Trwa ładowanie...
d43xdm0

PATENTUS S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

PATENTUS S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d43xdm0
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży 97 263 109 934 23 171 26 267
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 712 10 811 1 837 2 583
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 7 248 10 709 1 727 2 559
Zysk (strata) netto 5 930 8 077 1 413 1 930
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 5 886 8 384 1 413 2 003
Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym 44 (307) 0 (73)
Całkowity dochód ogółem 6 731 9 291 1 604 2 220
Całkowity dochód ogółem przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 6 687 9 582 1 604 2 289
Całkowity dochód ogółem przypadający udziałom niekontrolującym 44 (291) 10 (70)
Średnia ważona liczba akcji w sztukach 29 500 000 29 500 000 29 500 000 29 500 000
Wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR ) 3,24 3,01 0,77 0,72
Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej ( w PLN/EUR ) 0,20 0,27 0,04 0,04
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 699 11 707 1 119 2 797
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (29 455) (9 902) (7 017) (2 366)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 24 695 (387) 5 883 (92)
Przepływy pieniężne netto, razem (61) 1 418 (15) 339
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych 4,1976 4,1852
Aktywa trwałe 106 817 80 296 25 756 19 641
Aktywa obrotowe 55 367 58 746 13 350 14 370
Aktywa razem 162 184 139 042 39 107 34 011
Zobowiązania długoterminowe 29 252 15 757 7 053 3 854
Zobowiązania krótkoterminowe 37 305 34 389 8 995 8 412
Kapitał własny 95 627 88 896 23 058 21 745
Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym 94 686 87 883 22 831 21 497
Kapitał akcyjny (zakładowy) 11 800 11 800 2 845 2 886
Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące 941 1 013 227 248
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów 4,1472 4,0882
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu. Rok 2013 -4,1472; rok 2012 - 4,0882Poszczególne pozycje rachunku zysku i strat oraz rachunku przepływów pieniężanych przeliczono według stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursówogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzien każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym. Rok 2013 - 4,1976; rok 2012 - 4,1852.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
PISMO PREZESA ZARZĄDU.pdf PISMO PREZESA ZARZĄDU
ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE.pdf ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
RAPORTNIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA GK.pdf RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA GRUPA KAPITAŁOWA
OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA GK.pdf OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA GRUPA KAPITAŁOWA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY.pdf SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A.W 2013 ROKU

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d43xdm0

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF/MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | PATENTUS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | PATENTUS S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 43-200 | | Pszczyna | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Górnośląska | | 11 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (32) 210 00 78 | | (32) 210 12 14 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | biuro@patentus.pl gielda@patentus.pl | | www.patentus.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 638-14-35-033 | | 273585931 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 JÓZEF DUDA PREZES ZARZĄDU
2014-03-21 STANISŁAW DUDA WICEPREZES ZARZĄDU
2014-03-21 HENRYK GOTZ WICEPREZES ZARZĄDU

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 KRYSTYNA LIGAS GŁÓWNA KSIĘGOWA

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d43xdm0

Podziel się opinią

Share
d43xdm0
d43xdm0