Trwa ładowanie...
d16c84s

P.A. NOVA S.A. - Poziom zaangażowania akcjonariuszy (4/2011)

P.A. NOVA S.A. - Poziom zaangażowania akcjonariuszy (4/2011)

Share
d16c84s

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | P.A. NOVA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Poziom zaangażowania akcjonariuszy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd P.A. NOVA S.A. w związku z rejestracją podwyższonego kapitału zakładowego ( raport bieżący 3/2011) informuję, że otrzymał zawiadomienie:1)Od Aviva Investors Poland S.A., o następującej treści:"Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2) i art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439.) Aviva Investors Poland S.A., działając:1.w imieniu własnym, jako podmiot, któremu Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych, których jest organem,2.w imieniu i na rzecz Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ( dalej "Fundusze")niniejszym informuje, z e w związku z zaksięgowaniem w dniu 27 grudnia 2010 r. na rachunkach papierów
wartościowych Funduszy praw do akcji spółki P.A. NOVA S.A. z siedzibą Gliwicach (dalej "Spółka"), poziom zaangażowania Funduszy w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, przekroczy 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.W konsekwencji ww. zdarzenia:1. Fundusze posiadać będą łącznie 893 609 sztuk akcji, stanowiących 8,94% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 893 609 głosów, które stanowić będą 6,30% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, a2 w skład zarządzanych przez Aviva Investors Poland S.A. portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, z których Aviva Investors Poland S.A. jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonać prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki, wchodzić będzie 893 609 sztuk akcji Spółki, stanowiących 8,94% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 893 609 głosów, które stanowić będą 6,30% ogólnej liczby głosów na
walnym zgromadzeniu Spółki.Przed ww. zmianą:1. Fundusze posiadały 543 609 sztuk akcji, stanowiących 6,80% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 543 609 głosów, co stanowiło 4,46% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, a2 w skład zarządzanych przez Aviva Investors Poland S.A. portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, z których Aviva Investors Poland S.A. jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonać prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki, wchodziło 543 609 sztuk akcji Spółki, stanowiących 6,80% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 543 609 głosów, co stanowiło 4,46% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki."2)Od BUDOPROJEKT Sp. z o.o., o następującej treści:"W związku z uzyskaniem informacji ( raport bieżący spółki z dnia 28.01.2011 r. o nr 3/2011) o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy w Gliwicach podwyższenia kapitału zakładowego P.A. NOVA S.A. do kwoty 10.000.000,00 zł niniejszym informuję, że procentowy
udział posiadanych przez BUDOPROJEKT Sp. z o.o. głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki wynosi 34,3%. Łącznie spółka BUDOPROJEKT Sp. z o.o. posiada 2.436.000 akcji, stanowiących 24,36% kapitału zakładowego i uprawniających do 4.872.000 głosów, które stanowią 34,3% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; Przed zmianą BUDOPROJEKT Sp. z o.o. posiadał łącznie 2.436.000 akcji, stanowiących 30,45% kapitału zakładowego i uprawniających do 4.872.000 głosów, które stanowiły 39,9% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;"3)Od Pani Ewy Bobkowskiej, o następującej treści:"W związku z uzyskaniem informacji ( raport bieżący spółki z dnia 28.01.2011 r. o nr 3/2011) o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy w Gliwicach podwyższenia kapitału zakładowego P.A. NOVA S.A. do kwoty 10.000.000,00 zł niniejszym informuję, że procentowy udział posiadanych przeze mnie głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki wynosi 9,3%. Posiadam łącznie 839.180 akcji, stanowiących 8,39%
kapitału zakładowego i uprawniających do 1.322.180 głosów, które stanowią 9,3% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; przed zmianą posiadałam łącznie 839.180 akcji, stanowiących 10,49% kapitału zakładowego i uprawniających do 1.322.180 głosów, które stanowiły 10,8% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;"Podstawa prawna:Art. 70 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d16c84s

| | | P.A. NOVA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | P.A. NOVA S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 44-100 | | Gliwice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Górnych Wałow | | 42 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 2311427 | | 032 2310701 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | pa-nova@pa-nova.com.pl | | www.pa-nova.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6310200417 | | 003529385 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Ewa Bobkowska Prezes Zarządu
2011-01-28 Jarosław Broda Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d16c84s

Podziel się opinią

Share
d16c84s
d16c84s