Trwa ładowanie...
dp2yfgo

ORANGEPL - Emisja obligacji Orange Polska S.A. w ramach Grupy. (43/2015)

ORANGEPL - Emisja obligacji Orange Polska S.A. w ramach Grupy. (43/2015)

Share
dp2yfgo

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 43 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ORANGEPL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji Orange Polska S.A. w ramach Grupy. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 5 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Orange Polska S.A. informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez Orange Polska S.A. 1.W dniu 31 sierpnia 2015 r. Orange Polska S.A. dokonała emisji Obligacji Orange Polska S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji Orange Polska S.A. z dnia 6 lipca 2015 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 28 000 000 zł, w tym: a)Emisja o wartości 17 000 000 zł z datą wykupu w dniu 8 września 2015 (rentowność emisyjna wynosi: 1,37% w skali roku) została objęta przez TP Teltech Sp. z o.o., w której Orange Polska S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na
Zgromadzeniu Wspólników, b)Emisja o wartości 11 000 000 zł z datą wykupu w dniu 30 września 2015 (rentowność emisyjna wynosi: 1,39% w skali roku) została objęta przez TP Edukacja i Wypoczynek Sp. z o.o., w której Orange Polska S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników, 2.W dniu 1 września 2015 r. Orange Polska S.A. dokonała emisji Obligacji Orange Polska S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji Orange Polska S.A. z dnia 6 lipca 2015 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 19 000 000 zł z datą wykupu w dniu 15 września 2015 (rentowność emisyjna wynosi: 1,36% w skali roku). Emisja została objęta przez Orange Customer Service Sp. z o.o., w której Orange Polska S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji
niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10 000 zł. Orange Polska S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Kapitałowej Orange Polska. Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 1 września 2015 r. 211 850 000 zł. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Current report 43/2015 Orange Polska S.A. – Warsaw, Poland 1 September 2015 (translation of Polish version) Subject: Orange Polska bond issue within the Group Pursuant to art. 5, clause 1, item 6 of the Decree of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic information disclosed by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws of 2009 No. 33, item 259, with amendments) the Management Board of Orange Polska S.A. announces that Orange Polska S.A. has received information about the acquisition by a subsidiary of securities issued by Orange Polska S.A. 1.On 31 August 2015 Orange Polska S.A. issued Orange Polska S.A. Bonds under the Orange Polska S.A. Bond Issuance Programme of 6 July 2015. The aggregate par value of the Bonds is PLN 28,000,000 namely: a) The issue of PLN 17,000,000 with the redemption date of 8 September 2015 and issue rate of 1.37% per annum, which has been acquired by TP
Teltech Sp. z o.o.; in which Orange Polska S.A. holds 100% interest, corresponding to 100% of the total number of votes at the General Meeting of Shareholders; b) The issue of PLN 11,000,000 with the redemption date of 30 September 2015 and issue rate of 1.39% per annum, which has been acquired by TP Edukacja i Wypoczynek Sp. z o.o.; in which Orange Polska S.A. holds 100% interest, corresponding to 100% of the total number of votes at the General Meeting of Shareholders; 2. On 1 September 2015 Orange Polska S.A. issued Orange Polska S.A. Bonds under the Orange Polska S.A. Bond Issuance Programme of 6 July 2015. The aggregate par value of the Bonds is PLN 19,000,000 with the redemption date of 15 September 2015 and issue rate of 1.36% per annum. The issue has been acquired by Orange Customer Service Sp. z o.o., in which Orange Polska S.A. holds 100% interest, corresponding to 100% of the total number of votes at the General Meeting of Shareholders. The Bonds are denominated in PLN and have been offered by
private placement, exclusively within the territory of the Republic of Poland. The Bonds have been issued as non-material unsecured bearer discount bonds (zero-coupon bonds). The Bonds will be redeemed per their par value. The par value of one bond equals PLN 10,000. Orange Polska S.A. does not anticipate introducing the Bonds into public trading. The bonds are used for the management of Orange Polska Group working capital. As a result of the issue, the aggregate par value of the outstanding Bonds issued under the programme is PLN 211,850,000 (as of 1 September 2015). | | |
| | | | |

dp2yfgo

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ORANGE POLSKA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ORANGEPL | | Telekomunikacja (tel) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-326 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 160 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 527 23 23 | | 22 527 23 41 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | investors@orange.com | | www.orange.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-02-50-995 | | 012100784 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-01 Bruno Duthoit Prezes Zarządu
2015-09-01 Maciej Nowohoński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dp2yfgo

Podziel się opinią

Share
dp2yfgo
dp2yfgo