Trwa ładowanie...
d3be5nx
d3be5nx
espi

PBG - Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną. (25/2014)

PBG - Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną. (25/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3be5nx

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PBG | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki PBG S.A. w upadłości układowej (dalej ?PBG?, ?Spółka?) informuje, że spółka zależna PBG Oil and Gas Sp. z o.o. (dalej ?POG?), jako członek konsorcjum zawarła w dniu 25 listopada 2014 roku, ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ ? SYSTEM S.A. (dalej ?Zamawiający?) umowę o kompleksową realizację inwestycji pn. ?Rozbudowa Tłoczni Rembelszczyzna w ramach budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna ? Gustorzyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą? (dalej ?Umowa?). POG realizuje zadanie w charakterze Lidera Konsorcjum, w skład którego wchodzą POG, ?Przedsiębiorstwo Inżynierskie Ćwiertnia? Sp. z o.o. oraz ?ELTEL? Sp. z o.o. (dalej ?Konsorcjum? lub ?Wykonawca?). Partnerom Konsorcjum przypada w udziale realizacja ok 10% zakresu prac, natomiast wszyscy członkowie Konsorcjum odpowiadają za realizację zadania solidarnie. Konsorcjum zrealizuje przedmiot umowy w terminie 24 miesięcy od rozpoczęcia prac i otrzyma wynagrodzenie w wysokości 137.277.000 zł netto,
powiększone o należny, właściwy na dzień wystawienia faktury podatek VAT. W celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Konsorcjum wniosło zabezpieczenie w wysokości 10% wynagrodzenia brutto (tj. 16.885.071 zł). Kary za opóźnienia w realizacji zadania i poszczególnych etapów lub zakresów nie mogą łącznie przekroczyć 25 % wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy. Zamawiający nie ma uprawnienia do dochodzenia odszkodowania przewyższającego naliczone kary. Zamawiający może odstąpić od realizacji Umowy w przypadku gdy powstaną nieznane w chwili zawierania umowy okoliczności, które sprawią że realizacja umowy nie leży w interesie publicznym lub w przypadku gdy Wykonawca nie stosuje się do postanowień Umowy. Umowa uznana została za znaczącą zgodnie z kryterium 10% wartości przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej PBG za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt. 3 rozporządzenia z dnia 19
lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PBG SA
(pełna nazwa emitenta)
PBG Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-081 Wysogotowo
(kod pocztowy) (miejscowość)
Skórzewska 35
(ulica) (numer)
(061) 6651700 (061) 6651701, 6641900
(telefon) (fax)
polska@pbg-sa.pl www.pbg-sa.pl
(e-mail) (www)
777-21-94-746 631048917
(NIP) (REGON)
d3be5nx

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-26 Magdalena Eckert osoba odpowiedzialna za kontakty z KNF Magdalena Eckert

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3be5nx

Podziel się opinią

Share
d3be5nx
d3be5nx