Trwa ładowanie...
d4elysw

PAMAPOL S.A. - Zawarcie przez spółki zależne Emitenta umów o udzielenie gwarancji kontraktowych ...

PAMAPOL S.A. - Zawarcie przez spółki zależne Emitenta umów o udzielenie gwarancji kontraktowych (1/2011)

Share
d4elysw

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PAMAPOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez spółki zależne Emitenta umów o udzielenie gwarancji kontraktowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki PAMAPOL S.A.(Emitent) informuje, że w związku z rozstrzygnięciem przetargu na dostarczenie gotowych artykułów spożywczych do organizacji charytatywnych w ramach programu ,,Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej" w 2011 r. (Przetarg), spółki zależne Emitenta - CENOS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni (CENOS) i MITMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Głownie (MITMAR) podjęły czynności niezbędne do podpisania przyszłych umów z Agencją Rynku Rolnego z siedzibą w Warszawie (ARR).O wynikach Przetargu Emitent informował w treści raportu bieżącego nr 43/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r.Zgodnie z warunkami Przetargu przedsiębiorcy winni złożyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w formie depozytu gotówkowego lub gwarancji wystawionej przez instytucję finansową uznaną przez ARR.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno być dostępne dla ARR przed podpisaniem umów na dostawę artykułów spożywczych w ramach realizacji Przetargu.W związku z powyższym Emitent informuje, że w
dniu 11 stycznia 2011 r. doszło do podpisania pomiędzy CENOS a Towarzystwem Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. z siedzibą w Warszawie (Euler Hermes, Gwarant) oraz MITMAR a Euler Hermes dwóch odrębnych umów o udzielenie gwarancji kontraktowych do łącznej kwoty 33.655.990 zł.Górna granica odpowiedzialności Gwaranta z tytułu udzielonej gwarancji wynosi na rzecz:- CENOS Sp. z o.o.?24.941.040 zł,- MITMAR Sp. z o.o.?8.714.950 zł.Gwarancje zostały udzielone na okres od 10 stycznia 2011 r. do 30 kwietnia 2012 r.Zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Gwaranta z tytułu udzielonych gwarancji stanowią wystawione przez każdą ze spółek zależnych weksle in blanco wraz z deklaracją wekslową.Dodatkowym zabezpieczeniem ewentualnych roszczeń regresowych Gwaranta są poręczenia wekslowe udzielone przez Emitenta.Łączna kwota opisanych powyżej gwarancji pozyskanych celem zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z przyszłych umów z ARR umożliwia spółkom zależnym Emitenta zawarcie przedmiotowych umów z ARR na warunkach
wskazanych w treści raportu nr 43/2010.O uzyskaniu gwarancji należytego wykonania zobowiązań wynikających z przyszłych umów z ARR przez PAMAPOL S.A. z tytułu realizacji Przetargu oraz o zawarciu przedmiotowych umów Spółka poinformuje w kolejnych raportach bieżących. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4elysw

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-11 Krzysztof Półgrabia Prezes Zarządu Krzysztof Półgrabia

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4elysw

Podziel się opinią

Share
d4elysw
d4elysw