decyzja Rady Polityki Pieniężnej może najbardziej uderzyć w dochody odsetkowe banków o wysokiej ekspozycji kredytów detalicznych, zwłaszcza konsumpcyjnych. Ich maksymalne oprocentowanie spadło bowiem z 16% do 12% na
skutek zdecydowanej obniżki stopy lombardowej. Jak widać na przykładzie wyników finansowych banku Millennium oraz mBanku w trzecim kwartale, instytucje finansowe potrafią sobie jednak radzić w trudnych warunkach, z jakimi przyszło im się zmierzyć w ostatnim czasie (m.in. środowisko niskich stóp procentowych, obniżka opłaty interchange). Przeprowadzone przez KNF stress testy dla polskich banków potwierdziły, że sektor bankowy w Polsce jest dobrze skapitalizowany i, tym samym, odporny na skrajne scenariusze rynkowe. Ostatnie odczyty danych makroekonomicznych wskazują na wyhamowanie negatywnych tendencji w polskiej gospodarce. Sprzedaż detaliczna wzrosła we wrześniu z 2,8% do 3,0% rok do roku w ujęciu realnym. Dynamika mogłaby być wyższa, gdyby nie przejściowo rozczarowujące dane dotyczące sprzedaży odzieży, włókien i obuwia (0,7% rok do roku wobec 25,3% odnotowanej w sierpniu) spowodowane słabym popytem na kolekcję jesienno-zimową ze względu na dobrą pogodę we wrześniu. Po uwzględnieniu czynników sezonowych,
produkcja przemysłowa wzrosła z kolei o 1,9% w ujęciu rocznym (w poprzednim miesiącu odnotowana została zwyżka o 1%). Wskaźnik wyprzedzający PMI sygnalizuje powrót do tendencji zwyżkowych w krajowym przemyśle, osiągając poziom 51,2 punktów (z 49,9 pkt w poprzednim miesiącu). Silny wzrost wskaźnika wynika głównie z rosnącego popytu wewnętrznego. Największy optymizm płynie niezmiennie z danych z rynku pracy. Stopa bezrobocia spadła bowiem aż o 0,2 punktu procentowego do 11,5%, natomiast liczba ofert w urzędach pracy jest najwyższa w historii prowadzenia statystyk przez GUS. Dynamika realnego funduszu płac pozostaje na wysokim poziomie (4,5% rok do roku we wrześniu). Póki co rosnące dochody realne Polaków przekładają się na dynamiczny wzrost depozytów bankowych (zwłaszcza terminowych), jednak z czasem oszczędności mogą zostać uwolnione i przeznaczone na prywatną konsumpcję oraz inwestycje. Analizując stopy zwrotu z poszczególnych inwestycji, trudno doszukać się bardziej atrakcyjnej formy alokacji kapitału niż
akcje. Oprocentowanie depozytów bankowych znacząco spadło w minionym miesiącu na skutek obniżek stóp procentowych. Rentowności papierów dłużnych znajdują się na rekordowo niskich poziomach (ok. 2,6% dla 10-letnich polskich obligacji skarbowych). Silny dolar oraz słabsza koniunktura gospodarcza w Europie oraz Chinach sprawiają, że notowania surowców wykazują silną tendencję spadkową. Z kolei, inwestycja w polskie akcje przynosi stopę dywidendy średnio na poziomie 4,0%, co plasuje je w europejskiej czołówce. Co więcej, początek sezonu publikacji wyników spółek (zwłaszcza przemysłowych) przynosi pozytywne niespodzianki, wskazując na utrzymywanie się solidnej koniunktury w polskiej gospodarce. Z optymizmem oceniamy perspektywy polskiej gospodarki, bowiem oczekujemy przyspieszającej dynamiki konsumpcji prywatnej oraz wydatków publicznych, związanych m.in. z inwestycjami infrastrukturalnymi. Koniunktura będzie dodatkowo wspierana przez wzmożony napływ środków unijnych. | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2014
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania: 2014-11-03
OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
OPERA ZA 3 GROSZE FIZ OPERA TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-124 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
RONDO ONZ 1
(ulica) ( numer)
22 379 11 10 22 379 11 12
(telefon) (fax) (e-mail)
1070007628 141004862 www.opera-tfi.pl
(NIP) (REGON) (WWW)
dp5olwk

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2014-11-03 Paweł Klimkowski Wiceprezes Zarządu
2014-11-03 Jarosław Mazek Członek Zarządu

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

dp5olwk

Podziel się opinią

Share
dp5olwk
dp5olwk