Trwa ładowanie...
d2oyh7g

PATENTUS S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

PATENTUS S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d2oyh7g
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży 83 185 97 263 19 879 23 171
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 348 7 712 1 039 1 837
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 956 7 248 706 1 727
Zysk (strata) netto 2 239 5 930 535 1 413
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 2 200 5 886 535 1 402
Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym 39 44 9 10
Całkowity dochód ogółem 2 807 6 731 671 1 604
Całkowity dochód ogółem przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 2 768 6 687 671 1 593
Całkowity dochód ogółem przypadający udziałom niekontrolującym 39 44 9 10
Średnia ważona liczba akcji w sztukach 29 500 000 29 500 000 29 500 000 29 500 000
Wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR ) 3,34 3,24 0,80 0,77
Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej ( w PLN/EUR ) 0,08 0,20 0,02 0,05
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 868 4 699 1 880 1 119
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (13 932) (29 455) (3 329) (7 017)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 380 24 695 1 286 5 883
Przepływy pieniężne netto, razem (684) (61) (163) (15)
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych 4,1845 4,1976
Aktywa trwałe 113 690 106 817 26 673 25 756
Aktywa obrotowe 52 613 55 367 12 344 13 350
Aktywa razem 166 303 162 184 39 017 39 107
Zobowiązania długoterminowe 31 834 29 252 7 469 7 053
Zobowiązania krótkoterminowe 36 035 37 305 8 454 8 995
Kapitał własny 98 434 95 627 23 094 23 058
Kapitał własny przypadający na Akcjonariuszy Jednostki Dominującej 97 454 94 686 22 864 22 831
Kapitał akcyjny (zakładowy) 11 800 11 800 2 768 2 845
Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące 980 941 230 227
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów 4,2623 4,1472
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu. Rok 2014 - 4,2623; rok 2013 - 4,1472. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym. Rok 2014 - 4,1845; rok 2013 - 4,1976.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Pismo Prezesa Zarządu.pdf PISMO PREZESA ZARZĄDU
Roczne sprawozdanie skonsolidowane 2014.pdf ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA.pdf RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA GK
OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA.pdf OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA GK
Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej PATENTUS SA.pdf SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GK PATENTUS SA W 2014 ROKU

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2oyh7g

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF/MSR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PATENTUS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PATENTUS S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 43-200 | | Pszczyna | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Górnośląska | | 11 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (32) 210 00 78 | | (32) 210 12 14 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@patentus.pl gielda@patentus.pl | | www.patentus.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 638-14-35-033 | | 273585931 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 JÓZEF DUDA PREZES ZARZĄDU
2015-03-20 STANISŁAW DUDA WICEPREZES ZARZĄDU

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 KRYSTYNA LIGAS GŁÓWNA KSIĘGOWA

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2oyh7g

Podziel się opinią

Share
d2oyh7g
d2oyh7g