Trwa ładowanie...
d2b4abk
d2b4abk
espi

P.A. NOVA S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014

P.A. NOVA S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014
Share
d2b4abk
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Wybrane dane ze SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Dane w wierszach I-X zaprezentowano za 3 kwartały roku 2014 i 2013, pozostałe dane zaprezentowano na koniec 3 kwartału 2014 (30.09.2014) oraz na koniec roku 2013 (31.12.2013)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 129 187 104 297 30 904 24 697
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 25 579 18 210 6 119 4 312
Zysk (strata) brutto 18 508 11 591 4 427 2 745
Zysk (strata) netto 14 930 9 296 3 572 2 201
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 51 199 46 396 12 248 10 986
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (43 134) (43 275) (10 318) (10 247)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 389) 2 776 (571) 657
Przepływy pieniężne netto, razem 5 676 5 897 1 358 1 396
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,49 0,93 0,36 0,22
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,49 0,93 0,36 0,22
Aktywa, razem 589 195 577 388 141 108 139 224
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 298 606 295 968 71 514 71 366
Zobowiązania długoterminowe 197 200 203 449 47 228 49 057
Zobowiązania krótkoterminowe 86 551 76 965 20 728 18 558
Kapitał własny 290 589 281 420 69 594 67 858
Kapitał zakładowy 10 000 10 000 2 395 2 411
Liczba akcji (w szt.) 10000000 10000000 10000000 10000000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 29,06 28,14 6,96 6,79
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 29,06 28,14 6,96 6,79
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,50 - 0,12 -
Wybrane dane ze SKRÓCONEJ INFORMACJI FINANSOWEJ Jednostki Dominującej Dane w wierszach XXI-XXX zaprezentowano za 3 kwartały oku 2014 i 2013, pozostałe dane zaprezentowano na koniec 3 kwartału 2014 (30.09.2014) oraz na koniec roku 2013 (31.12.2013)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 124 611 89 273 29 809 21 139
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 191 2 107 1 720 499
Zysk (strata) brutto 11 042 4 734 2 641 1 121
Zysk (strata) netto 9 010 3 772 2 155 893
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 26 497 3 865 6 339 915
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (29 329) (21 435) (7 016) (5 076)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6 702 22 324 1 603 5 286
Przepływy pieniężne netto, razem 3 870 4 754 926 1 126
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,90 0,38 0,22 0,09
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,90 0,38 0,22 0,09
Aktywa, razem 379 467 370 985 90 879 89 454
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 87 168 82 687 20 876 19 938
Zobowiązania długoterminowe 926 150 222 36
Zobowiązania krótkoterminowe 67 935 58 527 16 270 14 112
Kapitał własny 292 299 288 298 70 003 69 516
Kapitał zakładowy 10 000 10 000 2 395 2 411
Liczba akcji (w szt.) 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 29,23 28,83 7,00 6,95
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 29,23 28,83 7,00 6,95
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,50 - 0,12 -
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
PA Nova SA QSr 3 2014 (skrócone sprawozdanie grupy kapitałowej).pdf Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej
PA Nova SA QSr 3 2014 (kwartalna informacja finansowa jednostki dominujacej).pdf Kwartalna informacja finansowa P.A. NOVA S.A.
PANOVAinfdodatk_2014Q3.pdf Informacja dodatkowa P.A. NOVA

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2014
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-07-01 do 2014-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie
data przekazania: 2014-11-06
P.A. NOVA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
P.A. NOVA S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
44-100 Gliwice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Górnych Wałow 42
(ulica) (numer)
32 4004100 32 4004110
(telefon) (fax)
pa-nova@pa-nova.com.pl www.pa-nova.com.pl
(e-mail) (www)
6310200417 003529385
(NIP) (REGON)
d2b4abk

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-06 Ewa Bobkowska Prezes Zarządu
2014-11-06 Stanisław Lessaer Wiceprezes Zarządu
2014-11-06 Przemysław Żur Wicperezes Zarządu
2014-11-06 Jarosław Broda Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2b4abk

Podziel się opinią

Share
d2b4abk
d2b4abk