Trwa ładowanie...
dje7oj8
espi

OPTEAM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z firmą PGE Dystrybucja S.A. ? kumulacja obrotów. (40/2012)

OPTEAM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z firmą PGE Dystrybucja S.A. ? kumulacja obrotów. (40/2012)

Share
dje7oj8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 40 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | OPTEAM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej z firmą PGE Dystrybucja S.A. ? kumulacja obrotów. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd OPTeam S.A. (Spółka)
informuje o przekroczeniu obrotów na wartość znaczącą wg wartości umów i zamówień kumulowanych z podmiotem: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Garbarskiej 21A, tj. od dnia 12.10.2012 r. (dzień publikacji raportu nr 35/2012 dotyczącego kumulacji obrotów z PGE Dystrybucja S.A.). Łączna wartość obrotów z firmą PGE Dystrybucja S.A. na dzień przekazania niniejszego raportu wynosi netto: 2.474.413,00zł. Spółka informuje, że najwyższą spośród zawartych umów w ramach podanej wyżej wartości obrotów z firmą PGE Dystrybucja S.A., jest umowa zawarta w dniu 06.11.2012 r., której przedmiotem jest wykonanie przez Spółkę (Wykonawca) elektronicznej archiwizacji dokumentacji technicznej Zamawiającego (PGE Dystrybucja S.A.). Umowa będzie wykonywana do dnia 06 lutego 2013 r., a jej wartość netto wynosi: 495.975,00 zł. Umowa nie przewiduje dla stron naliczania kar umownych przekraczających 10% wartości umowy, jednak ustala, że w przypadku gdy szkody przewyższą wartość kar, strony
umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody. Podstawą przekroczenia limitu kar umownych są następujące przesłanki: -Zamawiający ma prawo naliczać dodatkowo kary umowne w przypadku zwłoki w wykonaniu przez Spółkę umowy w przewidzianym terminie umownym lub zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1% wartości umowy, za każdy dzień zwłoki, -Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru robót w wysokości 0,1% wartości umowy za każdy dzień zwłoki. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków typowych dla tego rodzaju transakcji. Jako kryterium uznania kumulowanej kwoty transakcji z PGE Dystrybucja S.A. za znaczącą przyjęto fakt, iż łączna ich wartość na dzień sporządzenia raportu przekracza 10% kapitałów własnych Spółki wg bilansu opublikowanego w raporcie okresowym za III kwartał 2012 r. Podstawa prawna przekazania raportu: §5 ust. 3
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dje7oj8

| | | OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | OPTEAM S.A. | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 36-002 | | Jasionka | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Tajęcina | | 113 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 17 867 21 00 | | 17 852 01 38 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.opteam.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 813-033-45-31 | | 008033000 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-28 Andrzej Pelczar Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dje7oj8

Podziel się opinią

Share
dje7oj8
dje7oj8