Trwa ładowanie...
d1hzmv9
d1hzmv9
espi

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. - Zawiadomienie od Legg Mason TFI S.A. (3/2013)

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. - Zawiadomienie od Legg Mason TFI S.A. (3/2013)
Share
d1hzmv9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie od Legg Mason TFI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. ("P.R.E.S.C.O.", "Spółka") informuje, iż w dniu 9 stycznia 2013 r. otrzymał zawiadomienie od Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ("Akcjonariusz") - następcy prawnego Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. - w którym Akcjonariusz poinformował P.R.E.S.C.O. o zmianie stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Zmiana, o której mowa powyżej, wynika z wygaśnięcia z dniem 2 stycznia 2013 roku umów o zarządzanie portfelami inwestycyjnymi zawartych przez Akcjonariusza z Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A., a tym samym wygaśnięcia uprawnienia dla Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. do wykonywania w imieniu klientów prawa głosu z akcji P.R.E.S.C.O. Przed 2 stycznia 2013 r. na rachunkach klientów, dla których Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. posiadało uprawnienie do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki, znajdowało się 1.052.147 akcji Spółki stanowiących łącznie 5,34% udziału w kapitale zakładowym P.R.E.S.C.O. i
uprawniających do wykonywania 1.052.147 głosów z tych akcji, tj. 5,34% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Na dzień przekazania zawiadomienia Akcjonariusz nie posiada prawa do głosowania z akcji P.R.E.S.C.O. na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami ustawy o funduszach inwestycyjnych. Jednocześnie, fundusze inwestycyjne zarządzane przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. są uprawnione do samodzielnego wykonywania prawa głosu z posiadanych przez nie akcji. Akcjonariusz poinformował także Spółkę w imieniu zarządzanych przez siebie funduszy, iż w stosunku do przekazanych wcześniej zawiadomień nie nastąpiły zmiany udziałów procentowych, o których mowa w art. 69 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
(tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 185 poz.1439 z późn. zm.), które wymagałyby stosownych zawiadomień tych funduszy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

P.R.E.S.C.O. GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-828 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jana Pawła II 15
(ulica) (numer)
(22) 697 64 56 (67) 352 00 04
(telefon) (fax)
kontakt@presco.pl www.presco.pl
(e-mail) (www)
8971702186 020023793
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-10 Wojciech Andrzejewski Wiceprezes zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1hzmv9

Podziel się opinią

Share
d1hzmv9
d1hzmv9