Trwa ładowanie...
d3ohqoz
d3ohqoz
espi

PATENTUS S.A. - Zawarcie znaczącej umowy i zamówień pod umowy. (16/2011)

PATENTUS S.A. - Zawarcie znaczącej umowy i zamówień pod umowy. (16/2011)
Share
d3ohqoz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PATENTUS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy i zamówień pod umowy. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z §5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministrów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd PATENTUS S.A. informuje, iż w okresie od 24.03.2011 ? 12.07.2011 roku otrzymała od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju ( JSW) umowy oraz zamówienia na łączną wartość 8 063 139,29 zł netto. Umową o największej wartości jest umowa PAT 11.069-05, zawarta pomiędzy Spółką a JSW S.A. w dniu 05.07.2011 roku- powzięta informacja w dniu 12.07.2011 roku. ? Przedmiotem umowy jest: Dostawa fabrycznie nowego kompleksu podścianowego wraz z wyposażeniem elektrycznym dla JSW S.A. KWK " Krupiński" ? Termin realizacji umowy: do 10 tygodni od daty zawarcia umowy; ? Wartość przedmiotu umowy: 3 443 000,00 zł + VAT; ? Wykonawca udziela gwarancji : ? ogólnej ? 24 miesiące od daty protokołu odbioru technicznego
przedmiotu zamówienia ? nie dłużej niż 30 miesięcy od daty dostawy; ? dla kadłuba napędowego, przekładni napędu, członów trasy, łańcucha zgrzebłowego i zgrzebeł, kruszarki oraz kpl. bębna napędowego ? 24 miesiące od daty protokołu odbioru technicznego ? nie dłużej niż 30 miesięcy od daty dostawy; ? kary umowne: ? wykonawca może zostać obciążony przez Zamawiającego karą umowna w wysokości 0,1% ceny brutto za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy; ? wykonawca może zostać obciążony przez Zamawiającego karą umowną w wysokości 0,1% ceny brutto za każdy dzień zwłoki w stosunku do uzgodnionego terminu usunięcia awarii w przedmiocie umowy; ? w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna w wysokości 10% ceny brutto. Kryterium uznania ww. umów i zamówień za znaczące jest fakt, iż ich łączna wartość przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PATENTUS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PATENTUS S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-200 Pszczyna
(kod pocztowy) (miejscowość)
Górnośląska 11
(ulica) (numer)
(32) 210 00 78 (32) 210 12 14
(telefon) (fax)
biuro@patentus.pl gielda@patentus.pl www.patentus.pl
(e-mail) (www)
638-14-35-033 273585931
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-12 JÓZEF DUDA PREZES ZARZĄDU

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ohqoz

Podziel się opinią

Share
d3ohqoz
d3ohqoz