Trwa ładowanie...
d3uvhes
d3uvhes
espi

PAGED - ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości jednostki zależnej (58/2014)

PAGED - ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości jednostki zależnej (58/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3uvhes

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 58 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PAGED | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości jednostki zależnej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ?Paged? Spółki Akcyjnej informuje, że do spółki Europa Systems SPV Sp. z o.o. z siedzibą w Żabowie (zwanej dalej ?Zastawcą?), będącej jednostką w 100% zależną od ?Paged? S.A., wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie Wydział XIV Gospodarczy ? Rejestru Zastawów z dnia 31 października 2014 r., dotyczące wpisu zastawu na składnikach majątkowych Zastawcy wraz z zaświadczeniem o dokonanym w dniu 31 października 2014 r. wpisie tego zastawu w Rejestrze Zastawów. Zastaw został wpisany do Rejestru Zastawów pod numerem 2421882. Zastaw został ustanowiony na mocy Umowy zastawów finansowych oraz zastawów rejestrowych na udziałach w Europa Systems Sp. z o.o. zawartej w dniu 17 września 2014 r. pomiędzy Zastawcą a ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (zwaną dalej ?Zastawnikiem?), w celu zabezpieczenia wszelkich wierzytelności pieniężnych Zastawnika wobec Zastawcy, wynikających z umowy kredytowej z dnia 18 sierpnia 2014 r. (w umowie kredytowej Zastawnik zgodził się udzielić
Zastawcy kredytu akwizycyjnego w maksymalnej wysokości 55.000.000 PLN na sfinansowanie nabycia udziałów w spółce Europa Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Żabowie, stanowiących 70% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do 70% głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej spółki). Przedmiotem zastawu rejestrowego było 840 udziałów w spółce Europa Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Żabowie (jednostka w 70% zależna od Zastawcy), o łącznej wartości nominalnej 42.000 PLN, reprezentujących łącznie 42,00% kapitału zakładowego Europa Systems Sp. z o.o., uprawniających do 42,00% głosów na zgromadzeniu wspólników Europa Systems Sp. z o.o., i zabezpiecza Zabezpieczoną Wierzytelność do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 20.000.000,00 EUR. Udziały stanowią lokatę długoterminową Zastawcy. Wartość ewidencyjna (księgowa netto) ww. udziałów w księgach rachunkowych Zastawcy na dzień 31 października 2014 r. r. wynosiła 66,5 mln PLN. Pomiędzy ?Paged? S.A. (lub Zastawcą) i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi ?Paged?
S.A. (lub Zastawcą) a Zastawnikiem i osobami zarządzającymi Zastawnikiem, nie występują żadne powiązania. Aktywa (aktywa finansowe Zastawcy, będące przedmiotem zastawu) zostały uznane za aktywa znacznej wartości, gdyż mają łączną wartość większą niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1.000.000 euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PAGED SA
(pełna nazwa emitenta)
PAGED Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-680 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Żurawia 45
(ulica) (numer)
022 440 13 44 022 440 13 46
(telefon) (fax)
paged @paged.pl www.paged.pl
(e-mail) (www)
526-100-90-95 010800595
(NIP) (REGON)
d3uvhes

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-26 Robert Ditrych Wiceprezes Zarządu
2014-11-26 Sebastian Kuciński Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3uvhes

Podziel się opinią

Share
d3uvhes
d3uvhes