Trwa ładowanie...
d42h04c

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (3/2014)

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (3/2014)

Share
d42h04c

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. ("Spółka", "P.R.E.S.C.O.") niniejszym informuje o zawarciu w dniu 20 marca 2014 r. Aneksu nr 2 ("Aneks") do Umowy o kredyt rewolwingowy z Bankiem Zachodnim WBK S.A. ("Bank") z dnia 10.05.2012 r. ("Umowa", "Kredyt"), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 22/2012 z dnia 11.05.2012 r. Zgodnie z postanowieniami Aneksu, do Umowy przystąpił, jako trzecia ze stron, podmiot z grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, tj. P.R.E.S.C.O. Investment I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie ("Fundusz", "Podmiot Zależny"). Skutkiem przystąpienia przez Fundusz do Kredytu, jest nabycie przez Podmiot Zależny praw i przyjęcie obowiązków wynikających z aneksowanej Umowy. Zgodnie z Aneksem uruchomienie Kredytu w kwocie do 10 000 000,00 zł (słownie: dziesięciu milionów złotych) może nastąpić do dnia 30.03.2015 r. Aneks wprowadza zmiany w przeznaczeniu Kredytu. Obejmuje ono ? poza dotychczasowymi celami ? także
nabywanie przez Fundusz pakietów wierzytelności lub praw do korzystania z takich wierzytelności na podstawie umowy o subpartycypację. Spółka informuje, że tytułem zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z Umowy Fundusz udzielił Bankowi pełnomocnictwa do dysponowania w pierwszej kolejności środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wszelkich istniejących i przyszłych swoich rachunkach bankowych prowadzonych w Banku Zachodnim WBK S.A. Ponadto, w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań określonych w Umowie Fundusz złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji bankowej oraz upoważnił Bank do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty 20 000 000,00 zł (słownie: dwudziestu milionów złotych) na wypadek niewywiązania się z zobowiązań wynikających z tytułu czynności bankowych wykonywanych w ramach Umowy oraz do wystąpienia do sądu z wnioskiem o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności najpóźniej do dnia 30.03.2018 r. Pozostałe istotne postanowienia Umowy nie uległy zmianie. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d42h04c

| | | P.R.E.S.C.O. GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-828 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jana Pawła II | | 15 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 697 64 56 | | (67) 352 00 04 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kontakt@presco.pl | | www.presco.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 897-17-02-186 | | 020023793 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Wojciech Andrzejewski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d42h04c

Podziel się opinią

Share
d42h04c
d42h04c